Vytis1

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO V (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS

 

2018 m. rugsėjo ... d. Nr. XIII-

Vilnius

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 89 straipsnio 6 dalimi, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programą (pridedama).

 

 

 

teikia:

Seimo Pirmininkas

Viktoras Pranckietis

 

 

Seimo Pirmininko

pirmoji pavaduotoja

Rima Baškienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2018 m. rugsėjo ... d.

nutarimu Nr. XIII-

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO V (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMA

(2018 M. RUGSĖJO 10 D. – GRUODŽIO 23 D.)

 

I SKYRIUS

 

I. VEIKLOS KRYPTYS

 

1. Darni, atsakinga ir sveika visuomenė.

2. Švietimo, kultūros ir mokslo kokybės bei efektyvumo didinimas.

3. Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas.

4. Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra.

5. Saugi valstybė.

 

II. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO V (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS PRIORITETAI

 

1. 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių, 2019 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir 2019 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvirtinimas.

2. Tolesnis socialinės atskirties mažinimas, įgyvendinant kompleksines priemones (paramos būstui įsigijimas ir nuoma, vaiko pinigai ir kt.).

3. Demografijos, migracijos ir integracijos 2018–2030 metų strategijos priėmimas ir įgyvendinimas.

4. Neįgaliųjų integracija ir tinkamos jiems paramos užtikrinimas. Socialinių įmonių veiklos teisinio reglamentavimo tobulinimas.

5. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.

6. Aukštųjų mokyklų valdymo bei studijų finansavimo modelio tobulinimas.

7. Vietos savivaldos ir bendruomenių stiprinimas.

8. Valstybės energetikos ir transporto sektoriaus efektyvinimas.

9. Korupcijos mažinimas ir skaidrumo užtikrinimas.

10. Valstybės gynybos užtikrinimas.

 

III. DISKUSIJOS STRATEGINĖMIS TEMOMIS

 

1. Europos Sąjungos ateitis ir Lietuvos pozicija.

2. Socialinės atskirties mažinimas.

 

IV. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NARIŲ INFORMACINIAI PRANEŠIMAI APIE PRIIMTŲ TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMĄ

 

V. RESPUBLIKOS PREZIDENTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ PASIŪLYMAI ĮGYVENDINANT VEIKLOS KRYPTIS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DARNI, ATSAKINGA IR SVEIKA VISUOMENĖ

 

1. Demografijos, migracijos ir integracijos 2018–2030 metų strategijos priėmimas ir įgyvendinimas.

2. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teisinio reguliavimo tobulinimo tęstinumas.

3. Socialinių įmonių veiklos teisinio reglamentavimo tobulinimas, galimybių neįgaliesiems integruotis į darbo rinką ir gauti tinkamą paramą sudarymas.

4. Konstitucinės teisės asmenims į teisminę gynybą ir Konstituciniame Teisme įgyvendinimas.

5. Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo efektyvumo didinimas. Sveikos gyvensenos principų diegimas. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.

6. Vandens ir vandens telkinių naudojimo ir apsaugos teisinio reglamentavimo tobulinimas.

7. Specialiosios žemės naudojimo sąlygų teisinio reguliavimo konsolidavimas.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-2025

Seimo nutarimas „Dėl demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018-2030 m. strategijos patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRDK, VVSK, MK

rugsėjis

2.

XIIIP-2393, XIIIP-2394

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo
Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, SRDK

rugsėjis–lapkritis

3.

XIIIP-1530 VK,

XIIIP-1531, XIIIP-1532

Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, SRDK

rugsėjis–lapkritis

4.

XIIIP-1540,

XIIIP-2159

Konstitucijos pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

TTK

spalis

5.

XIIIP-2230

GR.,

XIIIP-2477

Referendumo įstatymo
Nr. IX-929 pakeitimo įstatymai

Respublikos Prezidentas,

Seimo nariai

Respublikos Prezidentas,

TTK

rugsėjis

6.

XIIIP-2220 GR,

XIIIP-2221

GR,

XIIIP-2222

GR,

XIIIP-2223

GR,

XIIIP-2224

GR,

XIIIP-2225

GR,

XIIIP-2226

GR,

XIIP-4829,

XIIIP-1006,

nereg.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo
Nr. I-1367 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė,

Seimo nariai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė, SRK, LSDDF, LVŽSF

rugsėjis–gruodis

7.

XIIIP-2075,

XIIIP-2076,

XIIIP-2077,

XIIIP-2078,

XIIIP-2079,

XIIIP-2080,

XIIIP-2081,

XIIIP-2082,

XIIIP-2083,

XIIIP-2084,

XIIIP-2085,

XIIIP-2086,

XIIIP-2087,

XIIIP-2088,

XIIIP-2089,

XIIIP-2090,

XIIIP-2091

Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo
Nr. I-924 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, SRK, SSPK

rugsėjis– gruodis

8.

XIIP-3955,

XIIIP-1049,

XIIIP-1050,

nereg.

Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

SRK

lapkritis–gruodis

9.

nereg.

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9, 11, 21 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, SRK

gruodis

10.

nereg.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2, 24, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRK

spalis–lapkritis

11.

XIIIP-2383

ES

Vandens įstatymo
Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, AAK, ERK

rugsėjis– gruodis

12.

XIIIP-2031,

XIIIP-2032,

XIIIP-2033,

XIIIP-2034,

XIIIP-2035,

XIIIP-2036, XIIIP-2037, XIIIP-2038,

XIIIP-2039,

XIIIP-2040,

XIIIP-2041,

XIIIP-2042,

XIIIP-2043,

XIIIP-2044,

XIIIP-2045,

XIIIP-2046,

XIIIP-2047,

XIIIP-2048,

XIIIP-2049,

XIIIP-2050,

XIIIP-2051,

XIIIP-2052,

XIIIP-2053,

XIIIP-2054,

XIIIP-2055,

XIIIP-2056,

XIIIP-2057,

XIIIP-2058,

XIIIP-2059,

XIIIP-2060,

XIIIP-2061

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, AAK, TTK

rugsėjis–lapkritis

 


 

ANTRASIS SKIRSNIS

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO KOKYBĖS BEI EFEKTYVUMO DIDINIMAS

 

1. Aukštųjų mokyklų valdymo bei studijų finansavimo modelio tobulinimas.

2. Autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo priemonių efektyvinimas.

3. Kūno kultūros ir sporto sistemos, stebėsenos ir efektyvesnio valdymo reglamentavimas.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 27, 28, 29, 38, 39, 56, 59, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė

gruodis

2.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Mykolo Romerio universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu“

Vyriausybė

 

Vyriausybė

gruodis

3.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu“

Vyriausybė

 

Vyriausybė

gruodis

4.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos sporto universiteto reorganizavimo prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu“

Vyriausybė

 

Vyriausybė

gruodis

5.

XIIIP-2415

ES,

nereg. ES

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo
Nr. VIII-1185 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė

Vyriausybė,

KK, ERK

rugsėjis–spalis

6.

XIIIP-149, XIIIP-150, XIIIP-151, XIIIP-152, XIIIP-153, XIIIP-155, XIIIP-156, XIIIP-157, XIIIP-158, XIIIP-159, XIIIP-1973,

XIIIP-1974,

XIIIP-1975,

XIIIP-1976,

XIIIP-1977,

XIIIP-1978,

XIIIP-1979,

XIIIP-1980,

XIIIP-1981,

XIIIP-1982

Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ŠMK, TTK, JSRK

rugsėjis–lapkritis

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VIEŠOJO SEKTORIAUS EFEKTYVUMO IR SKAIDRUMO DIDINIMAS

 

1. Vietos bendruomeninių organizacijų plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo principų reglamentavimas. Tiesioginių seniūnų rinkimų įteisinimas.

2. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje teisinio reguliavimo tobulinimas.

3. Veiksmingas valstybės informacinių išteklių sąveikos užtikrinimas.

4. Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ pertvarkymas, atskiriant krovinių vežimo, keleivių vežimo ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo, naudojimo ir disponavimo ja veiklas.

5. Valstybės valdomų įmonių savarankiškumo didinimas įgyvendinant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendaciją Lietuvai.

6. Vidaus kontrolės ir vidaus audito teisinio reglamentavimo tobulinimas, savivaldybių išorės auditorių nepriklausomumo didinimas.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

Seimo nariai

rugsėjis– gruodis

2.

XIIIP-2402

Vietos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas

VVSK

VVSK

rugsėjis–spalis

3.

nereg.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

VVSK

spalis–lapkritis

4.

XIIP-4852 VK,

XIIP-4853 VK,

XIIIP-24

ES

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo
Nr. XI-1807  pakeitimo įstatymai
ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

EK

gruodis

5.

XIIIP-2205

ES,

XIIIP-2206

Geležinkelių transporto kodekso 3, 41, 5, 61, 7, 71, 9, 10, 14, 23, 231, 24, 25, 26, 28, 29, 301, 302, 303, 304, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 241, 242, 243, 244, 251, 252, 291, 292, 293, 294, 295 296, 297 ir 298 straipsniais įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

rugsėjis

6.

nereg.

Transporto veiklos pagrindų įstatymo
Nr. I-1863
pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

rugsėjis–lapkritis

7.

XIIIP-2183,

XIIIP-2184,

XIIIP-2185,

XIIIP-2186,

XIIIP-2187,

XIIIP-2188,

XIIIP-2189,

XIIIP-2190,

XIIIP-2191,

XIIIP-2192,

XIIIP-2193,

XIIIP-2194

Valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

ADK

ADK

spalis–gruodis

8.

XIIIP-1465 VK

Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo
Nr. IX-1253 2, 3, 6, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ADK

rugsėjis–gruodis

9.

XIIIP-2278, XIIIP-2279,

XIIIP-2280,

XIIIP-2281,

XIIIP-2282,

XIIIP-2283,

XIIIP-2284

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 12, 14, 16, 20, 27, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

ADK, VVSK

rugsėjis–lapkritis

 


 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DARNI IR KONKURENCINGA EKONOMIKOS PLĖTRA

 

1. 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių, 2019 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir 2019 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvirtinimas.

2. Efektyvesnio ir konkurencingesnio suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio realizavimo mechanizmo nustatymas.

3. Ekonomikos plėtra, startuolio sąvokos apibrėžimas ir jo vertinimo tvarkos ir mokestinių lengvatų nustatymas.

4. Viešųjų pirkimų ir mokesčių administravimo tobulinimas ir skaidrumo užtikrinimas.

5. Atliekų tvarkymo sistemos kainodaros principų ir savivaldybių atsakomybės už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas nustatymas.

6. Skaidresnės valstybės energetikos sektoriaus ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo užtikrinimas.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.,

XIIIP-2214,

XIIIP-2258

2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRDK, VVSK

spalis–gruodis

2.

nereg.

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRDK

spalis–gruodis

3.

nereg.

2019 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRK

spalis–gruodis

4.

nereg.

Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo
Nr. XI-2053 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

spalis

5.

nereg.

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo
Nr. VIII-935 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 71 straipsniu
įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

gruodis

6.

nereg. ES

Viešųjų pirkimų įstatymo
Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

spalis

7.

XIIIP-2292

Produktų saugos įstatymo
Nr. VIII-1206 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

rugsėjis

8.

XIIIP-2333

ES,

nereg.

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė

Vyriausybė, AAK, ERK

rugsėjis– gruodis

9.

XIIIP-2326,

XIIIP-2327,

XIIIP-2328,

XIIIP-2329,

XIIIP-2330,

XIIIP-2331

Energetikos įstatymo
Nr. IX-884 2, 8, 16, 191, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 161 straipsniu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, ADK, EK, ENK

rugsėjis–spalis

10.

nereg. ES

Gamtinių dujų įstatymo
Nr. VIII-1973 9 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK, ENK

rugsėjis

11.

XIIIP-2337,

XIIIP-2370,

XIIIP-2371,

nereg.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Vyriausybė,

Vyriausybė, Seimo nariai

Vyriausybė, AAK, EK, ENK

rugsėjis–lapkritis

 

PENKTASIS SKIRSNIS

SAUGI VALSTYBĖ

 

1. Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose 2019–2020 metais reglamentavimas.

2. Karo padėties įstatymo nauja redakcija, valstybės ginkluotos gynybos mechanizmo efektyvinimas.

3. Lobistinės veiklos reguliavimo tobulinimas.

4. Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo valstybės informacinių sistemų ir registrų valdytojams naudojimas.

5. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atlikto parlamentinio tyrimo išvadų įgyvendinimas.


 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-2316

Seimo nutarimas „Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms, Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms priskirtų Lietuvos Respublikos karinių vienetų ir NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse tarnybą atliekančių Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

NSGK, URK

rugsėjis–spalis

 

2.

nereg.

Karo padėties įstatymo
Nr. VIII-1721 pakeitimo
įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK

lapkritis

3.

nereg.

Lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

4.

nereg.

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 2, 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 432 ir 433  straipsniais įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK, EK

gruodis

 

II SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ PERKĖLIMU, PROJEKTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTŲ, Į KURIUOS PERKELIAMOS ARBA KURIAIS ĮGYVENDINAMOS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS, PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-2451

ES,

XIIIP-2452

ES

Baudžiamojo kodekso 178, 180, 181, 250, 2521 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

 

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK, KK

rugsėjis– gruodis

2.

XIIIP-2207

ES

Administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 33, 64, 99, 108, 109, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 2171, 218, 426, 505, 546, 589, 599, 610, 613, 665 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 491, 2091 straipsniais įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

rugsėjis

3.

XIIP-4481

ES,

XIIP-4482

ES

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

gruodis

4.

nereg. ES

Prokuratūros įstatymo
Nr. I-599 pakeitimo ir papildymo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

spalis

5.

XIIIP-2404

ES

Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK, EK, ERK

rugsėjis–spalis

6.

nereg. ES

Prekių ženklų įstatymo
Nr. VIII-1981 pakeitimo
įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

lapkritis

7.

XIIIP-2423 ES

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 22 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

rugsėjis

8.

XIIIP-2450

ES

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 40 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

spalis

9.

nereg. ES

Finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

gruodis

10.

nereg. ES

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 13, 15, 24, 62, 64, 781, 1151 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 91 ir 261 straipsniais įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

rugsėjis

11.

nereg. ES

Profesinių pensijų kaupimo įstatymo
Nr. X-745 pakeitimo
įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

lapkritis

12.

nereg. ES

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo Nr. IX-975 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

gruodis

13.

nereg. ES

Vidaus vandenų transporto kodekso 4, 13, 16, 18, 19 ir 26 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 161 ir 241 straipsniais įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

spalis

14.

nereg. ES

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 871straipsniu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

lapkritis

15.

XIIIP-2002

ES

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo
Nr. IX-705 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK, NSGK

rugsėjis

16.

XIIIP-2259

ES

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 2 ir 3  straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK, SRK

rugsėjis–lapkritis

17.

XIIIP-2453

ES,

XIIIP-2454,

XIIIP-2455

Farmacijos įstatymo
Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 36, 39, 48, 57straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 651 straipsniu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

rugsėjis

 


 

ANTRASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU PRADĖTA EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS PAŽEIDIMO PROCEDŪRA ARBA EUROPOS KOMISIJOS PAKLAUSIMAIS DĖL ATITIKTIES EUROPOS SĄJUNGOS TEISEI, PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-2107

ES

Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 preambulės, 1, 2, 3, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

spalis

2.

XIIIP-2444

ES

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 7, 9, 37 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

rugsėjis

3.

XIIIP-2385

ES,

XIIIP-2386

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo
Nr. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, AAK, ERK

rugsėjis– gruodis

4.

XIIIP-1787

ES,

XIIIP-1788,

XIIIP-1789,

XIIIP-1790,

XIIIP-1791

Žemės gelmių įstatymo
Nr. I-1034 pakeitimo įstatymas
ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, AAK, ERK

rugsėjis–spalis

 

III SKYRIUS

KITI RESPUBLIKOS PREZIDENTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ, KOMISIJŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

APLINKOS APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-1324

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

spalis

2.

XIIIP-1286,

XIIIP-1287

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19, 20 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

AAK, KRK, LSDPF, MSNG

spalis

3.        

XIIIP-1635,

XIIIP-1674

Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

AAK

rugsėjis

4.

XIIIP-1403,

XIIIP-1673,

XIIIP-2265,

XIIIP-2288

Miškų įstatymo Nr. I-671 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

AAK, LSDPF, LSF,
TS-LKDF

rugsėjis–spalis

5.

XIIIP-435,

XIIIP-436,

XIIIP-1116

Medžioklės įstatymo
Nr. IX-966 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

AAK

rugsėjis

6.

XIIIP-1205

Žuvininkystės įstatymo
Nr. VIII-1756 14, 17 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

rugsėjis

7.

XIIIP-2414

Statybos įstatymo
Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK

rugsėjis–gruodis

8.

XIIIP-1663,

XIIIP-1772

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

AAK, LKK,

ENK, LSDPF

spalis

9.

XIIIP-1447

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

spalis

10.

XIIIP-985,

nereg.

Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

AAK

rugsėjis–gruodis

11.

XIIIP-1675,

nereg.

Želdynų įstatymo
Nr. X-1241 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė, Seimo nariai

AAK

spalis–gruodis

12.

XIIIP-278,

XIIIP-2424,

nereg.

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo
Nr. IX-517 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

AAK, LSF, LVŽSF

spalis–gruodis

13.

XIIP-4758,

XIIIP-1555,

XIIIP-1556,

XIIIP-1711,

XIIIP-1877,

XIIIP-2416,

XIIIP-2417

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

AAK, LVŽSF

spalis– gruodis

14.

XIIIP-2111

Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 1, 2 ir 7 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 straipsniu įstatymas

PK

PK

spalis

 

ANTRASIS SKIRSNIS

AUDITAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-516

Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ADK, LSDDF

spalisgruodis

2.

XIIIP-1261,

nereg.

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

ADK, BFK

rugsėjis–spalis

3.

nereg.

Įstatymai ir Seimo nutarimai dėl valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo

ADK

ADK

rugsėjis– gruodis

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MOKESČIAI, JŲ ADMINISTRAVIMAS, FINANSAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-1489,

XIIIP-1712

Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo
Nr. XII-2769 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

BFK

rugsėjis–spalis

2.

XIIIP-1388,

XIIIP-1943

Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 pakeitimo įstatymai

 

Seimo nariai

BFK, LSDDF

spalis

3.

XIIP-2627,

XIIP-1285,

XIIIP-1286

Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

BFK

spalis–lapkritis

4.

nereg.

Juridinių asmenų nemokumo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

5.

nereg. ES

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo
Nr. XII-376 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

spalis

6.

XIIIP-1131,

XIIIP-1132

Rinkliavų įstatymo
Nr. VIII-1725 6 straipsnio pakeitimo
įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LKK

rugsėjis– gruodis

7.

nereg.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
Nr. IX-1007 pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

BFK

rugsėjis–spalis

8.

nereg. ES

Pelno mokesčio įstatymo
Nr. IX-675 2, 4, 11, 39, 55 straipsnių ir 3 priedėlio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

rugsėjis

9.

XIIIP-2299,

XIIIP-2425,

nereg.

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
Nr. VIII-1183 pakeitimo
įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė, AAK, LVŽSF

rugsėjis– gruodis

10.

XIIIP-1191

Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo
Nr. IX-326 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

BFK, PPK, LVŽSF

rugsėjis– gruodis

11.

nereg.

Loterijų įstatymo
Nr. IX-1661 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

12.

XIIP-4669 VK,

XIIP-4670,

XIIIP-1199,

XIIIP-1969

Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

BFK, TTK, PPK, LSDDF, LVŽSF

rugsėjisgruodis

13.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

14.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 m. valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

15.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRDK

spalis–gruodis

16.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

EKONOMIKA, VERSLAS, ENERGETIKA, TRANSPORTAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

Investicijų įstatymo
Nr. VIII-1312 pakeitimo
įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

gruodis

2.

nereg.

Elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ENK

lapkritis

3.

XIIIP-2409

Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

rugsėjis

4.

XIIIP-2115

Energetikos įstatymo
Nr. IX-884 24 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK, LSDDF

rugsėjis–spalis

5.

XIIIP-1559

Kelių įstatymo Nr. I-891 16 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK, LSDDF

spalis–lapkritis

6.

XIIIP-1250,

XIIIP-1251,

XIIIP-1252,

XIIIP-1703,

XIIIP-2300

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo VIII-2032 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

EK, NTK, LSDDF

rugsėjis

7.

XIIIP-1793,

XIIIP-1794,

XIIIP-1795,

XIIIP-1796,

XIIIP-1797

Aviacijos įstatymo
Nr. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 671, 70, 701, 711, 73 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

EK

rugsėjis

8.

XIIIP-2388

Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 201, 37, 39, 40 straipsnių pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

rugsėjis

9.

nereg.

Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo
Nr. I-976 5, 12, 15 ir 21 straipsnių pakeitimo
įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

lapkritis

10.

XIIIP-1502

Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 11, 116 ir 117 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK

spalis

11.

XIIIP-1269

Viešųjų pirkimų įstatymo
Nr. I-1491 55 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK, LSF

spalis

12.

XIIIP-1518

Viešųjų įstaigų įstatymo
Nr. I-1428 16 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

13.

nereg.

Reklamos įstatymo
Nr. VIII-1871 24 straipsnio pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

rugsėjis

gruodis

14.

nereg.

Konkurencijos įstatymo
Nr. VIII-1099 33 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

rugsėjis

gruodis

15.

XIIIP-2355

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

rugsėjis

16.

XIIP-2375

Metropoliteno įgyvendinimo įstatymas

Seimo nariai

EK

rugsėjis

17.

XIIIP-2012

Seimo nutarimas „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2017 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

rugsėjis

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIP-3480 VK,

XIIIP-1829,

XIIIP-1830

Žemės įstatymo Nr. I-446 32 įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Vyriausybė,

Seimo nariai

KRK, TTK, LSF

rugsėjis– gruodis

2.

XIIP-4117

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo
Nr. XI-1307 13 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTK,

TS-LKDF

gruodis

3.

XIIIP-1100,

XIIIP-1101, XIIIP-1102,

XIIIP-2395

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo
Nr. IX-1314 straipsnio pakeitimo
įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

KRK, LVŽSF

spalis

4.

XIIP-2109,

XIIIP-1255

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
Nr. VIII-359 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

KRK,
LLRA-KŠSF, LVŽSF,
TS-LKDF

gruodis

5.

XIIIP-92,

XIIIP-995, XIIIP-996,

XIIIP-1279,

nereg.

Veterinarijos įstatymo
Nr. I-2110 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

KRK, LSDDF

rugsėjis–lapkritis

6.

XIIIP-689

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 4 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK

lapkritis

7.

XIIIP-2426

Pateikiamų ir tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

 


 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

NACIONALINIS SAUGUMAS IR GYNYBA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-1533,

nereg.

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo
Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Seimo nariai

Vyriausybė, NSGK

rugsėjis–lapkritis

2.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ pakeitimo

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

NSGK

rugsėjis

3.

nereg.

Karo prievolės įstatymo
Nr. I-1593 41 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

NSGK

gruodis

4.

XIIIP-2412

Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo
Nr. I-1623 2, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

rugsėjis

5.

XIIIP-2379

Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

NSGK

rugsėjis

6.

nereg.

Įstatymas „Dėl Lenkijos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl Lenkijos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl bendro karinio vieneto įsteigimo, pasirašyto 2014 m. rugsėjo 19 d. Varšuvoje, pakeitimo  ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

NSGK

lapkritis

 

7.

XIIIP-2339,

XIIIP-2340,

XIIIP-2341,

XIIIP-2342,

XIIIP-2343,

XIIIP-2344,

XIIIP-2345,

XIIIP-2346

Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo Nr. I-1485 pripažinimo netekusiu galios įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

rugsėjis

8.

XIIP-4671,

XIIP-4672

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. XII-724 „Dėl Ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

NSGK

rugsėjis

9.

XIIIP-2389,

XIIIP-2390,

XIIIP-2391

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 72 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 401 straipsniu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

NSGK

spalis

10.

nereg.

Žvalgybos įstatymo
Nr. VIII-1861 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

NSGK

spalis

11.

nereg.

Bendrojo pagalbos centro įstatymo Nr. IX-2246 2, 10, 15, 16 straipsnių, trečiojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

lapkritis

12.

nereg.

Įstatymų pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti šių įstatymų atitiktį Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 reikalavimams

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

13.

nereg.

Priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

spalis

14.

XIIIP-1966,

XIIIP-2348

Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

NSGK,

LLRA-KŠSF

spalis

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

SOCIALINĖ APSAUGA IR DARBAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-1831,

nereg.

Darbo kodekso pakeitimo įstatymai

Respublikos Prezidentas,

Seimo nariai

Respublikos Prezidentas,

VVSK

rugsėjis–gruodis

2.

XIIIP-1774,

XIIIP-1775,

XIIIP-1776

Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 210 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

VVSK

rugsėjis–spalis

3.

nereg.

Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

BFK

rugsėjis–spalis

4.

XIIIP-2347

Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

LKK

LKK, LSDPF

rugsėjis– gruodis

5.

nereg.

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

NSGK

spalis– gruodis

6.

XIIIP-311

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų, ligos, profesinės reabilitacijos, ligos socialinio draudimo pašalpų ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas kompensavimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK, TTF

spalis–gruodis

7.

XIIIP-1702,

XIIIP-1854,

XIIIP-2418

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo
Nr. I-1336 pakeitimo įstatymai

 

Seimo nariai

SRDK, NTK, LVŽSF

spalis–lapkritis

8.

XIIIP-1878,

nereg.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymai

Respublikos Prezidentas,

Seimo nariai

Respublikos Prezidentas,

SRDK

rugsėjisgruodis

9.

XIIP-4024,

XIIIP-1058, nereg.

Išmokų vaikams įstatymo

Nr. I-621 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRDK, LSDDF, LSDPF, LLRA-KŠSF

spalis–gruodis

10.

XIIIP-1542 VK

Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 11, 13, 19 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

11.

XIIIP-1099,

XIIIP-1315,

XIIIP-1316,

XIIIP-1987,

nereg.

Užimtumo įstatymo
Nr. XII-2470 pakeitimo įstatymai ir jų
lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRDK,

LSDDF,
TS-LKDF

rugsėjis–spalis

12.

XIIP-2938,

XIIIP-377

Seimo nutarimai „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. X-1511 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo“ pakeitimo“

Seimo nariai

SRDK, ENK

rugsėjis– gruodis

13.

nereg.

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo
Nr. XIII-198 pavadinimo, 1 straipsnio ir Įstatymo papildymo III1 skyriumi
įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

VVSK

gruodis

14.

XIIIP-1514

Teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 priedėlio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė

spalis

15.

XIIIP-784

Profesinių sąjungų įstatymo Nr. I-2018 13, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK

rugsėjislapkritis

16.

XIIP-786

Seimo nutarimas „Dėl Nacionalinės šeimos tarybos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“

Seimo nariai

SRDK

rugsėjis– gruodis

17.

XIIIP-2070

Valstybės apdovanojimų įstatymo Nr. IX-957 4, 7, 11, 19, 42 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju skirsniu įstatymas

Seimo nariai

LKK, LSDPF

rugsėjis– gruodis

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

SVEIKATOS APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.        

XIIIP-400,

XIIIP-966,

XIIIP-2335,

XIIIP-2336, nereg.

Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRK, SGK,

LSDDF, LVŽSF,

TS-LKDF

rugsėjis– gruodis

2.        

XIIIP-984,

nereg.

Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRK, LSDDF

spalis–gruodis

3.        

XIIIP-1562, XIIIP-1563,

XIIIP-1640, XIIIP-1641,

nereg.

Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRK, LSDPF, TTF

rugsėjis– gruodis

4.        

XIIIP-1421

Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRK

rugsėjis– gruodis

5.        

XIIIP-1879,

nereg.

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo
Nr. IX-886 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

SRK, SGK

rugsėjis–gruodis

6.        

XIIP-3579

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 10,16, 20, 27 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRK,

TS-LKDF

spalis

7.        

XIIP-3193,

XIIP-4476,

XIIIP-692,

XIIIP-793,

XIIIP-867,

XIIIP-987,

XIIIP-1292,

XIIIP-2367,

nereg.

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 pakeitimo ir papildymo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė, SRK,
LLRA-KŠSF,
LSDDF, LSDPF, LSF, TTF

rugsėjis– gruodis

8.        

XIIIP-2017,

XIIIP-2018

Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

9.        

XIIIP-1167,

XIIIP-1939,

nereg.

Farmacijos įstatymo
Nr. X-709 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRK

spalis–lapkritis

10.        

XIIP-2620,

XIIP-2768,

XIIIP-1138,

nereg.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė, Seimo nariai

SRK, TS-LKDF

rugsėjis– gruodis

11.        

XIIIP-816,

XIIIP-1560,

XIIIP-1561,

XIIIP-1575,

XIIIP-1657,

XIIIP-1666,

nereg.

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

EK, SRK, PPK, LVŽSF, TTF

rugsėjis–gruodis

12.        

XIIIP-815, XIIIP-1034,

XIIIP-1646,

nereg.

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo
Nr. I-1143 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRK, LSDDF, LVŽSF

rugsėjis

13.        

XIIIP-1162, XIIIP-1163,

nereg.

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRK

spalis–lapkritis

14.        

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018-2028 metams programos patvirtinimo“

Vyriausybė

SRK

spalis–lapkritis

15.        

XIIIP-1093

Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo
Nr. VIII-157 2, 10, 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRK, LVŽSF

rugsėjis–spalis

16.        

XIIIP-685

Psichologų praktinės veiklos įstatymas

Seimo nariai

TTK, SSPK, LSDDF

rugsėjis–spalis

17.        

nereg.

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymas

Seimo nariai

SRK

lapkritis–gruodis

18.        

XIIIP-2120

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. XIII-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių prevencijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Seimo nariai

SRK

rugsėjis–spalis

19.        

XIIIP-2160

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Sveikos gyvensenos komisijos nuostatų patvirtinimo“

Seimo nariai

SRK

rugsėjis–spalis

20.        

XIIIP-2476

Seimo nutarimas „Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių patvirtinimo“

Seimo nariai

SGK

spalis–lapkritis

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

ŠVIETIMAS, MOKSLAS, KULTŪRA, SPORTAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.        

XIIIP-497,

XIIIP-498,

XIIIP-740,

XIIIP-741,

XIIIP-752,

XIIIP-884,

XIIIP-952,

XIIIP-1007,

XIIIP-1988, nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji  teisės aktai

Seimo nariai

ŠMK, LSDDF, LSF

rugsėjis– gruodis

2.        

nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo
Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2534 62 straipsnio pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

rugsėjis– gruodis

3.        

XIIP-4093,

XIIP-4094,

XIIIP-1280,

XIIIP-1313,

XIIIP-1725,

nereg.

Švietimo įstatymo
Nr. I-1489 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas,

Seimo nariai

Respublikos Prezidentas,

ŠMK,
LLRA-KŠSF, LVŽSF

spalis

4.        

nereg.

Seimo nutarimai dėl universitetų pertvarkos

ŠMK

ŠMK

rugsėjis– gruodis

5.        

XIIP-4591,

XIIIP-1037, XIIIP-1045, XIIIP-1046,

nereg.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė, KK

spalis–lapkritis

6.        

XIIIP-1592,

XIIIP-2436

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

KK, SSPK, LSF

rugsėjis– gruodis

7.        

nereg.

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo
Nr. I-1571 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KK

gruodis

8.        

nereg.

Tautos istorinės atminties įstatymas

VIAK

VIAK

lapkritis–gruodis

9.        

XIIIP-1475

Lukiškių aikštės Vilniuje įstatymas

Seimo nariai

KK

gruodis

10.        

XIIIP-2306

Seimo nutarimas
„Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. XI-2226 „Dėl Lietuvos švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

ŠMK

ŠMK

spalis

11.        

XIIP-558

Valstybinės kalbos konstitucinis įstatymas

Seimo nariai

PLBK

spalis

12.        

XIIIP-2478

Atmintinų dienų įstatymo
Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SGK

rugsėjis

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

TEISĖ IR TEISĖTVARKA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-259,

XIIIP-699,

XIIIP-1812

Konstitucijos pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

TTK, LSF, TTF

rugsėjis–gruodis

2.

XIIIP-2266

Politinių partijų įstatymo
Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

Seimo nariai

TTK, LSDDF

rugsėjis–spalis

3.

XIIIP-234,

XIIIP-463,

XIIIP-500,

XIIIP-940,

XIIIP-2158,

nereg.

Seimo statutai „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 pakeitimo“

Seimo nariai

NSGK, TTK, URK, ENK, NTK, VIAK, LSDDF

rugsėjis–spalis

4.

XIIIP-259,

XIIIP-1268,

XIIIP-1393,

XIIIP-1998,

XIIIP-1999,

XIIIP-2310,

XIIIP-2419,

XIIIP-2421,

nereg.

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai

Vyriausybė, Seimo nariai

Vyriausybė,

NSGK, SRK, TTK, ŠMK, PK, LSDDF

rugsėjis–gruodis

5.

XIIP-4109,

XIIP-4110,

XIIIP-750,

XIIIP-751,

XIIIP-1151,

XIIIP-1152,

XIIIP-1159,

XIIIP-1160

Civilinio kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

TTK, LSF, LVŽSF, MSNG

rugsėjis–gruodis

6.

XIIP-4370,

XIIIP-283,

XIIIP-709,

XIIIP-1249,

XIIIP-1593,

XIIIP-1652

Civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

TTK, LVŽSF,

LSDPF

rugsėjis– gruodis

7.

nereg.

Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

8.

XIP-2697,

XIP-2700,

XIP-3568,

XIIIP-2473,

XIIIP-2474,

XIIIP-2475,

nereg.

Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė, Seimo nariai

Vyriausybė, SRK, TTK

rugsėjis–gruodis

9.

XIIP-4645, XIIP-4646, XIIIP-1591,

XIIIP-2462

Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, TTK

rugsėjis–gruodis

10.

XIIIP-1950

Teismų įstatymo Nr. I-480 36, 39, 45, 51, 531, 532, 54, 551, 57, 61, 63, 691, 76, 78, 84, 85, 88, 912, 914, 915, 93, 94, 98, 101, 102, 106, 119, 121, 124, 128, 130 straipsnių pakeitimo, papildymo 441 straipsniu ir VII dalimi ir 95 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas,

TTK

spalis–lapkritis

11.

XIIIP-1781

Administracinių bylų teisenos įstatymo
Nr. VIII-1029 25, 41, 66, 70, 84, 97, 127, 132, 133, 138, 143, 144, 153 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTK

spalis

12.

XIIIP-1782, XIIIP-1783, XIIIP-1784

Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo
Nr. X-1702 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-534 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

TTK

spalis

13.

XIIIP-2410,

XIIIP-2411

Notariato įstatymo
Nr. I-2882 19 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

14.

nereg.

Antstolių įstatymo
Nr. IX-876 21 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

rugsėjis–gruodis

15.

XIIIP-1644

Prokuratūros įstatymo
Nr. I-599 55 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTK, LVŽSF

gruodis

16.

XIIIP-2140

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 5 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, TTK

rugsėjis

17.

XIIP-4041,

XIIP-4042,

XIIP-4043,

XIIP-4044,

XIIP-4045,

XIIP-4046,

XIIP-4047,

XIIP-4048,

XIIP-4049,

XIIP-4050,

XIIP-4051,

XIIP-4052,

XIIP-4053,

XIIP-4054,

XIIP-4055,

XIIP-4056,

XIIP-4057,

XIIP-4058,

XIIP-4059

Organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

TTK

lapkritis–gruodis

18.

XIIIP-1520 VK

Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo
Nr. X-296 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, TTK

rugsėjis–lapkritis

19.

XIIIP-1636,

nereg.

Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 pakeitimo įstatymai

Respublikos Prezidentas,

PK

Respublikos Prezidentas,

PK

spalis

20.

XIIIP-1599

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo

Nr. I-1374 38 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

VVSK

rugsėjis

21.       

XIIIP-1430, XIIIP-1431, XIIIP-1432

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 2, 3, 5, 12 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 straipsniu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

TTK

lapkritis

22.

XIIIP-1436

Draudimo propaguoti komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką viešuosiuose objektuose įstatymas

Seimo nariai

TTK

gruodis

23.

XIIIP-1025,

XIIIP-1567,

XIIIP-1568,

XIIIP-1569,

XIIIP-1875,

XIIIP-1876,

XIIIP-2013

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė, Seimo nariai

Vyriausybė, TTK

rugsėjis–lapkritis

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

UŽSIENIO REIKALAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-2427,

XIIIP-2428,

XIIIP-2429,

XIIIP-2430,

XIIIP-2431,

XIIIP-2432,

XIIIP-2433,

XIIIP-2434,

nereg.ES

Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties
Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

rugsėjis

2.

nereg.

Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 pakeitimo įstatymo
Nr. XIII-1393 1 straipsnio pakeitimo
įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

3.

XIIIP-1844,

nereg.

Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė

Vyriausybė, URK

rugsėjis–lapkritis

4.

XIIIP-2092,

XIIIP-2093

Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo
Nr. IX-2160 pakeitimo
įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

URK

lapkritis–gruodis

5.

XIIIP-1818

Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Serbijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

URK

rugsėjis

6.

XIIIP-2398

Įstatymas „Dėl Kelių eismo konvencijos ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

Vyriausybė,

URK

rugsėjis–spalis

7.

XIIIP-2297

Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl abipusės pagalbos ir bendradarbiavimo nelaimių prevencijos, pasirengimo ir reagavimo į nelaimes srityje ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

URK

rugsėjis–spalis

8.

XIIIP-2397

Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl sienos dokumentacijos, kurioje apibrėžiama Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybės sienos linijos padėtis, ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

URK

spalis

9.

XIIIP-2315

Įstatymas „Dėl Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

Respublikos Prezidentas,

URK

gruodis

10.

XIIIP-2297

Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl abipusės pagalbos ir bendradarbiavimo nelaimių prevencijos, pasirengimo ir reagavimo į nelaimes srityje ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

RINKIMAI, VIETOS SAVIVALDA, VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-1680,

XIIIP-1681,

XIIIP-1682,

XIIIP-1683,

XIIIP-1684,

XIIIP-1685,

XIIIP-2026,

XIIIP-2027,

XIIIP-2028,

XIIIP-2029,

XIIIP-2030,

nereg.

Seimo rinkimų įstatymo
Nr. I-2721 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

VVSK

rugsėjis

2.

XIIP-2750

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 39 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

VVSK

rugsėjis

3.

XIIP-3879

Balsavimo internetu pagrindų įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

4.

XIIIP-1677,

XIIIP-1678

Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo
Nr. I-830 2, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

VVSK

VVSK

rugsėjis

5.

nereg.

Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

VVSK

rugsėjis– gruodis

6.

XIIIP-1362,

nereg.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo
Nr. X-1666 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

VVSK,
TS-LKDF

rugsėjislapkritis

7.

XIIIP-1807,

XIIIP-1808,

XIIIP-1809,

XIIIP-1810

Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

VVSK

rugsėjis

8.

XIIIP-1253,

XIIIP-1376,

XIIIP-2137,

XIIIP-2138,

nereg. VK

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

ADK, EK, VVSK, ENK, LVŽSF

rugsėjis–gruodis

9.

XIIIP-1123,

XIIIP-1642

Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

VVSK, LVŽSF

lapkritis–gruodis

10.

XIIIP-2172,

XIIIP-2173

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 19 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221 straipsniu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, VVSK

rugsėjis–spalis

11.

XIIIP-1762,

XIIIP-2129,

XIIIP-2130,

nereg.

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

VVSK, LSF, LSDDF, LVŽSF

rugsėjis–gruodis

12.

XIIIP-1130

Grįžimo įstatymas

Seimo nariai

VVSK

rugsėjis– gruodis

 

13.

XIIIP-2443

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

14.

nereg.

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. XIII-1370 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

VVSK

rugsėjis–lapkritis

15.

XIIIP-2471,

nereg.

Vyriausybės įstatymo
Nr. I-464 pakeitimo
įstatymai

Vyriausybė,

VVSK

Vyriausybė,

VVSK

rugsėjis

16.

XIIP-3366

Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo įstatymo
Nr. XII-1094 2 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

VVSK

rugsėjis–gruodis

17.

XIIIP-2368

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios- Sinodo susitarimui dėl nekilnojamojo turto Kaune, E. Ožeškienės g. 41, grąžinimo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai-Sinodui natūra“

Vyriausybė

Vyriausybė,

VVSK

rugsėjis

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-1639,

XIIIP-1815

Pilietybės įstatymo
Nr. XI-1196 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

ŽTK, LSDPF

spalis

2.

XIIIP-941,

XIIIP-942

Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 1 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

SRDK, ŽTK

rugsėjis–gruodis

3.

XIIIP-1260

Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ŽTK, TTF

lapkritis

4.

nereg.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo Nr. VIII-238 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

VIAK

VIAK

spalis

5.

XIIIP-2380

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. lapkričio 11 d. nutarimo
Nr. VIII-505 "Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nuostatų patvirtinimo“ priedėlio pakeitimo“

LKK

LKK

rugsėjis

gruodis

6.

XIIIP-2016

Seimo nutarimas „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Senovės baltų religinei bendrijai „Romuva“

Seimo nariai

ŽTK, LVŽSF

rugsėjis

 

 

IV SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO FRAKCIJŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

1.

XIIP-1217,

XIIP-4694,

XIIP-4706,

XIIP-4760

Konstitucijos pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDDF, MSNG

2.

XIIIP-1634,

XIIIP-1798,

XIIIP-2067,

XIIIP-2435,

nereg.

Seimo statutai „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto
Nr. I-399 pakeitimo“

Seimo nariai

LSDPF, LSF, LVŽSF, TTF

3.

XIIP-4839,

XIIIP-6,

XIIIP-272,

XIIIP-1028,

XIIIP-1161

XIIIP-1186,

XIIIP-1187,

XIIIP-1188,

XIIIP-1643,

nereg.

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSDPF, LSF, LVŽSF

4.

XIIIP-682,

XIIIP-683,

XIIIP-684,

XIIIP-817,

XIIIP-1085,

XIIIP-1327,

XIIIP-2446,

XIIIP-2447,

XIIIP-2448,

nereg.

Civilinio kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSF, LVŽSF, TTF

5.

XIIIP-1319

Civilinio proceso kodekso 606, 627, 639, 643, 662, 693, 702, 704, 713, 716, 7161 , 720, 736, 738, 739 ir 747 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

6.

XIIP-4003

Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-743 153 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

7.

XIIP-2241,

XIIIP-988,

XIIIP-1699,

XIIIP-1884

Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF,

LSDPF,

LVŽSF,

TS-LKDF

8.

XIIIP-261

Suėmimo vykdymo įstatymo
Nr. I-1175 2, 7, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

9.

XIIIP-2400

Įstatymas dėl amnestijos akto

Seimo nariai

LVŽSF

10.

XIIIP-2399

Lobistinės veiklos įstatymo
Nr. VIII-1749 pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

11.

XIIIP-1645

Vartotojų teisių gynimo įstatymo
Nr. I-657 21, 225 ir 23 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

12.

XIIIP-1355

Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTF

13.

XIIP-2561

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 42 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

14.

XIIIP-1595

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

15.

nereg.

Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo Nr. I-1497 1, 2, 4, 7, 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

16.

nereg.

Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo Nr. I-130 2, 7, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

17.

XIIP-4696

Valstybės tarnybos įstatymo
Nr. VIII-1316 29 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LSF

18.

XIIIP-1861

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 6 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

TS-LKDF

19.

XIIIP-2152

Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

20.

nereg.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

21.

XIIP-4707,

XIIIP-870,

XIIIP-2408

Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 straipsnių pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, MSNG, LVŽSF

22.

XIIP-932,

XIIIP-1633,

XIIIP-2228,

XIIIP-2229,

XIIIP-2262,

XIIIP-2407

Seimo rinkimų įstatymo
Nr. I-2721 pakeitimo
įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF,
TS-LKDF

23.

XIIP-927,

XIIP-928,

XIIP-929,

XIIP-930,

XIIP-1835,

XIIP-1836,

XIIP-1837,

XIIP-1838,

XIIP-1839

Prezidento rinkimų įstatymo pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDDF

24.

XIIIP-2323,

XIIIP-2324,

nereg.

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSF, LVŽSF

25.

XIIP-4660,

XIIIP-865,

XIIIP-1135,

XIIIP-1686,

XIIIP-1800

Vietos savivaldos įstatymo
Nr. I-533 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDDF,
TS-LKDF, TTF

26.

XIIIP-950

Viešųjų įstaigų įstatymo
Nr. I-1428 16 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LSDPF, LVŽSF

27.

XIIIP-728

Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

28.

nereg.

Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

29.

XIIIP-1300

Prioritetinių aukštųjų technologijų ekonomikos sričių vystymo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

30.

XIIIP-1594

Regionų ekonominės plėtros įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

31.

nereg.

Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

32.

XIIIP-1126

Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. VIII-1202 9 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

33.

XIIIP-953,

nereg.

Viešųjų pirkimų įstatymo
Nr. I-1491 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, MSNG

34.

XIIIP-508, XIIIP-1937

Energetikos įstatymo Nr. IX-884 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, TS-LKDF

35.

nereg.

Elektroninių ryšių įstatymo
Nr. IX-2135 34 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo 1 priedo pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LSF

36.

XIIIP-2466

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

37.

nereg.

Kelių transporto kodekso 4,7,14,16 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

38.

XIIIP-398

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 33 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

39.

XIIIP-1086

Statybos įstatymo Nr. I-1240 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

40.

XIIIP-1651

Šilumos ūkio įstatymo Nr. I-1565 2 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

41.

XIIIP-2464

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

42.

XIIP-4223,

XIIIP-2312

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

TS-LKDF

43.

XIIIP-701,

XIIIP-702,

XIIIP-703,

XIIIP-704,

XIIIP-1032

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSF, TS-LKDF

44.

XIIIP-2469

Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio papildymo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

45.

XIIIP-1993

Tiekiamų rinkai trąšų įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

46.

XIIIP-990,

XIIIP-1994

Teritorijų planavimo įstatymo
Nr. I-1120 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LVŽSF

47.

nereg.

Saugomų teritorijų įstatymo
Nr. I-301 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

48.

XIIIP-4

Aplinkos apsaugos įstatymo
Nr. I-2223 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

49.

nereg.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

50.

XIIIP-2157, XIIIP-2459,

XIIIP-2460

Atliekų tvarkymo įstatymo
Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LVŽSF

51.

XIIIP-2461,

XIIIP-2467,

XIIIP-2468

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

 

Seimo nariai

LVŽSF, LSF

52.

XIIIP-700,

XIIIP-1103,

XIIIP-1707,

XIIIP-2458,

nereg.

Miškų įstatymo Nr. I-671 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LVŽSF

53.

nereg.

Vandens įstatymo Nr. VIII-474 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

54.

XIIIP-1670

Žuvininkystės įstatymo
Nr. VIII-1756 141 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

55.

XIIIP-349,

XIIIP-1704,

XIIIP-1705,

XIIIP-1706

Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSF, LVŽSF

56.

XIIIP-303,

XIIIP-689

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF

57.

XIIIP-429

Pluoštinių kanapių įstatymo
Nr. XII-336 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF, LVŽSF

58.

XIIIP-2277

Sodininkų bendrijų įstatymo
Nr. IX-1934 2, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

59.

XIIP-4212

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 4, 5, 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

60.

XIIIP-2180,

nereg.

Pajūrio juostos įstatymo
Nr. IX-1016 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, TS-LKDF

61.

XIIIP-1452

Seimo nutarimas „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano“

Seimo nariai

LSDPF

62.

XIIIP-1128,

XIIIP-1129

Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSF

63.

XIIIP-365,

XIIIP-1380,

XIIIP-1381,

XIIIP-1382,

XIIIP-1558,

XIIIP-1590,

XIIIP-2134

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSDDF, LSDPF,
LSF, TS-LKDF, TTF

64.

XIIP-1850,

XIIP-3452,

XIIIP-928,

XIIIP-1265,

XIIIP-1275,

XIIIP-1554,

XIIIP-1676,

XIIIP-1848,

XIIIP-2133,

XIIIP-2179,

XIIIP-2406

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF, LSF,
LVŽSF,

TS-LKDF, TTF

65.

XIIIP-1471,

XIIIP-1519,

XIIIP-1534,

XIIIP-2301,

XIIIP-2302

Pelno mokesčio įstatymo
Nr. IX-675 pakeitimo
įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSDDF,
TS-LKDF, TTF

66.

nereg.

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

67.

XIIIP-5,

XIIIP-1412

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, LVŽSF

68.

XIIIP-2065

Žemės mokesčio įstatymo
Nr. XI-1829 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

69.

XIIIP-1726, XIIIP-2377

Rinkliavų įstatymo
Nr. VIII-1725 straipsnio pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDDF

70.

XIIIP-2396,

XIIIP-2420

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF,

TS-LKDF

71.

XIIP-4220,

XIIP-4221

Mokesčio finansų įstaigoms įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

72.

XIIIP-612,

XIIIP-613,

XIIIP-614,

XIIIP-615

Centrinių kredito unijų įstatymo
Nr. VIII-1682 pavadinimo ir 1 straipsnio pakeitimo
įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSDPF

73.

nereg.

Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 16 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

74.

XIIIP-1741

Skolų išieškojimo įmonių įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

75.

XIIP-2547

Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 2 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

76.

XIIIP-1384,

XIIIP-1385,

XIIIP-1386,

XIIIP-1387

Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo Nr. I-1485 pripažinimo netekusiu galios įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

 

Seimo nariai

LSF

77.

XIIIP-506

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

78.

XIIP-4833, XIIIP-1995,

XIIIP-1831,

XIIIP-1847,

XIIIP-2196

Darbo kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LVŽSF, TTF

79.

XIIIP-1723,

XIIIP-1773

Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF

80.

XIIIP-2449

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2019 metais, įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

81.

XIIIP-882, XIIIP-1638

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF, LVŽSF

82.

XIIIP-2151,

XIIIP-2293

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 priedų pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, TTF

83.

XIIIP-2072

Socialinių paslaugų įstatymo
Nr. X-493 11, 13, 19 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

84.

nereg.

Socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų plėtros įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

85.

XIIP-4132,

XIIIP-1630,

XIIIP-1991

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDDF,

TS-LKDF

86.

XIIIP-1266,

XIIIP-1883,

nereg.

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF,

TS-LKDF, TTF

87.

XIIP-1986,

XIIP-4705

Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymo
Nr. XII-886 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDDF, MSNG

88.

XIIIP-1665

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. XII-2501 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

89.

XIIIP-2177, XIIIP-2405

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 pakeitimo įstatymai

 

Seimo nariai

TS-LKDF, TTF

90.

XIIIP-1851,

XIIIP-1852

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 1, 3, 6, 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSDDF

91.

XIIIP-402

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 18 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

92.

nereg.

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

93.

XIIIP-1057

Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5, 11 ir 14  straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF, LSDPF

94.

XIIP-4683,

XIIIP-372,

XIIIP-373,

XIIIP-2178,

XIIIP-2457

Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LVŽSF, MSNG, TS-LKDF

95.

XIIP-2812,

XIIP-4695,

XIIIP-1689,

XIIIP-2260

Transporto lengvatų įstatymo
Nr. VIII-1605 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF, MSNG

96.

nereg.

Pensininkų užimtumo finansavimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

97.

XIIIP-964,

XIIIP-1753

Užimtumo įstatymo
Nr. XIIP-2470 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

MSNG,

TS-LKDF

98.

XIIP-1516

Užimtumo rėmimo įstatymo
Nr. X-694 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

99.

XIIP-4748

Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymas

Seimo nariai

MSNG

100.

XIIP-4515,

nereg.

Įmonių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, LVŽSF

101.

XIIIP-1404,

XIIIP-1405,

XIIIP-1406

Sveikatos sistemos įstatymo
Nr. I-552 67 straipsnio pripažinimo netekusiu galios
įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

TS-LKDF

102.

XIIIP-1923

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

103.

XIIP-4301,

XIIIP-1571

Alkoholio kontrolės įstatymo
Nr. I-857 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF, MSNG

104.

XIIIP-1757

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

MSNG

105.

XIIIP-1277,

XIIIP-1278

Pagalbinio apvaisinimo įstatymo
Nr. XII-2608 3, 5, 7, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu
įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSF

106.

XIIP-337,

XIIP-338,

XIIP-339

Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

107.

XIIP-4756

Psichoterapeutų praktinės veiklos įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

108.

XIIIP-397

Narkologinės priežiūros įstatymo
Nr. VIII-156 7 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

109.

XIIIP-1940,

XIIIP-1941

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

MSNG

110.         

nereg.

Neformalaus suaugusiųjų švietimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

111.

XIIP-2832

Mokslo ir studijų įstatymo
Nr. XI-242 67, 69, 70, 72 straipsnių pakeitimo, 71 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 721 straipsniu
įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

112.

XIIIP-1752

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

MSNG

113.         

XIIIP-1491

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo Nr. IX-1067 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

114.

nereg.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 6 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

115.

XIIP-1653,

XIIP-1654

Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSDDF

116.

XIIIP-1747,

XIIIP-1748,

XIIIP-1749,

XIIIP-1750,

XIIIP-1751

Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties Nr. IX-2206 3, 4, 21, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 51, 55, 67, 69, 86, 87, 99, 991, 100, 104, 1051, 1052, 1054, 115, 116, 120, 127, 140, 141 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 501 straipsniu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

TS-LKDF

117.

XIIIP-2442

Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

118.

XIIIP-2437,

XIIIP-2438,

XIIIP-2439,

XIIIP-2440,

XIIIP-2441

Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 9 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

TS-LKDF

119.

XIIIP-1052

Įstatymo „Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos“
Nr. VIII-1021 3 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

120.

XIP-1648,

XIIP-1201,

XIIP-2242,

XIIIP-1696,

XIIIP-1697

Tautinių mažumų įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF

121.

XIIP-311

Seimo nutarimas „Dėl 1991 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos- Atkuriamojo Seimo priimto Tautinių mažumų įstatymo
Nr. I-1007 nuostatų įsigaliojimo“

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

122.

XIIIP-2378

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

 

V SKYRIUS

KITI KLAUSIMAI

 

1. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas ir denonsavimas.

2. Įstatymų projektai, susiję su Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimu.

3. Seimo narių kreipimaisi į Konstitucinį Teismą.

4. Seimo valdybos, komitetų, komisijų, frakcijų ir Vyriausybės pasiūlytos diskusijos svarbiomis temomis.

5. Seimo rezoliucijos.

6. Seimo nutarimai ir pareiškimai svarbiausiais Europos Sąjungos klausimais.

7. Teisėjų skyrimas ir pritarimas jų skyrimui, teisėjų atleidimas, pritarimas jų atleidimui.

8. Seimui atskaitingų institucijų vadovų, narių skyrimas ir pritarimas jų skyrimui, Seimui atskaitingų institucijų vadovų, narių atleidimas ir pritarimas jų atleidimui.

9. Seimui atskaitingų institucijų veiklos ataskaitos.

10. Seimo nutarimai dėl Seimui atskaitingų institucijų ir Seimo komisijų nuostatų, Seimo laikinųjų tyrimo komisijų atliktų parlamentinių tyrimų išvadų.

11. Respublikos Prezidento teikiami teisės aktų projektai.

12. Seimo Pirmininko teikiami teisės aktų projektai.

13. Vyriausybės teikiami teisės aktų projektai.

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

AAK

– Aplinkos apsaugos komitetas

ADK

– Audito komitetas

BFK

– Biudžeto ir finansų komitetas

EK

– Ekonomikos komitetas

ENK

– Energetikos komisija

ERK

– Europos reikalų komitetas

ES

– teisės aktas, susijęs su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje

JSRK

– Jaunimo ir sporto reikalų komisija

KK

– Kultūros komitetas

KRK

– Kaimo reikalų komitetas

LKK

– Laisvės kovų komisija

LLRA-KŠSF

– Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija

LSDDF

– Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija

LSDPF

– Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

LSF

– Liberalų sąjūdžio frakcija

LVŽSF

– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

MK

– Migracijos komisija

NTK

– Neįgaliųjų teisių komisija

MSNG

Mišri Seimo narių grupė

nereg.

– neregistruotas

NSGK

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

PK

Peticijų komisija

PLBK

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės

komisija

PPK

Priklausomybių prevencijos komisija

SRDK

– Socialinių reikalų ir darbo komitetas

SRK

– Sveikatos reikalų komitetas

SGK

– Sveikos gyvensenos komisija

SSPK

Savižudybių ir smurto prevencijos komisija

ŠMK

– Švietimo ir mokslo komitetas

TS-LKDF

– Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

TTF

– frakcija „Tvarka ir teisingumas“

TTK

– Teisės ir teisėtvarkos komitetas

URK

– Užsienio reikalų komitetas

VIAK

– Valstybės istorinės atminties komisija

VK

– teisės aktas, susijęs su Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimu

VVSK

– Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

ŽTK

– Žmogaus teisių komitetas

_____________________