Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 26 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2018  m.                    d. Nr.

 

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 73-3085)

 

 

1 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

26 straipsnis. Fiksuoto pajamų mokesčio už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, sumokėjimas ir verslo liudijimo išdavimo tvarka

Fiksuoto dydžio pajamų mokestis sumokamas į biudžetą per 10 dienų nuo verslo liudijimo galiojimo pabaigos. Verslo liudijimo išdavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

 

1.       Įstatymas įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

2.       Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2018 m. spalio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

Teikia Seimo nariai:

 

Kęstutis Mažeika

Tomas Tomilinas