Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-823 „Dėl vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo

vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   Pripažinti netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. A1-353 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų vasaros užimtumo projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai). 

 

 

 

Savivaldybės meras