Projektas

 

 

vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. birželio 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio        d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2018 m.                   d. pažymą Nr. O5E-   „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1062 įgyvendinimo“,
Komisija n u t a r i a:

1. Pakeisti Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisykles, patvirtintas Komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ (toliau – Taisyklės):

1.1. Papildyti Taisykles 281 punktu ir jį išdėstyti taip:

281.  Šilumos tiekėjai ne vėliau kaip einamojo kalendorinio mėnesio 15 dieną energijos išteklių biržos operatoriaus šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoja informaciją apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį, savo gamybos šaltiniuose pagamintą šilumos kiekį ir iš kiekvieno nepriklausomo šilumos gamintojo nupirktą šilumos kiekį.“

1.2. Pakeisti Taisyklių 29.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

29.3. susijusius asmenis, apibrėžtus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme.“

1.3. Pakeisti Taisyklių 30 priedo pastabos 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. *Nepriklausomų šilumos gamintojų, kartu su šilumos tiekėju arba nepriklausomo šilumos gamintojo ar nepriklausomų šilumos gamintojų, priklausančių susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą, pagamintas šilumos kiekis.“

1.4. Pakeisti Taisyklių 30 priedo pastabos 3 punktą ir jį išdėstyrti taip:

3. **Nepriklausomų šilumos gamintojų, kartu su šilumos tiekėju arba nepriklausomo šilumos gamintojo ar nepriklausomų šilumos gamintojų, priklausančių susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą, pagaminto šilumos kiekio dalis.“

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.1. papunktis įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

Komisijos pirmininkas