LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo

 

2019 m.                   d. Nr. 3D-

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir siekdamas skatinti kaimo bendruomenių veiklą,

t v i r t i n u 2020 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles (pridedama). 

 

 

Žemės ūkio ministras                  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsakymą parengė 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (vedėja Aušra Grygalienė, tel. 239 8462) vyriausioji specialistė Monika Barnackienė, tel. 239 1276.

 

Skelbti TAR  ir ministerijos interneto svetainėje