Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymO NR. VIII-371 2 ir 6 STRAIPSNIų PAKEITIMO

įstatymas

 

 

                 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1.      Papildyti įstatymo 2 straipsnį nauja dalimi:

           „6. Šiame įstatyme vartojamos sąvokos „ūkio subjektas“, „ūkinė veikla“, „kontroliuojantis asmuo“, „susitarimas“ yra suprantamos taip, kaip apibrėžiama Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme.“

 

                 2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas                                          

1.      Papildyti įstatymo 6 straipsnio 1 dalį nauju punktu:

4) šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų juridinių asmenų ir šių asmenų kontroliuojamų ūkio subjektų vykdomą ūkinę veiklą su Rusijos Federacijoje ir (ar) Baltarusijos Respublikoje veikiančiais fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis, atskleidžiant šių asmenų susitarimą (-us)." 

 

                 3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

                 Šis įstatymas, įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas