Projektas Nr. TSP-75

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO R. ŠIMONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO

 

2021 m. kovo       d.  Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 ir 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu  Nr. TS-12 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti, kad biudžetinė įstaiga Kupiškio r. Šimonių pagrindinė mokykla iki      2021 m. rugpjūčio 31 d. būtų reorganizuota prijungiant ją prie Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos ir įsteigiant Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Šimonių pagrindinio ugdymo skyrių ir Kupiškio Povilo Matulionio Adomynės ikimokyklinio ugdymo skyrių.

2. Nustatyti, kad:

2.1. reorganizavimo tikslas – optimizuoti Savivaldybės švietimo įstaigų tinklą, racionaliau panaudoti įstaigų valdymo ir aplinkos lėšas;

2.2. reorganizavimo būdas – prijungimas;

2.3. reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Kupiškio r. Šimonių pagrindinė mokykla, kodas 190050235, adresas:  Skapiškio g. 18, Šimonių mstl., LT- 40345 Kupiškio r. sav.;

2.4. reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, kodas 290043380, adresas: Jaunimo g. 2, LT-40128 Kupiškis

2.5. po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, kuri vykdys priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo I dalies ir vaikų neformaliojo švietimo programas; Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Šimonių skyrius vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo I dalies ir vaikų neformaliojo švietimo programas; Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Adomynės ikimokyklinio ugdymo skyrius vykdys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;

2.6. funkcijos, kurias įgyvendins po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga, bus nustatytos Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos nuostatuose;

2.7. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kupiškio rajono savivaldybės taryba.

3. Įpareigoti  Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktorių Rimvydą Latvį  ir Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos direktorę Laimą Skėrienę:

3.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka iki 2021 m. balandžio 1 d. parengti Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos ir Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašą;

3.2. apie ugdymo įstaigų reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbti ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 2 d. vieną kartą viešai, pirmą viešo paskelbimo dieną reorganizavimo sąlygų aprašą pateikti Juridinių asmenų registrui ir apie tai raštu informuoti visus Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos ir Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos kreditorius;

3.3. ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo viešo paskelbimo dienos reorganizavimo sąlygų aprašą teikti tvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės tarybai;

3.4. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kiekvieno Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos ir Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos skyriaus Adomynės mokyklos-daugiafunkcio centro ugdytinio tėvams raštu pranešti apie Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos reorganizavimą;

3.5. Juridinių asmenų registro nustatyta tvarka valstybės įmonėje Registrų centre įregistruoti reorganizuojamų įstaigų teisinį statusą „dalyvaujanti reorganizavime“ ir „reorganizuojama“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Valda Tilienė