Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
CIVILINIO KODEKSO 2.66 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2018 m.                             d.  Nr.

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. 2.66 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.66 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Įstatymų nustatytais atvejais juridinių asmenų registrui pateikiamas juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kito termino.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas