ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m.                               d. Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatus (pridedama).    

2.  Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punktu patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatus ir įregistruoti juos valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

3Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimą Nr. T-23 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatų patvirtinimo“.

4Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

5. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktas įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras