Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2017 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1-108 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.1.1-LVPA-V-108 PRIEMONĖSDidelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus MIESTE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 1 PATVIRTINIMO“ Pakeitimo

 

2021 m. rugsėjo     d. Nr. 1-

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-108 priemonės „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 1-108 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-108 priemonės „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 90 858 950  (devyniasdešimt milijonų aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt) eurų, iš kurių iki  90 858 950 (devyniasdešimt milijonų aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt) eurų Sanglaudos fondo lėšų.“

2. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33.   Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 90 858 950  (devyniasdešimt milijonų aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt) eurų.“

3. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Didžiausia galima projekto finansuojama dalis sudaro iki 82 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau negali viršyti 45 proc. finansuojamos dalies, skaičiuotinos nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir išlaidų, nurodytų šio Aprašo 41.5 papunktyje (nurodyta Europos Komisijos sprendime[1]), bei Sprendime nustatyto didžiausio galimo valstybės pagalbos dydžio ir intensyvumo. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 55 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir išlaidų, nurodytų šio Aprašo 41.5 papunktyje. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo užtikrinti netinkamų finansuoti išlaidų, nurodytų Aprašo 41.5 papunktyje, padengimą ir įgyvendinančiajai institucijai pateikti dokumentus, pagrindžiančius šių išlaidų įsisavinimą.

4. Papildau 41.5 papunkčiu:

41.5. Europos investicijų banko paskolos lėšomis dengiamos projekto išlaidos.“

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                              

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2021 m.       d. raštu Nr.

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos

agentūros 2021 m.        d. raštu Nr.

 

 

 

 

 

 

 [1] 2017 m. spalio 12 d. SFC2014 Gavimo patvirtinimas „Pranešimas Komisijai apie atrinktą didelės apimties projektą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 102 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą „Development of high efficiency cogeneration capacities utilising RES in Vilnius“.