Projektas

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GATVĖVARDŽIŲ SUTEIKIMO ALŠĖNŲ, BABTŲ, BATNIAVOS, RINGAUDŲ IR VILKIJOS APYLINKIŲ SENIŪNIJOSE

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Alšėnų seniūnijos 2020 m. rugsėjo 11 d. raštą Nr. ALSD-247 „Dėl gatvėvardžių suteikimo“ ir seniūnaičių sueigos 2020 m. rugsėjo 10 d. sprendimą Nr. 1, Babtų seniūnijos 2020 m. birželio 18 d. raštą Nr. BASD-296 „Dėl gatvėvardžių suteikimo“ ir išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. birželio 11 d. protokolą Nr. P-2, Ringaudų seniūnijos 2020 m. rugsėjo 8 d. raštą Nr. RISD-291 „Dėl gatvėvardžių suteikimo“ ir seniūnaičių sueigos 2020 m. rugsėjo 3 d. protokolą Nr. VN-6, Registrų centro Adresų registro departamento 2015 m. spalio 6 d. raštą Nr. (1.1.30.)s-4664 „Dėl gyvenamųjų vietovių duomenų ir teritorijų ribų pakeitimo“, 2017 m. rugsėjo 15 d. raštą Nr. (1.1.30.)s-7862 „Dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo“, Kauno rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

Suteikti gatvėvardžius:

1. Alšėnų sen.:

1.1. Jonučių k. (1 priedas):

1.1.1. Kazimiero Dagilio g.,

1.1.2. Vasaros g.,

1.2. Kampiškių k. (2 priedas):

1.2.1. Aitvarų g.,

1.2.2. Debesų g.,

1.3. Pažėrų k. – Brolių g. (3 priedas).

2. Babtų sen., Žemaitkiemio k. – Pakrantės g. (4 priedas).

3. Batniavos sen.:

3.1. Batniavos k. – Palaidžiupio g. (5 priedas),

3.2. Bubių k. – Šilo g. (6 priedas).

4. Ringaudų sen.:

4.1. Armaniškių k. – Sėjomainos g. (7 priedas),

4.2. Noreikiškių k. – Elnių g. (8 priedas),

4.3. Poderiškių k. (9 priedas):

4.3.1. Svajonių g.,

4.3.2. Verslo g.,

4.4. Virbališkių k. – Beržų g. (10 priedas).

5. Vilkijos apylinkių sen.:

5.1. Adomkiškių k. – Daugužių g. (11 priedas),

5.2. Jagminiškių k. – Daugužių g. (12 priedas).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Kruopis, tel. (8 37)  305 514

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

URBANISTIKOS SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL GATVĖVARDŽIŲ SUTEIKIMO ALŠĖNŲ, BABTŲ, BATNIAVOS, RINGAUDŲ IR VILKIJOS APYLINKIŲ SENIŪNIJOSE“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. rugsėjo 14 d.

Kaunas

 

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Atsižvelgiant į Alšėnų, Babtų, Ringaudų seniūnijų, VĮ Registrų centro Adresų registro departamento raštus ir bendruomenių pritarimą, siūloma pagal planus patvirtinti ir įregistruoti gatvių koordinates ir suteikti gatvėvardžius.

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 2 dalis nustato, kad gatvėvardžiai suteikiami savivaldybių tarybų sprendimais pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus.

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatyta, kad savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo suteikia jame numatytoms naujoms gatvėms pavadinimus. Savivaldybės tarybai su sprendimo projektu turi būti pateikiamas aiškinamasis raštas, kuriame pagrindžiamas sprendimo projekto tikslingumas; gatvių išdėstymo planas topografiniame plane ar ortofotografinio ar topografinio žemėlapio ištraukoje, kur nurodytos gatvių ašinės linijos (fiksuojant pradžią, pabaigą ir posūkio taškus), esančios valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje, ir numatomi gatvėvardžiai.

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Gatvių įregistravimas daro įtaką: tinkamam nekilnojamojo turto administravimui; tiksliam gyvenamosios vietos deklaravimui; efektyviam adresų suteikimui adresų objektams; teisingam nekilnojamojo turto vertės paskaičiavimui mokesčiams surinkti.

Neigiamų padarinių, priėmus teikiamą sprendimo projektą, nenumatoma.

 

 

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Nėra.

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Savivaldybės biudžeto lėšų nepareikalaus.

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Informacija apie priimtą sprendimą viešinama Savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, sprendime nurodytų seniūnijų skelbimų lentose.

7. Antikorupcinis vertinimas.

Vertinti nereikia.

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinti nereikia.

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Savivaldybės tarybos sprendimo projekto rengėjas ir atsakingas už sprendimo įvykdymą – Mindaugas Kruopis, Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjas.

 

 

Urbanistikos skyriaus vedėjas                                                                   Mindaugas Kruopis