Projektas

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo nr. o3E-470 „ DĖL ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2019 m.                 d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2019 m.                   d. pažymą Nr. O5E-         „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Pakeisti Komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas):

1.1. Papildyti Nutarimą 2.10 papunkčiu:

2.10. iki šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo įsigaliojimo Komisijos atskiru nutarimu suderinti Ūkio subjektų ilgalaikio turto grupių - administracinių pastatų, kuro svėrimo svarstyklių, džiovinimo spintų (biokuro laboratorijų), baldų, biuro įrangos - nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpiai netaikomi. Nustatant Ūkio subjektų ilgalaikio turto grupių - administracinių pastatų, kuro svėrimo svarstyklių, džiovinimo spintų (biokuro laboratorijų), baldų, biuro įrangos - nusidėvėjimo laikotarpius taikomos šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo nuostatos. Iki šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo įsigaliojimo Komisijos atskiru nutarimu suderinti Ūkio subjektų ilgalaikio turto grupių nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpiai yra taikomi, jei tų ilgalaikio turto grupių nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpiai nėra nustatyti šiuo Aprašu ir (ar) jo priedais.“

1.2. Pakeisti Nutarimu patvirtintą Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą:

1.2.1. Pakeisti 10.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.8. kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas, kurį sudaro Ūkio subjekto veikla, nereguliuojama pagal Įstatymą, bet reguliuojama pagal kitą Lietuvos Respublikos įstatymą. Kiekvieną reguliuojančiosios institucijos reguliuojamąją veiklą Ūkio subjektas privalo atvaizduoti minėtame verslo vienete suformuojant savarankiškas paslaugas (produktus):

10.8.1. elektros energijos (produkto) gamyba;

10.8.2. geriamo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas;

10.8.3. kitos su kitos reguliuojamosios verslo vienetu tiesiogiai susijusios paslaugos (produktai), nurodant kiekvieną paslaugą (produktą);“

1.2.2. Pakeisti 10.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.9. nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas, kurį sudaro Ūkio subjekto veikla, nereguliuojama pagal Įstatymą arba kitus Lietuvos Respublikos įstatymus (visą reguliuojančiosios institucijos nereguliuojamąją veiklą formuojant kaip vieną paslaugą (produktą), išskyrus elektros energijos (produkto) gamybą).“

1.2.3. Pakeisti 12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.1. jei Ūkio subjekto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje veikia nepriklausomi šilumos gamintojai, ilgalaikį turtą ir sąnaudas Ūkio subjektas turi paskirstyti tokia tvarka:

12.1.1. šilumos generavimo įrenginius (įskaitant ir dūmų ekonomaizerius), kurių galia neviršija 70 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio, Ūkio subjektas turi priskirti Šilumos (produkto) gamybos paslaugai (Aprašo 10.1.1 papunktis) (neskaidant šilumos generavimo įrenginių vertės);

12.1.2. šilumos generavimo įrenginius (įskaitant ir dūmų ekonomaizerius), kurių galia neviršija šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinių šilumos gamybos pajėgumų poreikio (išskyrus atvejus, kai ir rezervinių šilumos gamybos pajėgumų ribojimas neužtikrintų būtinų sąnaudų saugiam ir patikimam šilumos tiekimui), kurių nustatymas reglamentuojamas Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše, Ūkio subjektas turi priskirti Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugai (Aprašo 10.1.2 papunktis) (neskaidant šilumos generavimo įrenginių vertės);

12.1.3. kitą su Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vienetu (Aprašo 10.1 papunktis) susijusį ilgalaikį turtą Ūkio subjektas, laikydamasis Aprašo 7 punkte nurodytų principų, turi priskirti tiesiogiai ar paskirstyti, taikydamas atitinkamus ilgalaikio turto paskirstymo kriterijus, Šilumos (produkto) gamybos (Aprašo 10.1.1 papunktis) ir (ar) Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo (Aprašo 10.1.2 papunktis) paslaugoms, vadovaudamasis Apraše numatytomis apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo taisyklėmis;

12.1.4. sąnaudas, susijusias su ilgalaikiu turtu, Ūkio subjektas turi priskirti tiesiogiai ar paskirstyti, taikydamas atitinkamus paskirstymo kriterijus, Šilumos (produkto) gamybos (Aprašo 10.1.1 papunktis) ir (ar) Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo (Aprašo 10.1.2 papunktis) paslaugoms priklausomai nuo to, kokiai paslaugai buvo priskirtas turtas, lėmęs tų sąnaudų atsiradimą (susiformavimą);

12.1.5. visas likusias su Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vienetu (Aprašo 10.1 papunktis) susijusias sąnaudas Ūkio subjektas, laikydamasis Aprašo 7 punkte nurodytų principų, turi priskirti tiesiogiai ar paskirstyti, taikydamas atitinkamus sąnaudų paskirstymo kriterijus, Šilumos (produkto) gamybos (Aprašo 10.1.1 papunktis) ir (ar) Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo (Aprašo 10.1.2 papunktis) paslaugoms, vadovaudamasis Apraše numatytomis apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo taisyklėmis.

12.1.6. priskyrus Šilumos (produkto) gamybos (Aprašo 10.1.1 papunktis) ar Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo (Aprašo 10.1.2 papunktis) paslaugoms kogeneracinę jėgainę, jos ilgalaikis turtas ir sąnaudos atskiriamos Aprašo 13, 24.6 ir 39 punktuose numatyta tvarka.“

1.2.4. Pakeisti Aprašo 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.2. jei Ūkio subjekto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje nepriklausomi šilumos gamintojai neveikia, tuomet Ūkio subjektui netaikomas reikalavimas Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vieneto (Aprašo 10.1 papunktis) sąnaudas ir ilgalaikį turtą išskaidyti į priskirtinas Šilumos (produkto) gamybos (Aprašo 10.1.1 papunktis) ir Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo (Aprašo 10.1.2 papunktis) paslaugoms, tačiau yra taikomi Aprašo 24.4.7 ir 41.21 punktuose nustatyti ribojimai. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vieneto (Aprašo 10.1 papunktis) sąnaudas ir ilgalaikį turtą Ūkio subjektas nurodo Šilumos (produkto) gamybos paslaugoje (Aprašo 10.1.1 papunktis).“

1.2.5. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Jei Ūkio subjektas valdo (eksploatuoja) bendro technologinio šilumos ir elektros energijos gamybos ciklo sistemą, tokios sistemos pajamas, sąnaudas ir ilgalaikį turtą atskiria į Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vienetą (Aprašo 10.1 papunktis) ir į Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetą (Aprašo 10.9 papunktis) vadovaudamasis šiuo Aprašu ir Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“. Jei Ūkio subjektas valdo (eksploatuoja) bendro technologinio šilumos ir elektros energijos gamybos ciklo sistemą, kuriai remiantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka yra taikomas fiksuotas elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifas ar remiantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nuostatomis Ūkio subjektas yra laimėjęs tretinio aktyviosios galios rezervo aukcioną ar elektros energijos gamybos veikla reguliuojama pagal Elektros energetikos įstatymą, tokios sistemos pajamas, sąnaudas ir ilgalaikį turtą atskiria į Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vienetą (Aprašo 10.1 papunktis) ir į Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetą (Aprašo 10.8 papunktis), išskiriant atskirą elektros energijos gamybos paslaugą produktą) vadovaudamasis šiuo Aprašu ir Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika.“

1.2.6. Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Elektros, pagamintos savuose šaltiniuose, technologinėms ir savo (administracinėms) reikmėms sąnaudas Ūkio subjektas turi paskirstyti visiems verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) proporcingai pagal energijos sunaudojimą. Šis paskirstymas vykdomas atskyrus tiesiogines ir netiesiogines kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudas ir paskirsčius verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) bendrąsias sąnaudas. Elektros sąnaudos technologinėms reikmėms paskirstymo eigoje turi būti nurodomos elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudų grupėje (Aprašo 28.3 papunktis), o elektros savoms (administracinėms) reikmėms sąnaudos turi būti nurodomos administracinių sąnaudų grupėje (Aprašo 28.12 papunktis) ir paskirstomos pagal Aprašo 37 punkte numatytas bendrųjų sąnaudų paskirstymo nuostatas.“

1.2.7. Pakeisti 1 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.8. Pakeisti 2 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.9. Pakeisti 3 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.10. Pakeisti 5 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.11. Pakeisti 6 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.12. Pakeisti 7 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.13. Pakeisti 8 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.14. Pakeisti 9 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.15. Pakeisti 10 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.16. Pakeisti 11 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.2.17. Pakeisti 12 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas rengiant ir teikiant 2019 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis. Ūkio subjektams, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, taikomas rengiant ir teikiant 2019–2020 ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

 

 

 

Komisijos pirmininkas