Projektas

                                                                                                                         2021 m.                    d.

                                                                                                                         Nr. TP-

                                                                                                                 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

dėl DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ R. NEMAKŠČIŲ MARTYNO MAŽVYDO GIMNAZIJOJE PATVIRTINIMO

 

2021 m.               d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos nuostatų, patvirtintų Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr. TS-248 „Dėl Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos nuostatų patvirtinimo“, 7.5 papunkčiu, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. TS-144 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ 1.2 papunkčiu, Raseinių rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje – 54,3.

2. Pripažinti netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimą Nr. TS-184 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje patvirtinimo“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras