ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RYŠIŲ KABELIŲ KANALŲ VIEŠO NUOMOS KONKURSO

 

2022 m. vasario       d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto nuomos tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-373 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2021-12-10 protokolą Nr. VAK-659, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Skelbti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 4,203 km ilgio ryšių kabelio kanalo su 368,55 m ryšių kabelio kanalo atšaka, esančių Aviacijos g., Šiauliuose, viešą nuomos konkursą ir nustatyti, kad:

1. Ryšių kabelio kanalo be kabelio, kurio ilgis 1,904 km, pradinė vieno kilometro nuomos kaina per mėnesį – 27,0 Eur (be PVM).

2. Ryšių kabelio kanalo su paklotu 48 skaidulų šviesolaidiniu kabeliu, kurio ilgis 2,300 km, pradinė vieno kilometro nuomos kaina per mėnesį – 34,03 Eur (be PVM).

3. 50 mm skersmens atšakos ryšių kabelio kanalo su kabeliu, kurios ilgis 368,55 m, atšakos pradinė nuomos kaina per mėnesį – 17,0 Eur (be PVM).

4. Nuomos terminas – treji metai.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras