Projektas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl ELEKTRONINIŲ FINANSINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ TEIKIMO VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTAMS IR KITIEMS SUBJEKTAMS, KURIE YRA PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS, ATVEJŲ

 

2022 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Nustatyti, kad:

1.1. iki 2024 m. gruodžio 31 d. viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje ir šio nutarimo 1.2 papunktyje nustatytus atvejus, teikiami šie elektroniniai finansinės apskaitos (toliau – apskaita) dokumentai:

1.1.1. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), arba

1.1.2. elektroninės sąskaitos faktūros, neatitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto, jei jos teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis;

1.2. šio nutarimo 1.1 papunktyje nurodytų elektroninių apskaitos dokumentų galima neteikti šiais atvejais:

1.2.1. iki 2023 m. gruodžio 31 d. – kai sąskaitos faktūros teikiamos pagal žodžiu sudaromas sutartis, kurių vertė neviršija 1 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM);

1.2.2. iki 2024 m. gruodžio 31 d. – kai sąskaitos faktūros teikiamos pagal žodžiu su fiziniu asmeniu sudaromas sutartis, kurių vertė neviršija 1 000 eurų (be PVM);

1.3. nuo 2025 m. sausio 1 d. viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus, teikiami šie elektroniniai apskaitos dokumentai:

1.3.1. šio nutarimo 1.1.1 papunktyje nurodyti elektroniniai apskaitos dokumentai arba

1.3.2. šio nutarimo 1.1.2 papunktyje nurodyti elektroniniai apskaitos dokumentai, kai Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą atitinkančioje sąskaitoje faktūroje nėra galimybės pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimus nurodyti reikalingus PVM sąskaitos faktūros rekvizitus;

1.4. ne vėliau kaip nuo 2025 m. sausio 1 d. šio nutarimo 1.1.1 papunktyje nurodyti elektroniniai apskaitos dokumentai teikiami per tarptautinės asociacijos PEPPOL tinklą (toliau – PEPPOL tinklas), išskyrus atvejus, kai elektroninių apskaitos dokumentų teikėjai neturi techninių galimybių jų teikti automatiniu būdu per PEPPOL tinklą, jie turi elektroninio apskaitos dokumento duomenis įvesti naudodamiesi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

2.    Pavesti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui:

2.1. iki 2023 m. liepos 1 d. patikslinti Informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatus – nustatyti šiam nutarimui įgyvendinti reikalingą techninę informaciją;

2.2. užtikrinti galimybę viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, ne vėliau kaip nuo 2024 m. liepos 1 d. gauti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą atitinkančius elektroninius apskaitos dokumentus per PEPPOL tinklą, kai elektroninio apskaitos dokumento duomenys buvo įvesti rankiniu būdu naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis;

2.3. užtikrinti, kad elektroninių apskaitos dokumentų teikėjams, negalintiems naudotis PEPPOL tinklu, būtų sudarytos galimybės šio nutarimo 1.1.1 papunktyje nurodytų elektroninių apskaitos dokumentų duomenis įvesti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis:

2.3.1. nuo 2024 m. sausio 1 d. – nemokamai neribotą laiką;

2.3.2. nuo 2025 m. sausio 1 d. – naudojantis mobiliosiomis programėlėmis.

3.      Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

Finansų ministras