PAPILDOMAS KLAUSIMAS

 

Projektas Nr. TSP-240

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS

 

2020 m. rugsėjo      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir atsižvelgdama į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020 m. kovo 3 d. raštą Nr. 1SD-693-(5.57E.) „Dėl patalpų panaudos“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba               n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti pagal panaudos sutartį Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (kodas 188704927) neatlygintinai naudotis valstybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Kupiškio rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomas 238,20 kv. m patalpas  administraciniame pastate (unikalus pastato Nr. 5798-5003-3010:0002, pažymėtas plane 1B2p, kadastro duomenų bylos Nr.1162), esančias Gedimino g. 36, Kupiškyje, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklai iki 2020 m. gruodžio 31 d.

2. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytų patalpų panaudos sutartį.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės  meras                                                                                     

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas