Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-485 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTUS“ PAKEITIMO

 

2023 m.              d. Nr.

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. T-485 „Dėl pritarimo įgyvendinti investicijų projektus“:

1. Pripažinti netekusiais galios 4.2, 4.4 ir 4.5 papunkčius.

2. Pakeisti 5.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.3. Projektams skyrus finansavimą, pasirašyti paskolų, nurodytų šio sprendimo 4.1, 4.3 ir 4.6 papunkčiuose, sutartis.“

3. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Užtikrinti pastatų, nurodytų šio sprendimo 2.1, 2.3 ir 2.6 papunkčiuose, naudojimą pagal tikslinę paskirtį ne trumpiau kaip 10 metų.“

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras