Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO TURTO KONFISKAVIMO ĮSTATYMO NR. XIII-2825 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 71  STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                                d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) kurie buvo įtariami, kaltinami ar nuteisti už nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 2 dalies 9 punkte, 147 straipsnyje, 1471 straipsnio 2 dalyje, 157 straipsnyje, 162 straipsnio 1 dalyje, 1751 straipsnyje, 178 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 180, 181 straipsniuose, 182 straipsnio 2 dalyje, 1821 straipsnyje, 183 straipsnio 2 dalyje, 184 straipsnio 2 dalyje, 189 straipsnio 2 dalyje, 199, 1991, 1992, 200 straipsniuose, 201 straipsnio 2 dalyje,  207 straipsnio 2 dalyje, 213 straipsnio 1, 2, 4 dalyse, 214, 215, 216, 218 straipsniuose, 219 straipsnio 2 dalyje,  220 straipsnio 2 dalyje, 225 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 226 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 227 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 228, 249, 250, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 251, 2511, 252, 253, 254, 256, 2571, 260, 261 straipsniuose, 292 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 307 straipsnyje, padarymą;“.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kai, baudžiamajame procese prokurorui priėmus galutinį procesinį sprendimą ar įsiteisėjus galutiniam teismo sprendimui, nustatomi šio įstatymo 2 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatyti civilinio turto konfiskavimo pagrindai, pradedama civilinio turto konfiskavimo procedūra.

 

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 4 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Prokuroras, prieš priimdamas sprendimą pradėti turto tyrimą, ar ikiteisminio tyrimo institucijos, prieš kreipdamosi į prokurorą motyvuotu raštu dėl turto tyrimo pradėjimo, turi teisę iš šio įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytų subjektų gauti duomenis, dokumentus ir kitą informaciją, kurių reikia sprendimui dėl turto tyrimo pradėjimo pagrįsti.

2. Buvusias 4 straipsnio 5–8 dalis laikyti atitinkamai 6–9 dalimis.

3. Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Turto tyrimą atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ir Lietuvos policija (toliau – turto tyrimą atliekančios institucijos) šio įstatymo ir generalinio prokuroro nustatyta tvarka. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) šio įstatymo nustatyta tvarka dalyvauja atliekant turto tyrimą.“

 

4 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Turto tyrimas atliekamas per kuo trumpesnius terminus, bet ne ilgiau kaip per 6 mėnesius. Jei yra objektyvių priežasčių, dėl kurių būtina pratęsti turto tyrimo atlikimo terminą, turto tyrimą atliekanti institucija motyvuotu tarnybiniu pranešimu kreipiasi į prokurorą dėl sutikimo pratęsti turto tyrimo atlikimo terminą. Prokuroro sutikimu turto tyrimo atlikimo terminas ypatingais atvejais gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui. Turto tyrimo atlikimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip keturis kartus.“

 

5 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) turto tyrimui atlikti  pasitelkti specialistus ir ekspertus;“.

2. Papildyti 6 straipsnio 3 dalį 6 punktu:

6) turto tyrimui atlikti teismo leidimu patekti į asmens, dėl kurio atliekamas turto tyrimas, ar asmens, kuris yra nesąžiningas įgijėjas, teritoriją, pastatus, gyvenamąsias ir kitas patalpas, apžiūrėti ir įvertinti turtą. Atliekant šiame punkte nurodytą turto tyrimo veiksmą turi dalyvauti asmuo, dėl kurio atliekamas turto tyrimas, ar asmuo, kuris yra nesąžiningas įgijėjas, arba pilnametis jų šeimos narys, arba juridinio asmens atstovas. Taip pat gali dalyvauti turto tyrimui atlikti pasitelkti specialistai ir ekspertai. Apžiūrimas turtas kiek galima nufotografuojamas ir (arba) nufilmuojamas.“

 

6 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybinė mokesčių inspekcija per 60 kalendorinių dienų nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto kreipimosi gavimo dienos pagal turimus duomenis pateikia turto tyrimą atliekančiai institucijai išvadą dėl asmens galimybių įgyti turtą iš teisėtų pajamų šaltinių. Kai Valstybinė mokesčių inspekcija turi kreiptis į užsienio valstybės mokesčių administratorių dėl leidimo naudoti duomenis ne mokesčių apskaičiavimo tikslu, šioje dalyje nurodyta išvada pateikiama per 90 kalendorinių dienų nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto kreipimosi gavimo dienos. Reikalavimus, taikomus šios išvados turiniui, nustato Valstybinė mokesčių inspekcija, suderinusi su generaliniu prokuroru.“

 

7 straipsnis. Įstatymo papildymas 71 straipsniu

Papildyti Įstatymą 71 straipsniu:

71 straipsnis. Teismo leidimo atlikti atskirus turto tyrimo veiksmus išdavimas

1. Priėmus sprendimą dėl šio Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 6 punkte nurodytų veiksmų, kuriems reikia teismo leidimo, prokuroras turto buvimo vietos apylinkės teismui pateikia prašymą dėl leidimo atlikti atskirus turto tyrimo veiksmus.

2. Prašyme dėl leidimo atlikti atskirus turto tyrimo veiksmus turi būti nurodytas turto tyrimo atlikimo pagrindas, turto buvimo (tyrimo veiksmo atlikimo) vieta, asmens, kurio teritorijoje, pastatuose, gyvenamosiose ir kitose patalpose atliekamas turto tyrimo veiksmas, duomenys ir numatomi atlikti turto tyrimo veiksmai.

3. Apylinkės teismas ne vėliau kaip per 72 valandas nuo šiame straipsnyje nurodyto prašymo pateikimo momento privalo jį išnagrinėti rašytinio proceso tvarka ir priimti motyvuotą nutartį.

4. Prokuroras, nesutikdamas su apylinkės teismo nutartimi, turi teisę per 7 dienas ją apskųsti apygardos teismui. Apygardos teismas skundą dėl apylinkės teismo teisėjo nutarties privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 7 dienas. Apygardos teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

5. Teismai, nagrinėdami prašymus ir skundus dėl teismo leidimo atlikti atskirus turto tyrimo veiksmus, privalo užtikrinti pateiktos informacijos ir planuojamų veiksmų slaptumą.“

 

8 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Prokuroras, susipažinęs su turto tyrimo išvada, per 10 dienų nuo turto tyrimo išvados gavimo dienos priima sprendimą, numatytą šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punkte, arba sprendimą gautą turto tyrimo išvadą grąžinti papildyti turto tyrimą atlikusiai institucijai, jeigu dar nėra pasibaigęs šio įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje nustatytas 18 mėnesių turto tyrimo terminas.“

2. Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Asmeniui, dėl kurio turto pradėtas turto tyrimas buvo nutrauktas, jo prašymu prokuroro leidimu turi būti pateikti turto tyrimo metu apie jį surinkti duomenys, išskyrus atvejus, kai pateikus šią informaciją gali būti padaryta žalos nebaigtiems turto tyrimams. Informacija, kurią pateikus gali būti padaryta žalos nebaigtiems turto tyrimams, šioje dalyje nurodytam asmeniui turi būti pateikta tuoj pat baigus šiuos turto tyrimus.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 202     m.            d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektą teikia

Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas

Algirdas Stončaitis