Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybOS 2021 M. GEGUŽĖS 6 D. SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PELNO NESIEKIANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ PROJEKTŲ IR (AR) PROGRAMŲ FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                          d. Nr. T-

Šiauliai   

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 35 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

35.Tinkamos projekto išlaidos:

35.1. tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir (ar) priemonėmis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga ir projekto įgyvendinimo veiklų planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu;

35.2. patirtos nuo einamųjų metų pradžios iki sutarties sudarymo momento ir įtrauktos į išlaidų sąmatą;

35.3. patirtos ir apmokėtos nuo pasirašytos sutarties užregistravimo dienos iki sutartyje numatytos projekto vykdymo pabaigos dienos ir pagrįstos pareiškėjo patvirtintomis išlaidų apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijomis.“

 

 

 

 

Savivaldybės meras