ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PATALPŲ DAINŲ G. 35, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO ŠIAULIŲ APSKRITIES  SPORTO IR SVEIKATINGUMO KLUBUI „GYLYS“

 

 

 

2022 m.                                            d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Šiaulių  sporto klubo „Gylys“ 2022-07-13 prašymą Nr. 1 ir į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2022-08-02 protokolą Nr. VAK-451, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti Šiaulių apskrities sporto ir sveikatingumo klubui „Gylys“ pagal panaudos sutartį dešimčiai metų 280,28 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Dainų g. 35, Šiauliuose (nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje Nr. 6920 pastatas pažymėtas šifru 1C2b, unikalus numeris 2998-1002-5012, patalpų indeksai antrame aukšte nuo 2-29 iki 2-43) klubo veiklai vykdyti.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras