Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO ĮSTATYMO NR. XI-1807 2, 5, 6, 22 IR 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 1 dalį.

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybės informacinių išteklių politiką pagal kompetenciją formuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija), Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Teisingumo ministerija), ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Krašto apsaugos ministerija).

2Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Ūkio ministerija formuoja valstybės informacinių išteklių politiką ir pagal kompetenciją:

1) rengia ir teikia siūlymus Vyriausybei dėl valstybės informacinių išteklių veiklos prioritetų, plėtros krypčių, siektinų rezultatų ir jų pasiekimo būdų, taikomų informacinių ir ryšių technologijų tobulinimo ir plėtros krypčių, rekomenduojamų taikyti techninių reikalavimų (standartų);

2) koordinuoja ir derina institucijų tarpžinybinius veiksmus joms pagal kompetenciją formuojant ir įgyvendinant valstybės informacinių išteklių politiką;

3) planuoja lėšų paskirstymą valstybės informacinių išteklių plėtrai;

4) koordinuoja valstybės informacinių išteklių sąveikumą ir pakartotinį naudojimą užtikrinančių technologinių priemonių kūrimą ir funkcionavimą;

5) derina registrų ir valstybės informacinių sistemų nuostatų projektus;

6) konsultuoja registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojus ir tvarkytojus, prireikus, ir kitas institucijas registrų ir valstybės informacinių sistemų veiklos klausimais;

7) teikia pasiūlymus dėl registrų ir valstybės informacinių sistemų steigimo ir likvidavimo tikslingumo;

8) atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.“

3. Pakeisti 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Teisingumo ministerija formuoja politiką registrų teisinio reguliavimo srityje ir pagal kompetenciją derina registrų veiklą reguliuojančių įstatymų projektus.“

4. Pripažinti netekusia galios 5 straipsnio 5 dalį.

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybės informacinių išteklių politiką įgyvendina ūkio ministro įgaliota institucija, krašto apsaugos ministro įgaliota institucija ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

2.   Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

2. Ūkio ministro įgaliota institucija atsako už valstybės informacinių išteklių funkcinį suderinamumą, kūrimą, tvarkymą ir plėtrą ir pagal kompetenciją:“.

 

4 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro valdytojas yra Ūkio ministerija. Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytoją skiria Vyriausybė.“

 

5 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma yra valstybės informacinė sistema, kurios paskirtis – užtikrinti galimybę asmenims vieno langelio principu gauti institucijų teikiamas viešąsias ir administracines elektronines paslaugas ir institucijoms teikti šio įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytas paslaugas. Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą steigia, valdo ir jos tvarkytoją skiria Ūkio ministerija.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.  Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir ūkio ministras iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas