Projektas 

2020-05-

Nr. TSP - 

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL APGYVENDINIMO ŠEDUVOS GLOBOS NAMŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ PADALINYJE IR MOKĖJIMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės     d.  Nr.

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Apgyvendinimo Šeduvos globos namų Savarankiško gyvenimo namų padalinyje ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Mokesčio už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose dydis:

27.1. asmens (šeimos), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis neturi viršyti 5 procentų asmens (šeimos) pajamų;

27.2. asmens (šeimos), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis neturi viršyti 10 procentų asmens (šeimos) pajamų;

27.3. asmens (šeimos), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis neturi viršyti 15 procentų asmens (šeimos) pajamų.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Antanas Čepononis

 

 

SPRENDIMO „RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL APGYVENDINIMO ŠEDUVOS GLOBOS NAMŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ PADALINYJE IR MOKĖJIMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. gegužės 19 d.

 

 

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

 

Sprendimo projekto tikslas pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl apgyvendinimo Šeduvos globos namų Savarankiško gyvenimo namų padalinyje ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 27 punktą.

 

2.   Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.

 

Dabartinis Apgyvendinimo Šeduvos globos namų Savarankiško gyvenimo namų padalinyje ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T-83.

 

3. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai.

 

Dabartinis sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimu.

 

4. Sprendimo projekte numatyta.

 

Sprendimo projekte siūloma nustatyti mokesčio už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose dydį.

 

5. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles.

 

 

Antikorupcinio vertinimo atlikti nereikia.