Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO

 

2022 m.         d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 ir 27 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais ir 4 dalimi, 27 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įgyvendindama Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-369 „Dėl Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti ir nurašymo nuolatinės komisijos 2022 m. rugpjūčio 5 d. ataskaitą Nr. VAK-458 „Dėl negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti“, Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo (išskyrus nekilnojamąjį) ir nematerialiojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo komisijos 2022 rugpjūčio 5 d. posėdžio protokolą VAK-457, VšĮ Šiaulių centro poliklinikos 2022-07-14 raštą Nr. 01-02-1103, VšĮ Šiaulių Greitosios medicinos pagalbos stoties 2022-07-29 raštą Nr. AS-777, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022-07-13 raštą Nr. SR-2688, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį šį nekilnojamąjį, ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą:

1.1. pagalbinio ūkio paskirties pastatą (35 kv. m) J. Basanavičiaus g. 45, Šiauliuose;

1.2. pagalbinio ūkio paskirties pastatą (34 kv. m) J. Basanavičiaus g. 45, Šiauliuose;

1.3. pagalbinio ūkio paskirties pastatą (111 kv. m) J. Basanavičiaus g. 45, Šiauliuose;

1.4. pagalbinio ūkio paskirties pastatą (97 kv. m) J. Basanavičiaus g. 45, Šiauliuose;

1.5. aikštelės dalį (71 kv. m aikštelės dalis iš 554,2 kv. m) Vairo g. 15, Šiauliuose;

1.6. automobilį „Volkswagen Golf Trendline 1.6 FSI“, valstybinis numeris CZM 262, identifikavimo numeris VWZZZ1KZ8P002308, turto inventorinis numeris 15135292;

1.7. automobilį „Volkswagen Golf Trendline 1.6 FSI“, valstybinis numeris CZM 258, identifikavimo numeris VWZZZ1KZ8P001050, turto inventorinis numeris 15135293;

1.8. automobilį „Volkswagen Golf Trendline 1.6 FSI“, valstybinis numeris CZM 264, identifikavimo numeris VWZZZ1KZ8P000500, turto inventorinis numeris 15135294;

1.9. automobilį „Volkswagen Golf Trendline 1.6 FSI“, valstybinis numeris CZM 259, identifikavimo numeris VWZZZ1KZ8P000497, turto inventorinis numeris 15135295;

1.10. automobilį „Volkswagen Transporter“, valstybinis numeris DOB 476, identifikavimo kodas WV1ZZZ7HZ8H043262, turto inventorinis numeris 12060082;

1.11. automobilį „Volkswagen Transporter“, valstybinis numeris DZP 059, identifikavimo kodas WV1ZZZ7HZ8H040128, turto inventorinis numeris 12060157;

1.12. automobilį „Volkswagen Transporter“, valstybinis numeris ECK 784, identifikavimo kodas WV1ZZZ7HZ8H124147, turto inventorinis numeris 12060202;

1.13. automobilį „Volkswagen Transporter“, valstybinis numeris ECK 807, identifikavimo kodas WV1ZZZ7HZ8H123052, turto inventorinis numeris 12060186;

1.14. techninį projektą „Gyvenamasis namas K. Korsako g. 24, socialinis būstas 9A.“

2. Nurašyti:

2.1. šio sprendimo 1.1–1.14 papunkčiuose nurodytą turtą;

2.2. netinkamą (negalimą) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – mokyklinį M2 klasės autobusą „Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI“, valstybinis Nr. CCL 678, identifikavimo kodas WDB9066351S112911, inventorinis numeris 07025.

3. Nustatyti, kad:

3.1. už šio sprendimo 1.1–1.4 papunkčiuose nurodyto nekilnojamojo turto išardymą ir likvidavimą yra atsakingas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyrius;

3.2. šio sprendimo 1.5 papunktyje nurodytas nekilnojamasis turtas parduodamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka;

3.3. šio sprendimo 1.6–1.14 papunkčiuose ir 3 punkte nurodytas turtas panaudojamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu būdu – parduodant viešuose prekių aukcionuose.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba bet kuriuose Regionų apygardos administracinio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras