Projektas

                                                                                                                                                  

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS

 

2022 m.                   d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, 48 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 dalimi, Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 „Dėl Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, 7.4, 7.5 papunkčiais ir 8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl Žemės įvertinimo tvarkos“ 5.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 261 „Dėl Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 3.8 papunkčiu ir įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ 1.2 papunktį,  Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Išnuomoti aukcione valstybei nuosavybės teise priklausančius ir šiuo metu Šiaulių miesto  savivaldybės patikėjimo teise valdomus 0,6374 ha kitos paskirties (unikalus Nr. 4400-1649-4363, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, adresas: K. Korsako g. 24, Šiauliai) ir 0,3748 ha kitos paskirties (unikalus Nr. 4400-1650-1156, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, adresas: K. Korsako g. 32A, Šiauliai) žemės sklypus daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos objektams – gyvenamiesiems namams statyti.

2.    Nustatyti, kad skaičiuojant valstybinės žemės sklypų pradinį metinį žemės nuomos mokesčio dydį taikomi nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ 1.2 papunkčiu.

3.    Patvirtinti šio sprendimo 1 punkte nurodytų valstybinės žemės sklypų pradinį metinį žemės nuomos mokesčio dydį (be aukciono organizavimo išlaidų):

3.1. K. Korsako g. 24, Šiauliuose, – 1 093,27 Eur (vienas tūkstantis devyniasdešimt trys eurai 27 centai);

3.2. K. Korsako g. 32A, Šiauliuose, – 712,62 Eur (septyni šimtai dvylika eurų 62 centai).

4.    Nustatyti šio sprendimo 1 punkte nurodytiems valstybinės žemės sklypams 5 (penkerių) metų nuomos terminą, atsižvelgiant į valstybinės žemės sklype numatomą vykdyti veiklą.

5.    Nustatyti šio sprendimo 1 punkte nurodytiems valstybinės žemės sklypams papildomas nuomos sąlygas (priedas).

6.    Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti valstybinės žemės nuomos sutartis dėl valstybinės žemės sklypų, nurodytų šio sprendimo 1 punkte.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras