RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-251 „DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės       d. Nr. T-

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 491 straipsniu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1V-988 „Dėl pavyzdinių Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pavyzdinių saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių 2 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių, patvirtintų Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-251 (toliau – Sprendimas), 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Maudymosi sezonas prasideda birželio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 15 dieną. Maudymosi sezono metu paplūdimio lankymo valandos – nuo 7 val. iki 21 val. Kitu nei šiame punkte nustatyto maudymosi sezono metu ar ne paplūdimio lankymo valandomis maudytis nerekomenduojama“.

2. Pakeisti Sprendimo 8.6 papunktį ir išdėstyti jį taip:

8.6. plaukioti ar bristi už vietų, pažymėtų plūdurais, maudymuisi neskirtose ir (ar) nesaugiose vietose (prie užtvankų, dirbtinių krioklių, šalia hidroelektrinėse naudojamų įrenginių, esančių vandenyje ir pan.) arba vietose, pažymėtose draudžiančiais maudytis informaciniais ženklais“;

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Antanas Čepononis

 

 

 

 

 

 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-251 „DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 19 d.

 

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai:

Pateiktame sprendimo projekte siūloma pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių 5 punktą, suderinant su žemiau paminėtų teisės aktų nuostatomis

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 10 straipsnio 4 dalį, kurioje numatyta, kad „Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisykles tvirtina savivaldybių tarybos pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintas Pavyzdines Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisykles“.

2. Sprendimo projekto rengimo pagrindas:

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies (išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija) 36 punkte nustatyta, kad išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, ir kitų taisyklių tvirtinimas; 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba.

Keitimai atliekami vadovaujantis: Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1826 2 straipsnio pakeitimo įstatymas; Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1V-988 patvirtintos Pavyzdinės Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės.

3. Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos ir galimi finansavimo šaltiniai:

4. Sprendimo projekte numatyta:

Pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių 5 punktą ir 8.6. papunktį atsižvelgiant į tesės aktų reikalavimus bei gyventojų išsakytas pastabas ir pasiūlymus.

5. Priimtam sprendimui įgyvendinti reikalingi papildomi teisės aktai (priimti, pakeisti, panaikinti): –

6. Jeigu reikia atlikti sprendimo antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles:

Antikorupcinis vertinimas nereikalingas.

7. Sprendimo projekto iniciatorius (-iai):

Žemės ūkio skyrius.

8. Sprendimo vykdytojas (-ai) ir įvykdymo terminas:

Žemės ūkio skyrius.

9. Asmuo atsakingas už sprendimo vykdymo kontrolę:

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alfredas Juozapavičius.

 

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė                                                         Valentina Grinienė