Projektas Nr. TSP-38

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punktu ir 45 straipsnio 7 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

Parengė

Vidaus administravimo skyriaus vedėja

Daiva Aleksandravičienė