Projektas Nr. TSP-309

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS           

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTAVIMO,  UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KUPIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO IR ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

2018 m. gruodžio       d. Nr. TS- 

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 ir 17 punktais, 49 straipsniu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2018 m. gruodžio 6 d. prašymą Nr. S-106, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Investuoti ir kaip turtinį įnašą perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio autobusų parkas“ (kodas 164742773) Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį turtą (automobilis „Fiat Ducato“, indentifikavimo Nr.ZFA25000002386645, valstybinis Nr. GRA123)  – 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų.

2. Padidinti uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ (kodas 164742773) įstatinį kapitalą 14 972,32 euro (keturiolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt du eurai 32 ct), išleidžiant 517 (penkis šimtus septyniolika) naujų 28,96 euro (dvidešimt aštuoni eurai 96 ct) nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų, kurios priklausys Kupiškio rajono savivaldybei.

3. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ (kodas 164742773) įstatinis kapitalas yra 164 203,20 euro (vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai trys eurai 20 ct), padalytas į 5 670 (penkis tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė – 28,96 euro (dvidešimt aštuoni eurai 96 ct).

4. Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ naujos redakcijos įstatus, pakeistus dėl įstatinio kapitalo didinimo (pridedama).

5. Įgalioti uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ direktorių Virgilijų Braknį pasirašyti uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatus  ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti Juridinių asmenų registre.

6. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio          25 d. sprendimą Nr. TS-246 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės investavimo, uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas,

laikinai einantis Infrastruktūros skyriaus vedėjo pareigas

 

 

 

Andrius Jurėnas

 

 

 

Projektas suderintas DVS