Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO NUTRAUKTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „ALSVETA“ 2022 M. VASARIO 8 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-146

 

2023 m.                               d. Nr.

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 14 punktu, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Alsveta“ (toliau – Investuotojas) 2022 m. vasario 8 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutartį Nr. SŽ-146 (toliau – Sutartis), į Šiaulių miesto savivaldybės investuotojų atrankos ir valstybinės žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke vertinimo komisijos posėdžio 2023 m. gegužės 11 d. protokolą Nr. VAK-232 (registracija DVS „Avilys“) ir į tai, kad Investuotojas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, numatytų Sutarties 8.1–8.2 papunkčiuose, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Pritarti, kad Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Alsveta“ 2022 m. vasario 8 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutartis Nr. SŽ-146 būtų nutraukta abipusiu Sutarties šalių susitarimu (toliau – Susitarimas) (pridedama) nuo 2023 m. liepos 1 d.

2.  Taikyti Sutarties 15 punkte numatytą atsakomybę ir reikalauti, kad Investuotojas per 1 mėnesį nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos sumokėtų valstybinės žemės nuomos mokestį už valstybinės žemės sklypą (sklypo plotas – 0,5126 ha), esantį Dubijos g. 187, Šiauliuose, už laikotarpį nuo Sutarties ir Žemės nuomos sutarties įsigaliojimo iki Sutarties ir Žemės nuomos sutarties nutraukimo.

3.  Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės merą pasirašyti Susitarimą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras