Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 „DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS IR MOBILIOSIOMS PROGRAMOMS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.    Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi ir 7 straipsnio 4 dalimi ir įgyvendindama 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašą:

1.2.1. Pakeisti 2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB, vartojamas sąvokas.“

1.2.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Įstaigos interneto svetainė yra informacinių technologijų pagrindu veikianti informacinė sistema ar informacinės sistemos sudedamoji dalis (komponentė, posistemis), skirta informacijai apie įstaigos funkcijas, struktūrą, veiklą skelbti, asmenims skatinti aktyviai dalyvauti valstybės valdymo ar vietos savivaldos procese, įstaigos veiklos skaidrumui užtikrinti, viešosioms ir (arba) administracinėms paslaugoms elektroninių ryšių priemonėmis teikti.“

1.2.3. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9.   Įstaigos interneto svetainės įvadinis puslapis yra reprezentacinis atspindintis įstaigos veiklą. Jis turi būti lengvai atpažįstamas. Įstaigos, kuri Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo nustatyta tvarka turi teisę naudoti Lietuvos valstybės herbą, interneto svetainės įvadinio puslapio viršuje turi būti Lietuvos valstybės herbas (ir) ar įstaigos logotipas (jeigu įstaiga jį turi), įregistruotas kaip prekės ženklas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure, ir įstaigos pavadinimas. Įstaigos interneto svetainės įvadiniame puslapyje turi būti nurodyta įstaigos teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą įstaigą, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jeigu įstaiga yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja), įstaigos telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kitos elektroninės priemonės, kuriomis įstaiga naudojasi (pavyzdžiui, socialinio bendravimo interneto svetainių, tokių kaip „Facebook“, „Twitter“, „Linked In“, „MySpace“, „YouTube“ ir pan. adresai). Įstaigos interneto svetainėje turi būti nurodoma informacijos apie įstaigos struktūrą, Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nurodytą veiklą vykdančių įstaigos darbuotojų kontaktinę informaciją, naujienas ir atsakymų į klausimus atnaujinimo data.

Įstaigos interneto svetainės įvadiniame puslapyje rekomenduojama skelbti įstaigos reguliavimo srities naujienas, pranešimus spaudai, jos renginių, svarbiausių įvykių suvestinę. Jeigu tokia informacija skelbiama, įstaigos interneto svetainėje turi būti sudarytos sąlygos užsisakyti šią informaciją elektroniniu paštu ar kitais formatais, kuriais galima greitai pasiekti informaciją ir kuriais sudaroma galimybė patogiai sekti informacijos interneto svetainėje pasikeitimus joje neapsilankius.

Įstaigos, kuri priima ir nagrinėja telefonu ir (arba) internetu pateiktą informaciją apie planuojamus daryti, daromus arba padarytus pažeidimus, kaip jie apibrėžti Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1287 „Dėl Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, interneto svetainės įvadiniame puslapyje skelbiama nuoroda į interneto svetainės puslapį, kuriame skelbiama, kokią informaciją įstaiga priima, kokia kalba, kokiais būdais ir kada galima ją pateikti, kada informacija bus fiksuojama, kokiais būdais ir tikslais informacija bus fiksuojama, ar informacijos pateikimas įstaigai bus (ne)mokamas, ar informaciją teikiančio asmens bus prašoma nurodyti savo vardą, pavardę ir (arba) kontaktinę informaciją, jei taip, kokiais tikslais ketinama tvarkyti pateiktus asmens duomenis, taip pat kitą papildomą informaciją, susijusią su asmens duomenų tvarkymu.

1.2.4.   Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Įstaigos interneto svetainėje visa informacija pateikiama valstybine kalba. Svarbiausia su įstaigos veikla susijusi informacija (jos svarbą nustato įstaiga), įskaitant informaciją apie įstaigos teikiamas viešąsias, administruojamas viešąsias paslaugas ir administracines paslaugas ir paaiškinimus, kaip jas gauti (bet ja neapsiribojant), dažniausiai užduodamus klausimus įstaigos interneto svetainėje papildomai pateikiama anglų kalba, prireikus ir kita įstaigos pasirinkta užsienio kalba.“

1.2.5.   Pakeisti 13.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.1. struktūra ir kontaktinė informacija“

1.2.6.   Pakeisti 13.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.6. paslaugos:

„13.6.1. teikiamos arba administruojamos viešosios paslaugos;“

13.6.2. teikiamos administracinės paslaugos.“

1.2.7.     Papildyti 13 punktą 13.10 papunkčiu:

13.10. dažniausiai užduodami klausimai;“

1.2.8. Papildyti 13 punktą 13.11 papunkčiu:

13.11. konsultavimasis su visuomene ar vietos bendruomene.“

1.2.9. Pakeisti 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

16. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktinė informacija“ turi būti pateikiami šie duomenys:“

1.2.10.   Pakeisti 16.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.3 Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nurodytą veiklą vykdančių įstaigos darbuotojų sąrašas, informacija (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka).“

1.2.11.   Pakeisti 16.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.4kiekvieno darbuotojo atliekamos funkcijos, ir specialieji reikalavimai jo pareigybei; informacija apie kalbas, kuriomis darbuotojas, atsakingas už asmenų aptarnavimą, aptarnauja valstybinės kalbos nemokančius asmenis;“

1.2.12. Pakeisti 16.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.6įstaigos vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinio buvimo vieta (adresas), darbo grafikas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar informacija apie jo sudarymo tvarką, kiti institucijos naudojami elektroniniai ryšiai ar priemonės (pavyzdžiui, fakso numeris, „Skype“, „Messenger“ kontaktai), kuriais galima susisiekti;“

1.2.13. Pakeisti 22.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

22.8. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Ūkio subjektų priežiūra“ pateikiama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, kurią privalo skelbti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekantis subjektas. Jeigu įstaigai privaloma skelbti informaciją apie įstaigos prižiūrimus ūkio subjektus, tokia informacija turi būti skelbiama šiame papunktyje nurodytoje įstaigos interneto svetainės srityje.“

1.2.14.      Pakeisti 23 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

23. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ nurodomi teikiamų viešųjų paslaugų, administruojamų viešųjų paslaugų ir (arba) teikiamų administracinių paslaugų pavadinimai ir pateikiama nuoroda į Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje paskelbtą administracinės paslaugos teikimo aprašymą. Teikiamų paslaugų pavadinimai ir nuorodos turi būti sugrupuoti pagal pačios įstaigos pasirinktus kriterijus. “

1.2.15.   Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.“

1.2.16.   Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26.   Įstaigos interneto svetainėje turi būti sudarytos sąlygos joje elektroniniu paštu ir kitomis institucijos naudojamomis elektroninėmis priemonėmis kreiptis į įstaigą, pateikti prašymus, skundus, įstaigos reguliavimo srities klausimus ar pasiūlymus ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti į juos atsakymus elektroniniu paštu, kitomis institucijos naudojamomis elektroninėmis priemonėmis ar šioje įstaigos interneto svetainėje.“

1.2.17.   Papildyti 271 punktu:

271Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami įstaigos reguliavimo srities klausimai ir atsakymai į juos.“

1.2.18.   Papildyti 272 punktu:

272. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene ar vietos bendruomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą konsultavimąsi (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė, konsultavimosi forma, vieta, trukmė ir informacija, kurios skelbimą apie numatomą konsultavimąsi nustato įstatymai ar jų įgyvendinamieji teisės aktai). Taip pat turi būti pateikiama informacija apie įvykusio konsultavimosi rezultatus (konsultavimuisi teikto klausimo esmė, konsultavimesi dalyvavusių asmenų skaičius, šių asmenų pateiktų nuomonių apibendrinimas).

1.2.19.   Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Įstaigos interneto svetainėje būtina įdiegti automatinius elektroninius robotus ir žodinės paieškos sistemą, kurie sudarytų sąlygas užduoti įstaigos reguliavimo srities klausimus ir gauti į juos automatinius atsakymus bei ieškoti reikiamos informacijos pagal raktinius žodžius visoje įstaigos interneto svetainėje.“

1.2.20.   Pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

38. Jeigu nėra paskelbtų nuorodų į darniuosius standartus ar jų dalis, laikoma, kad įstaigų mobiliosios programos atitinka Aprašo 36 punkto reikalavimus, jeigu jos atitinka Europos Komisijos pagal 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (toliau – Direktyva (ES) 2016/2102) reikalavimus parengtų techninių specifikacijų arba jų dalių nustatytus reikalavimus.“

2.  Šio nutarimo 1.2.19 papunktis įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Ministras pirmininkas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras