Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE
AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA LAIKINOJO ĮSTATYMO NR. VIII-366 22 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Papildyti 22 straipsnį 3 dalimi:

3. Periodinės netekto darbingumo kompensacijos ar žalos atlyginimo netekus maitintojo mokėjimas stabdomas, kai šių išmokų gavėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra pripažintas nežinia kur esančiu arba gaunami duomenys apie aplinkybes, sudarančias pagrindą nuspręsti, kad asmuo prarado teisę gauti išmoką. Kompensacijos ar žalos atlyginimo netekus maitintojo mokėjimas sustabdomas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį atsirado šioje dalyje nurodytos aplinkybės, pirmos dienos. Išnykus šioje dalyje nustatytoms aplinkybėms,  kompensacijos ar žalos atlyginimo netekus maitintojo mokėjimas pratęsiamas nuo mokėjimo sustabdymo dienos, jeigu teisė gauti šias išmokas asmeniui buvo išlikusi. Jeigu paaiškėja, kad išmokos gavėjas, kuriam kompensacijos ar žalos atlyginimo netekus maitintojo mokėjimas buvo sustabdytas, yra miręs (paskelbtas mirusiu), jo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio (paskelbto mirusiu) asmens turtas, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimą, o mirusį (paskelbtą mirusiu) kompensacijos gavėją pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikusiam nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą, išmokama mirusiam (paskelbtam mirusiu) kompensacijos ar žalos atlyginimo netekus maitintojo  gavėjui priklausiusi išmoka nuo jos mokėjimo sustabdymo dienos iki išmokos gavėjo mirties (paskelbimo mirusiu) dienos, bet ne daugiau kaip už 3 metus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas