Projektas

 

lietuvos respublikos VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1V-204 „DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRACIJOS LIUDIJIMO BLANKO APRAŠYMO IR PRIVALOMOSIOS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

1Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl įgaliojimų suteikimo Vidaus reikalų ministerijai“ 1 punktu ir įgyvendindamas 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. vasario 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2022/362:“.

1.2. Pakeičiu šiuo įsakymu patvirtintą Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymą ir privalomąją formą:

1.2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Registracijos liudijimo blankas spausdinamas 210x105 mm formato popieriaus lape.“

1.2.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Registracijos liudijimo blankas apsaugotas technologinėmis apsaugos priemonėmis, kurios tvirtinamos Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatyme nustatyta tvarka.“

1.2.3. Pakeičiu 5.7.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.4. kai transporto priemonė registruojama valdytojo, kuris nėra transporto priemonės savininkas, vardu, ir transporto priemonės savininko adresas (fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės) yra Europos Sąjungos valstybėje narėje, nurodomi ir Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinėje sistemoje įrašyto vieno transporto priemonės savininko duomenys:“.

1.2.4. Pakeičiu 5.7.4.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.4.21. C.2.3 ir transporto priemonės savininko fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas;“.

1.2.5. Pakeičiu 5.7.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.6. D.2 ir tipas/variantas/versija;“.

1.2.6. Pakeičiu 5.7.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.7. D.3 ir komercinis pavadinimas (modelis);“.

1.2.7. Pakeičiu 5.7.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.8. E ir atpažinties (identifikavimo) numeris;“.

1.2.8. Pakeičiu 5.7.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.9. F.1 ir didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė, kg;“.

1.2.9. Pakeičiu 5.7.91 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.91. F.2 ir pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė, kg;“.

1.2.10. Pakeičiu 5.7.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.11. H ir registracijos galiojimo pabaigos data (rašoma, kai registracijos galiojimas yra terminuotas);“.

1.2.11. Pakeičiu 5.7.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.12. I ir registracijos liudijimo išrašymo data;“.

1.2.12. Pakeičiu 5.7.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.13. J ir kategorija, pakategorė, papildoma pakategorė;“.

1.2.13. Pakeičiu 5.7.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.14. K ir ES tipo patvirtinimo, įskaitant išplėtimą, numeris arba ES individualaus patvirtinimo numeris;“.

1.2.14. Pakeičiu 5.7.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.16. P.2 ir didžiausia naudingoji galia ir (arba) elektrinio variklio didžiausia naudingoji galia, kW;“.

1.2.15. Pakeičiu 5.7.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.17. P.3 ir degalai ir (arba) galios šaltinis;“.

1.2.16. Pripažįstu netekusiu galios 5.7.171 papunktį.

1.2.17. Pakeičiu 5.7.19 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.19. Q ir parengtos eksploatuoti transporto priemonės didžiausios naudingosios galios ir masės santykis, kW/kg;“.

1.2.18. Pakeičiu 5.7.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.21. S.1 ir sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius;“.

1.2.19. Pakeičiu 5.7.22 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.22. S.2 ir stovimųjų vietų skaičius;“.

1.2.20. Pakeičiu 5.7.23 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.23. T ir didžiausias greitis, km/h;“.

1.2.21. Pakeičiu 5.7.24 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.24. V.7 ir CO2, g/km (nurodoma matavimo procedūra CO2 kiekiui nustatyti, jeigu žinoma) ir (arba) savitasis išmetamo CO2 kiekis, gCO2/tkm;“.

1.2.22. Pakeičiu 5.7.25 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7.25. V.9 ir išmetamų teršalų lygis ir (arba) taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeris;“.

1.2.23. Pakeičiu 5.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.8. Europos Sąjungos suderintų kodų sąrašą papildantys nacionaliniai kodai, o prie jų atitinkami duomenys:

5.8.1B.1 ir pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje data;

5.8.2. B.2 ir transporto priemonės gamintojo nustatyti transporto priemonės modelio metai arba kalendoriniai metai, kuriais transporto priemonė buvo pagaminta;

5.8.3. F.3 ir transporto priemonių junginio numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė, kg;“

5.8.4. F.4 ir puspriekabės leidžiamos maksimalios masės bei puspriekabės vilkiko apkrovos suma;

5.8.5. F.5 ir puspriekabės ašims tenkanti didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masės dalis, kg;

5.8.6J.1 ir kėbulo kodas (nacionalinis);

5.8.7J.2 ir kėbulo kodas (ES);

5.8.8. K.1 ir nacionalinis tipo patvirtinimo, įskaitant išplėtimą, numeris arba nacionalinis individualaus patvirtinimo numeris, arba nacionalinis leidimo eksploatuoti numeris.“

1.2.24. Pripažįstu netekusiais galios 7, 8, 9, 10 ir 11 punktus.

1.2.25. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Registracijos liudijimo pirmojoje pusėje gali būti įrašoma papildoma informacija ir duomenys, kurie pažymimi skiltimi „Žymos“:

12.1. žyma „Papildoma informacija ikiteisminio tyrimo įstaigoje“;

12.2informacija apie tai, kad transporto priemonė įregistruota taikant Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus tvirtinamo Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašo išimtis;

12.3. neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičius;

12.4. informacija apie transporto priemonės žymenis;

12.5. mokomoji transporto priemonė.

1.2.26. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Registracijos liudijimo antrojoje pusėje – skiltyje „Pastabos“ pateikiamas dokumente naudotinų Europos Sąjungos suderintų kodų bei juos papildančių nacionalinių kodų ir jų reikšmių sąrašas.“

1.2.27. Pakeičiu Registracijos liudijimo privalomąją formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2Skiriu valstybės įmonės „Regitra“ generalinį direktorių atsakingu už:

2.1. kreipimąsi į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisiją dėl šiuo įsakymu pakeisto motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko vertinimo ir priskyrimo technologinės apsaugos lygiui ir polygiui Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo nustatyta tvarka;

2.2. paraiškos teikimą Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos dėl šiuo įsakymu pakeisto motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko įregistravimo į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą ir blankų eskizų ir grafinių projektų parengimo Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo nustatyta tvarka.

3Pavedu valstybės įmonei „Regitra“ vykdyti šiuo įsakymu pakeisto motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko gamybos užsakovo funkcijas.

4Nustatau, kad:

4.1. motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimai, atspausdinti ant šiuo įsakymu pakeisto motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko, pradedami išduoti pabaigus valstybės įmonės „Regitra“ turimus pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo patvirtintą formą pagamintus motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimų blankus, bet ne vėliau kaip nuo 2024 m. liepos 1 d.;

4.2. motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimai, išduoti iki šiuo įsakymu pakeisto motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko išdavimo pradžios, lieka toliau galioti.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                   

 

 

 

SUDERINTA                                                            SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                                                Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

susisiekimo ministerijos                                            


 

 

part_ccd2b3aeab654c4294e37893f9d1fe00_end

part_c886c8373478482d81fa83de75eeff17_end

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2022 m.                d. įsakymo Nr.   

redakcija)

 

(Registracijos liudijimo privalomoji forma)

 

(Registracijos liudijimo pirmoji pusė)

 

 

 

 

A drawing of a dragon  Description automatically generated with low confidence

LIETUVOS RESPUBLIKA

EUROPOS SĄJUNGA

REGISTRACIJOS LUDIJIMAS

X 0000000

Valstybės įmonė „Regitra“

Icon  Description automatically generated

 

 

 

Свидетелство за регистрация / Permiso de circulación / Osvědčení o registraci Registreringsattest / Zulassungsbescheinigung / Registreerimistunnistus / Άδεια κυκλοφορίας / Πιστοποιητικό Εγγραφής /

Registration certificate / Certificat d’immatriculation / Prometna dozvola / Teastas Cláraithe / Carta di circolazione/ Reģistrācijas apliecība / Forgalmi engedély / Ċertifikat ta’ Reġistrazzjoni / Kentekenbewijs / Dowód Rejestracyjny /

Certificado de matrícula / Certificat de Înmatriculare / Osvedčenie o evidencii / Prometno dovoljenje / Rekisteröintitodistus / Registreringsbeviset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Registracijos liudijimo antroji pusė)

 

 

 

Pastabos

 

A – valstybinis registracijos numeris

B – pirmosios registracijos data

B.1 – pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje data

B.2 – transporto priemonės gamintojo nustatyti transporto priemonės modelio metai arba kalendoriniai metai, kuriais transporto priemonė buvo pagaminta

C.1 – transporto priemonės valdytojas

C.1.1 – valdytojo fizinio asmens pavardė arba juridinio asmens pavadinimas

C.1.2 – valdytojo fizinio asmens vardas

C.1.3 – valdytojo fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas

C.2 – transporto priemonės savininkas

C.2.1 – savininko fizinio asmens pavardė arba juridinio asmens pavadinimas

C.2.2 – savininko fizinio asmens vardas

C.2.3 – savininko fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas

D.1 – gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas)

D.2 – tipas / variantas / versija

D.3 – komercinis pavadinimas (modelis)

E – atpažinties (identifikavimo) numeris

F.1 – didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė, kg

F.2 – pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė, kg

F.3 – transporto priemonių junginio numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė, kg

F.4 – puspriekabės leidžiamos maksimalios masės ir puspriekabės vilkiko apkrovos suma

F.5 – puspriekabės ašims tenkanti didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masės dalis, kg

G – parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg

H – registracijos galiojimo pabaigos data

I – registracijos liudijimo išrašymo data

J – kategorija, pakategorė, papildoma pakategorė

J.1 – kėbulo kodas (nacionalinis)

J.2 – kėbulo kodas (ES)

K – ES tipo patvirtinimo, įskaitant išplėtimą, numeris arba ES individualaus patvirtinimo numeris

K.1 – nacionalinis tipo patvirtinimo, įskaitant išplėtimą, numeris arba nacionalinis individualaus patvirtinimo numeris, arba nacionalinis leidimo eksploatuoti numeris

P.1 – variklio darbinis tūris, cm³

P.2 – didžiausia naudingoji galia ir (arba) elektrinio variklio didžiausia naudingoji galia, kW

P.3 – degalai ir (arba) galios šaltinis

P.5 – variklio kodas ir (arba) variklio numeris

Q – parengtos eksploatuoti transporto priemonės didžiausios naudingosios galios ir masės santykis, kW/kg

R – spalva

T – didžiausias greitis, km/h

V.7 CO2, g/km (nurodoma matavimo procedūra CO2 kiekiui nustatyti, jeigu žinoma) ir (arba) savitasis išmetamo CO2 kiekis, gCO2/tkm

V.9 – išmetamų teršalų lygis ir (arba) taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeris

S.1 – sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius

S.2 – stovimųjų vietų skaičius

 

 

_____________