Projektas

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Perduoti Kauno rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti ir nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą:

1.1. Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k.:

1.1.1.   229,17 kv. m negyvenamąją patalpą – administracines patalpas Šviesos g.      18–3 (unikalus Nr. 4400-0462-1294:4332, patalpos nuo R-14 iki R-17; nuo 127 iki 135; nuo 148 iki 150; 231; su bendro naudojimo patalpa, pažymėta 126 (42,99 kv. m nuo 61,17 kv. m), įsigijimo vertė – 26685,54 Eur, 2020-09-01 likutinė vertė – 17150,87 Eur);

1.1.2. 45,03 kv. m negyvenamąją patalpą – administracines patalpas su gydymo patalpa Šviesos g. 18–4 (unikalus Nr. 5297-6022-1012:0006, patalpų indeksai: 136/22,84; 226/22,19, įsigijimo vertė – 2722,43 Eur, 2020-09-01 likutinė vertė – 1915,13 Eur);

1.1.3.     15,64 kv. m negyvenamąją patalpą-personalo buitinę patalpą Šviesos g.       18–6 (patalpos unikalus Nr. 5297-6022-1012:0003, patalpos indeksas 232/15,64), su bendrojo naudojimo patalpomis pažymėtomis R-8, 143, 126, 213, 214, 221, 217, 218, 219, 220; įsigijimo vertė – 2600,00 Eur, 2020-09-01 likutinė vertė – 2460,54 Eur);

1.1.4.     67,92 kv. m negyvenamąsias patalpas – pirminės sveikatos priežiūros centrą Šviesos g. 18–7 (patalpos unikalus Nr. 5297-6022-1012:0004, patalpos indeksas: 18-7, R-12, R-13, 2-225, 2-227; įsigijimo vertė –2241,28 Eur, 2020-09-01 likutinė vertė – 1615,81 Eur);

1.1.5.   103,09 kv. m negyvenamąją patalpą – telefono stoties patalpas Šviesos g.      18–9 (patalpų unikalus Nr. 5297-6022-1012:0001; 228, 229, 230, įsigijimo vertė – 10300,00 Eur, 2020-09-01 likutinė vertė – 9747,10 Eur);

1.2. Kauno r. sav., Akademijoje, Mokyklos g. 5:

1.2.1. kitus inžinerinius statinius – multifunkcinę sporto aikštelę (unikalus Nr. 4400-4877-2254, įsigijimo vertė – 82000,00 Eur, 2020-08-31 likutinė vertė – 69699,88 Eur);

1.2.2. kitus inžinerinius statinius – paplūdimio tinklinio aikštelę (unikalus Nr. 4400-4877-2265, įsigijimo vertė – 10500,00 Eur, 2020-08-31 likutinė vertė – 8925,09 Eur);

1.2.3. kitus inžinerinius statinius – tvorą su varteliais (unikalus Nr. 4400-4877-2210, įsigijimo vertė – 27809,69 Eur, 2020-08-31 likutinė vertė – 20342,92 Eur);

1.2.4. kitus inžinerinius statinius – krepšinio aikštelę (unikalus Nr. 4400-4877-2276; įsigijimo vertė – 254,00 Eur, 2020-08-31 likutinė vertė – 0,00 Eur);

1.2.5. kitus inžinerinius statinius – stadioną (bėgimo takus 3361,39 kv. m, futbolo aikštelę b7 (4371,74 kv. m), takelį b8 (18,61 kv. m), šuoliaduobę (20,53 kv. m), taką b10 (179,15 kv. m), tribūnos aikštelę b11 (112,36 kv. m), takelį b12 (2,65 kv. m), rutulio stūmimo aikštelę b13 (1190,83 kv. m); unikalus Nr. 4400-4877-2287, įsigijimo vertė – 630000,00 Eur, 2020-08-31 likutinė vertė – 402573,34 Eur).

2.    Perduoti Kauno r. Zapyškio pagrindinei mokyklai jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – 1066,56 kv. m negyvenamąją patalpą – kultūros namus Šviesos g. 18–1 (unikalus Nr. 5297-6022-1012:0008; patalpų indeksai: nuo R-1 iki R-7, nuo R-9 iki R-11, nuo 103 iki 110, 115, 116, nuo 119 iki 125, nuo 201 iki 212, įsigijimo vertė – 300 996,75 Eur, 2020-09-01 likutinė vertė – 192 784,43 Eur) ir 43,62 kv. m negyvenamąją patalpą – negyvenamas patalpas Šviesos g.       18–2 (unikalus Nr. 5297-6022-1012:0005, patalpų indeksai: nuo 111 iki 114; 117; įsigijimo vertė – 2365,55 Eur, 2020-09-01 likutinė vertė – 2156,83 Eur); valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

3.   Įgalioti Savivaldybės merą ir Savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti 1 punkte įvardyto Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktą.

4.   Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti 2 punkte įvardyto Savivaldybės turto patikėjimo sutartį, Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

Artūras Pupalė, tel. (8 37)  305 552

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

EKONOMIKOS SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. rugsėjo 15 d.

Kaunas

 

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Sprendimo projekto 1 punkte įvardytą turtą reikalinga perduoti Administracijai – tiesioginei turto naudotojai Zapyškio seniūnijai. Pertvarkius SBĮ Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnaziją į VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnaziją, buvo nutraukta patikėjimo sutartis su Savivaldybės biudžetine įstaiga dėl nekilnojamojo turto Akademijoje, Mokyklos g. 5. Viešajai įstaigai perdavus gimnazijos pastatą, liko neperduoti inžineriniai statiniai, kuriuos tikslinga perduoti Kauno rajono savivaldybės administracijai.

Sprendimo projekto 2 punkte įvardytu turtu naudojasi Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla.

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu nustatyta, kad savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija yra priimti sprendimus dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis nustatyta, kad savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, vadovaudamosi įstatymais, įgyvendina savivaldybių tarybos, o kitos savivaldybių institucijos, savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos joms patikėjimo teise perduotą savivaldybių turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus savivaldybių tarybų sprendimuose nustatyta tvarka.

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Priėmus sprendimą, už turto administravimą ir priežiūrą bus atsakinga Administracija, Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, sutvarkyta turto teisinė dokumentacija.

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusio galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Nėra.

 

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Savivaldybės biudžeto lėšų nereikės.

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Nebūtinas.

7. Antikorupcinis vertinimas.

Vertinimas nereikalingas.

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinimas nereikalingas.

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įgyvendinimą.

Sprendimo projekto rengėja ir atsakinga už sprendimo įvykdymą – Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė Rita Grabauskienė.

 

 

Ekonomikos skyriaus vedėjas                                                             Artūras Pupalė