Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-2202 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

201   m.                           d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pagal šį įstatymą kaip parama gauti šio įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti labdaros ir paramos dalykai negali būti naudojami politinėms partijoms, valstybės politikams, politinei reklamai ar politinėms kampanijoms finansuoti ir politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti.“

 

2 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnio 5 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) asmuo per 3 metus nuo šio įstatymo nustatyta tvarka gautos paramos gavimo paramos nepanaudoja arba ją netinkamai panaudoja, pažeisdamas šio įstatymo nuostatas dėl paramos paskirties ar kitų įstatymų nuostatas, reglamentuojančias paramos gavėjų veiklos, susijusios su gautos paramos panaudojimu, ribojimus.“

2. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva panaikina Juridinių asmenų registre įregistruoto paramos gavėjo statusą,:

1) jeigu paramos gavėjas praėjus 60 kalendorinių dienų nuo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nustatyto termino nepateikė juridinių asmenų registrui metinio pranešimo (konsoliduoto metinio pranešimo) ar veiklos ataskaitos;

2) kai šį statusą turinčiam juridiniam asmeniui įregistruojamas Juridinių asmenų registro tvarkytojo inicijuotas likvidavimas arba įregistruojamas jo kaip likviduojamo, bankrutuojančio ar bankrutavusio juridinio asmens statusas, taip pat kai pasibaigia juridinio asmens pertvarkymo procedūros.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas