Projekto

nauja redakcija

                                                                                                                                                  

                                                                                    

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINEI ĮSTAIGAI „SAULĖ“

 

2022 m.                            d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2021-12-10 protokolą Nr. VAK-659, į Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ 2021-12-09 prašymą Nr. 198-(1.5), Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti pagal panaudos sutartį vieneriems metams negyvenamąsias patalpas Žemaitės g. 22-19, Šiauliuose (nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje Nr. 9130 pastatas pažymėtas šifru 1A5p,  unikalus numeris 2998-5011-1019:0019), patalpų pirmame aukšte indeksai ir plotai: 19- 1 – 0,715  kv. m (pusė patalpos), 19-2 – 16,785 kv. m (pusė patalpos), 19-4 – 1,18 kv. m, 19-5 – 1,18 kv. m, 19-12 – 21,16 kv. m, 19-13 – 10,48 kv. m, 19-14 – 9,67 kv. m, 19-15 – 27,57 kv. m, 19-16 – 12,76 kv. m, 19-17 – 2,37 kv. m, iš viso bendras patalpų plotas – 103,87 kv. m), Šiaulių miesto koncertinei įstaigai „Saulė“. 

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras