Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 19 D. NUTARIMO NR. O3-6 „DĖL NAUDOJIMOSI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAIS SĄLYGŲ SĄVADO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.           d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2021 m.           d. pažymą Nr.
O5E-      „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimą Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) ir jį išdėstyti nauja redakcija (Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadas nauja redakcija nedėstomas):

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL NAUDOJIMOSI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAIS SĄLYGŲ SĄVADO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2015 m. sausio 15 d. pažymą Nr. O5-5 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą (pridedama).“

2. Pakeisti nurodytu Nutarimu patvirtintą Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą (toliau – Sąvadas):

2.1. Pakeisti Sąvado 5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.1. Dispečerinio šilumos gamybos valdymo planas (dispečerinio valdymo planas) –šilumos tiekėjo dispečerio sudarytas 24 valandų šilumos gamybos grafikas, kuriame nustatoma atskirų nepriklausomo šilumos gamintojo ir šilumos tiekėjo valdomų šilumos įrenginių generuotina valandinė galia;“

2.2. Pakeisti Sąvado 5.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.10. Šilumos gamybos pradžia – laikas valandos tikslumu, ne vėliau kaip prieš 12 valandų suderintas su šilumos tiekėjo dispečeriu, kai nepriklausomas šilumos gamintojas turi pradėti šilumos tiekimą į šilumos perdavimo tinklą.“

2.3. Pakeisti Sąvado 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų etapai yra šie:

7.1. informacijos, suteikiančios galimybę potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui pasirinkti veiklos vykdymo vietą, skelbimas (Sąvado 8–10 punktai);

7.2. papildomos informacijos apie prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo gavimas (Sąvado 11‒13 punktai);

7.3. prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimas;

7.4. preliminarios šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas;

7.5. Sąvado 36 punkte numatyto prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo pateikimas;

7.6. potencialiai pavojingiems įrenginiams, registruotiniems valstybės registre, įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos įvertinimo ataskaitos gavimas;

7.7. šilumos įrenginių paruošimas techninės būklės patikrinimui. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo–derinimo darbams iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) gavimas;

7.8. prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo akto pasirašymas;

7.9. prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo atgavimas;

7.10. šilumos įrenginiams patikimų ir saugių eksploatavimo sąlygų sudarymas ir bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo) darbų atlikimas, darbų baigimo akto pasirašymas;

7.11. šilumos įrenginių teisės aktų nustatyta tvarka pripažinimas tinkamais naudoti. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos iš Tarybos gavimas;

7.12. šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas.“

2.4. Papildyti Sąvadą 71 punktu ir jį išdėstyti taip:

71. Sistemoje veikiantys nepriklausomi šilumos gamintojai, ketinantys prie šilumos perdavimo tinklo prijungti naujai pastatytus ar rekonstruotus šilumos gamybos įrenginius, tais atvejais, kai keičiasi Sąvado 60 punkte nurodytos šilumos gamybos įrenginių charakteristikos ir (ar) įrengiamas naujas, keičiamas ar rekonstruojamas esamas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas, privalo:

71.1. Sąvado IV skyriaus nustatyta tvarka su šilumos tiekėju suderinti esamas ar, esant poreikiui, gauti naujas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas;

71.2. Sąvado V skyriaus nustatyta tvarka pateikti šilumos tiekėjui prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimą (tais atvejais, kai išduodamos naujos ar keičiamos esamos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos);

71.3. Sąvado VI skyriaus nustatyta tvarka su šilumos tiekėju pasirašyti preliminarią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį;

71.4. įvykdyti šilumos tiekėjo išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas ir Sąvado 56 punkto nustatyta tvarka su šilumos tiekėju pasirašyti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo aktą (tais atvejais, kai išduodamos naujos ar keičiamos esamos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos), gauti Sąvado 7.6 punkte numatytą ataskaitą (jei tokia reikalinga) bei Sąvado 7.7 punkte numatytą Tarybos pažymą;

71.5. Sąvado 57 punkto nustatyta tvarka parengti ir su šilumos tiekėju suderinti naujai įrengtų ar rekonstruotų šilumos gamybos įrenginių bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) planą;

71.6. atlikti bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus), su šilumos tiekėju pasirašyti Sąvado 58 punkte numatytą bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) baigimo aktą bei gauti Sąvado 7.11 punkte numatyta Tarybos pažymą;

71.7. Sąvado 60 punkto nustatyta tvarka pateikti šilumos tiekėjui atnaujintą Sąvado 60 punkte nurodytą informaciją.“

2.5. Pakeisti Sąvado 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Šilumos tiekėjas šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoja šilumos aukciono informacinėje sistemoje viešai skelbiamą aktualią informaciją:

8.1. apie per paskutinius 3 kalendorinius metus fiksuotą vidutinį metinį galios poreikį bei metinį maksimalų galios poreikį šilumos perdavimo sistemoje, o esant galimybėms – ir atskirose jos dalyse (atskiroms šilumos perdavimo sistemos dalims informacija nurodoma pagal poreikį). Ši informacija taip pat nurodoma atskirai šaltajam ir šiltajam metų laikotarpiui;

8.2. apie prie šilumos perdavimo tinklo prijungtus ir planuojamus prisijungti (pagal išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas ir šilumos tiekėjo planus) gamybos šaltinius, jų vietą, galią (įskaitant Sąvado 39 punkte numatytą galią), naudojamą ar planuojamą naudoti kuro rūšį;

8.3. išduotas šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas.;

8.4. paskutinių kalendorinių metų vidutinio paros šilumos poreikio grafiką;

8.5. kitą informaciją, kurią šilumos tiekėjas privalo viešai skelbti, vadovaudamasis Supirkimo tvarka.“

2.6. Pripažinti netekusiu galios Sąvado 9 punktą;

2.7. Pakeisti Sąvado 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Šilumokaitis įrengiamas taip, kad šilumos tiekėjo atstovams būtų sudaryta galimybė apžiūrėti šilumokaičio būklę, o šilumos tiekėjo atstovams įtarus netinkamai eksploatuojamą šilumokaitį arba radus neatitikimų tarp planinės patikros akto ir faktinės šilumokaičio būklės – Tarybai būtų sudaryta galimybė patikrinti šilumokaičio būklę ir (ar) atlikti jo techninį patikrinimą.“

2.8. Pakeisti Sąvado 35 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

35. Šilumos tiekėjo išduotos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu statybą leidžiantis dokumentas negautas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, prisijungimo sąlygos galioja iki statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo dienos. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos turi būti įvykdytos ne vėliau nei per 24 mėnesius nuo jų išdavimo dienos. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo terminas šilumos tiekėjo įrašu prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose pratęsiamas iki 36 mėnesių nuo jų įsigaliojimo, o didesnės nei 50 MW galios šilumos įrenginiams bei didesnėms nei 20 MW galios kogeneracinėms jėgainėms prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas iki 48 mėnesių nuo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimo, jeigu potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas per pirmuosius 24 prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų galiojimo mėnesius parengia ar įgyja bei pateikia šilumos tiekėjui dokumentus, patvirtinančius, kad:“;

2.9. Pakeisti Sąvado 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39. Šilumos tiekėjas, gavęs iš potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimą, įskaito potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos generavimo galią, kuriai buvo išduotos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos, kaip nuo prisijungimo dienos sistemoje veikiančią šilumos generavimo galią. Įskaičius potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos galią kaip nuo prisijungimo dienos veikiančią:

39.1. šilumos tiekėjas, prijungdamas naujus šilumos vartotojus, atlikdamas šilumos tiekimo sistemos renovaciją ar modernizaciją, šilumos įrenginių renovaciją ar modernizaciją, privalo įvertinti įskaitytą potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos generavimo galią, kuriai buvo išduotos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos. Įskaitant šilumos generavimo galią keletui potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų, kurie yra pateikę šilumos tiekėjui prisijungimo įvykdymo užtikrinimą, pirmenybė teikiama tam potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui, kuris prisijungimo įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus šilumos tiekėjui pateikė anksčiau;

39.2. šilumos tiekėjas išduodamas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas kitiems potencialiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, tokius gamintojus informuoja apie įskaitytą šilumos gamybos galią ir numatomą prijungimo datą;

39.3. įskaityta potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo galia nėra vertinama nustatant maksimalius kitų šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo pajėgumus, išskyrus atvejus jei kitiems potencialiems nepriklausomiems šilumos gamintojams išduodamose prisijungimo sąlygose numatytų reikalavimų įgyvendinimas nepagrįstai sumažintų potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo, kurio šilumos gamybos galia buvo įskaityta, galimybes patiekti pagamintą šilumą į šilumos perdavimo tinklą.“

2.10. Pakeisti Sąvado 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Šilumos tiekėjas turi teisę pasinaudoti potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo pateiktu prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimu, jeigu potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas per prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo terminą neįvykdė prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų, t. y. iki prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo termino pabaigos neįvykdo reikalavimų, numatytų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose, ir su šilumos tiekėju nepasirašo Sąvado 45 punkte numatyto prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo akto arba jas įvykdo netinkamai. Tokiais atvejais, nepriklausomam šilumos gamintojui siekiant toliau vykdyti šilumos tiekėjo išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas, šilumos tiekėjui iš naujo pateikiamas Sąvado 36 punkte nurodytas prisijungimo sąlygų įvykdymo užtikrinimas ir nustatomas naujas prisijungimo sąlygų įvykdymo terminas.“

2.11. Pakeisti Sąvado 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

41. Tais atvejais, kai potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas neįvykdo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų arba jas įvykdo netinkamai, šilumos tiekėjas apie tai raštu privalo informuoti potencialų nepriklausomą šilumos gamintoją ir Tarybą.“

2.12. Pakeisti Sąvado 50.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

50.4. šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų terminas, ne ilgesnis nei Sąvado 35 punkte nurodytas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygų įvykdymo terminas;“

2.13. Pakeisti Sąvado 56 punktą ir jį išdėstyti taip:

56. Potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo momentas fiksuojamas šilumos tiekėjui ir potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui pasirašant prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo aktą Sąvado 45 punkte nustatyta tvarka. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo aktas gali būti pasirašomas tuo atveju, kai potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas yra pasirengęs atlikti šilumos įrenginių bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus), t. y. gavęs Sąvado 7.6 punkte numatytą ataskaitą (jei tokia reikalinga) ir Sąvado 7.7 punkte numatytą Tarybos pažymą.“

2.14. Pakeisti Sąvado 61 punktą ir jį išdėstyti taip:

61. Nepriklausomi šilumos gamintojai, atlikę šilumos įrenginių modernizaciją, renovaciją ar naujų šilumos įrenginių bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus), per 30 kalendorinių dienų privalo pateikti šilumos tiekėjui atnaujintą Sąvado 60 punkte nurodytą informaciją. Atitinkamai turi būti koreguojama su šilumos tiekėju sudaryta šilumos pirkimo–pardavimo sutartis.“

2.15. Papildyti Sąvadą 65.3 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

65.3. šilumos tiekimo į tinklą galia ± 3 %.“

2.16. Pakeisti Sąvado 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

66. Nepriklausomas šilumos gamintojas privalo užtikrinti, kad šilumos įrenginys išlaikytų tiekiamo šilumnešio parametrus, vadovaudamasis konkrečiam šilumos tiekimo tinklui patvirtintu temperatūros grafiku, kurį nustatė šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į šilumos perdavimo tinklo charakteristikas, klimato sąlygas ir kitus faktorius. Nepriklausomas šilumos gamintojas privalo užtikrinti, jog Sąvado 65 punkte numatyti vandens, įeinančio į šilumos tiekimo tinklą, temperatūros, slėgio tiekiamajame vamzdyne ir šilumos tiekimo į tinklą galios nuokrypiai būtų panaikinti arba minimizuoti iškart po šilumos tiekėjo dispečerio nurodymų.“

2.17. Pakeisti Sąvado 68 punktą ir jį išdėstyti taip:

„Jeigu nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginys neišlaiko reikiamos temperatūros, slėgio ir galios, kaip nustatyta Sąvado 65 punkte, ilgiau nei 3 valandas, laikoma, kad nepriklausomas šilumos gamintojas atitinkamu laiku negali patiekti reikiamos kokybės šilumos o šilumos tiekėjas turi teisę Sąvado 92 punkte nustatyta tvarka apriboti šilumos supirkimą iš nepriklausomo šilumos gamintojo.“

2.18. Pakeisti Sąvado 69 punktą ir jį išdėstyti taip:

69. Šilumos perdavimo tinklų geografinė ir pajėgumų plėtra, susijusi su nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos įrenginių prisijungimu bei šilumos gamybos veikla, vykdoma tik užtikrinus bendrą (šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo) naudą šilumos vartotojams, numatytą Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje, savivaldybių šilumos ūkio specialiuosiuose planuose ir Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

2.19. Pakeisti Sąvado 70 punktą ir jį išdėstyti taip:

70. Šilumos tiekėjas sudaro, atnaujina ir kiekvienam nepriklausomam šilumos gamintojui pateikia suvestinį visų šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką. Šilumos tiekėjas šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką sudaro atskirai šildymo ir nešildymo sezonams. Remonto ir priežiūros darbų suvestinis grafikas šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje turi būti deklaruojamas ir šilumos aukciono informacinėje sistemoje viešai paskelbiamas ne vėliau kaip likus mėnesiui iki grafiko įsigaliojimo datos. Kartu su skelbiamu remonto ir priežiūros grafiku šilumos tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie šilumos perdavimo tinklo darbo rėžimo pokyčius, jei tokie pokyčiai yra planuojami. Skelbiamame remonto ir priežiūros grafike šilumos tiekėjas turi teisę skelbti tik tuos darbus, dėl kurių bus stabdomas arba ribojamas šilumos supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų katilinių. Keičiantis remonto ir priežiūros darbų terminams bei tinklo darbo režimui, šilumos tiekėjas privalo nedelsdamas pakoreguoti ir nepriklausomiems šilumos gamintojams pateikti bei šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoti pakoreguotą remonto ir priežiūros darbų suvestinį grafiką.“

2.20. Pakeisti Sąvado 73 punktą ir jį išdėstyti taip:

73. Šilumos tiekėjas, gavęs rašytinį motyvuotą nepriklausomo šilumos gamintojo prašymą pakeisti šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką (kiek tai yra susiję su nepriklausomo šilumos gamintojo valdomais šilumos įrenginiais), įvertina nepriklausomo šilumos gamintojo pateiktus motyvus ir per 5 kalendorines dienas pateikia pataisytą šilumos gamybos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką nepriklausomiems šilumos gamintojams. Tuo atveju, kai šilumos tiekėjas atsisako pakeisti šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką, šilumos tiekėjas per 5 darbo dienas apie tai privalo informuoti nepriklausomą šilumos gamintoją bei pateikti argumentus, kuriais remiantis grafikas nebuvo keičiamas.“

2.21. Pripažinti netekusiu galios Sąvado 78 punktą;

2.22. Pakeisti Sąvado 80 punktą ir jį išdėstyti taip:

80. Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis Supirkimo tvarka, likus ne mažiau kaip 12 valandų iki šilumos gamybos veiklos pradžios sudaro ir šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoja bei nepriklausomiems šilumos gamintojams pateikia dispečerinio valdymo planą ateinančiam 24 valandų laikotarpiui. Tuo atveju, jei dispečerinio valdymo plano laikotarpis baigiasi ne darbo dienos metu, šilumos tiekėjas dispečerinio valdymo planą gali sudaryti laikotarpiui iki kitos darbo dienos pabaigos. Dispečerinio valdymo planai ir jų pakeitimai viešai skelbiami šilumos aukciono informacinėje sistemoje.“

2.23. Papildyti Sąvadą 801 punktu ir jį išdėstyti taip:

801. Pasikeitus dispečerinio valdymo plano duomenims, šilumos tiekėjas nedelsdamas pakoreguoja ir šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoja bei nepriklausomiems šilumos gamintojams pateikia pakoreguotą dispečerinio valdymo planą, pažymėdamas atliktus pakeitimus bei nurodydamas pakeitimų priežastis.“

2.24. Papildyti Sąvadą 802 punktu ir jį išdėstyti taip:

802. Tais atvejais, kai, siekiant operatyvumo, dispečerinis šilumos gamybos valdymas buvo atliktas tiesioginiais šilumos teikėjo dispečerio nurodymais (telefonu ar kitomis operatyvaus ryšio priemonėmis), tiesioginiai šilumos teikėjo dispečerio nurodymai turi būti fiksuojami, o dėl tiesioginių dispečerio nurodymų susidarę dispečerinio valdymo plano pakeitimai turi būti deklaruojami šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje bei pateikiami nepriklausomiems šilumos gamintojams Sąvado 801 punkto nustatyta tvarka.“

2.25. Pakeisti Sąvado 81 punktą ir jį išdėstyti taip:

81. Sudarydamas dispečerinio valdymo planą šilumos tiekėjas privalo atsižvelgti į šias aplinkybes:

81.1. šilumos aukciono būdu nustatytus: šilumos supirkimo prioritetus, pasiūlytus parduoti paros šilumos kiekius bei kainas, planuojamus supirkti šilumos kiekius iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir (ar) planuojamus gaminti nuosavais šilumos gamybos įrenginiais;

81.2. centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikį, nustatytą įvertinus prognozuojamas lauko oro sąlygas;

81.3. šilumos įrenginių techninius ypatumus, aptartus Sąvado 60 punkte;

81.4. šilumos perdavimo tinklo technologinius apribojimus, taip pat tinklo apribojimus, atsirandančius dėl šilumos tinklų remonto ir priežiūros darbų;

81.5. šilumos gamybos įrenginių technologinius apribojimus, taip pat apribojimus, atsirandančius dėl šilumos gamybos įrenginių stabdymo, remonto ir priežiūros darbų;

81.6. kitus šilumos perdavimo sistemos apribojimus ir ypatumus, nurodytus Sąvado XII skyriuje, į kuriuos būtina atsižvelgti dėl sistemos galios balanso ar tinkamos veiklos.“

2.26. Pakeisti Sąvado 82 punktą ir jį išdėstyti taip:

82. Jeigu šilumos tiekėjas dėl Sąvado 81 punkte nurodytų aplinkybių teikia prioritetą kitam nepriklausomam šilumos gamintojui, nei privalo vadovaudamasis Supirkimo tvarkos nuostatomis, aplinkybės, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, turi būti deklaruojamos šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje ir pateikiamos visiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, veikiantiems toje pačioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, kartu su dispečerinio valdymo planu.“

2.27. Papildyti Sąvadą 841 punktu ir jį išdėstyti taip:

841. Šilumos tiekėjai sudaro galimybes šilumos tiekimo sistemoje veikiantiems nepriklausomiems šilumos gamintojams realiu laiku stebėti sistemoje vykstančios šilumos gamybos duomenis, šilumos aukciono informacinėje sistemoje patalpindami nuorodas, pagal kurias būtų prieinama informacija (pageidautina žemėlapio formatu) apie prie tinklo prijungtus šilumos gamybos šaltinius (įskaitant ir šilumos tiekėjų piko/rezervo pajėgumų įrenginius) ir jų realiu laiku šilumos tiekimo galias, MW.“

2.28. Pakeisti Sąvado 86 punktą ir jį išdėstyti taip:

86. Šilumos tiekimo tinklų balansavimu laikoma pagal šilumos aukciono rezultatus šilumos tiekimo sistemoje veikiančių ir (ar) šilumos tiekėjo valdomų šilumos poreikio piko ir (ar) rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių naudojimas šilumos gamybai, siekiant užtikrinti šilumos poreikį atitinkantį, patikimą ir stabilų šilumos gamybos režimą konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, tuo atveju, kai vienas iš sistemoje veikiančių šilumos įrenginių tiekia šilumą, neatitinkančią šilumos kokybės reikalavimų arba dėl šilumos įrenginio gedimų nutraukiama šilumos gamyba.“

2.29. Pakeisti Sąvado 91 punktą ir jį išdėstyti taip:

91. Vienam iš konkrečioje sistemoje veikiančių šilumos gamybos įrenginių visiškai ar dalinai sumažinus šilumos gamybą, to įrenginio šilumos gamybos galia, vadovaujantis mažiausių sąnaudų principu, turi būti kompensuojama kitais pagal šilumos aukciono rezultatus sistemoje veikiančiais ir (ar) šilumos tiekėjo valdomais šilumos poreikio piko ir (ar) rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais. Pasirenkant šilumos gamybos įrenginį tinklui balansuoti, įvertinus technines galimybes, prioritetas teikiamas mažiausias šilumos gamybos ar supirkimo sąnaudas užtikrinančiam įrenginiui.“

2.30. Pakeisti Sąvado 92 punktą ir jį išdėstyti taip:

92. Tuo atveju, kai konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje veikiantis šilumos aukciono dalyvis ties dispečerinio valdymo plane ar fiksuotu šilumos tiekėjo dispečerio nurodymu nustatytos galios riba nepatiekia šilumos kiekio ir (arba) neišlaiko šilumos kokybės reikalavimų, numatytų Sąvado 65 punkte, ilgiau nei 3 valandas nuo šilumos tiekėjo dispečerio nurodymų, šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į Sąvado IX skyriuje nustatytą dispečerinio valdymo tvarką, privalo pakoreguoti dispečerinio valdymo planą, numatytą Sąvado 80 punkte, bei sumažinti šilumos supirkimą iš šilumos aukciono dalyvio.“

2.31. Pakeisti Sąvado 93 punktą ir jį išdėstyti taip:

93. Šilumos aukciono dalyvis, kuris ties dispečerinio valdymo plane ar fiksuotu šilumos tiekėjo dispečerio nurodymu nustatytos galios riba nepatiekė šilumos kiekio ar neišlaiko šilumos kokybės reikalavimų ir dėl kurio šilumos tiekėjas koregavo dispečerinio valdymo planą, per 24 valandas privalo likviduoti priežastis, dėl kurių nepatiekė šilumos kiekio arba neišlaikė šilumos kokybės reikalavimų. Nesant galimybių likviduoti minėtų priežasčių per minėtą laikotarpį, šilumos aukciono dalyvis kuo skubiau privalo informuoti šilumos tiekėją apie priežastis bei laikotarpį, per kurį tokios priežastis bus pašalintos;

93.1. tuo atveju, jei šilumos aukciono dalyvis ties dispečerinio valdymo plane ar fiksuotu šilumos tiekėjo dispečerio nurodymu nustatytos galios riba patiekia didesnį šilumos kiekį nei buvo nustatyta, šilumos aukciono dalyvis privalo atlyginti balansavimo sąnaudas, apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

kur:

CHP, y – dengtinos balansavimo sąnaudos, veikiant pagal šilumos aukcioną y, Eur;

QHP, j, y – balansavimo šilumos kiekis, susidaręs dėl šilumos aukciono dalyvio j veiksmų (neveikimo), veikiant pagal šilumos aukcioną y, MWh. Šiuo atveju balansavimo šilumos kiekis yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šilumos aukciono dalyvio j faktiškai patiekto šilumos kiekio (valandos tikslumu) ir šilumos nepatiekimo momentu galiojusiame dispečeriniame valdymo plane, sudarytame pagal Sąvado 80 punktą, iš šilumos aukciono dalyvio j per atitinkamą laikotarpį numatyto supirkti šilumos kiekio;

pHP, j, y – šilumos aukciono dalyvio j šilumos aukcione y pasiūlyta šilumos pardavimo kaina, euro ct/kWh;

10 – matavimo vienetų konvertavimo koeficientas;

1,2 – balansavimo šilumos koeficientas;

93.2. tuo atveju, jei šilumos aukciono dalyvis ties dispečerinio valdymo plane ar fiksuotu šilumos tiekėjo dispečerio nurodymu nustatytos galios riba nepatiekia šilumos kiekio, šilumos aukciono dalyvis privalo atlyginti balansavimo sąnaudas, apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

kur:

C`HP, y – dengtinos balansavimo sąnaudos, veikiant pagal šilumos aukcioną y, Eur. Tuo atveju, jei  < 0,2 ct/kWh, priimama, kad  = 0,2 ct/kWh;

Q`HP, j, y – balansavimo šilumos kiekis, susidaręs dėl šilumos aukciono dalyvio j veiksmų (neveikimo), veikiant pagal šilumos aukcioną y, MWh. Šiuo atveju balansavimo šilumos kiekis yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šilumos nepatiekimo momentu galiojusiame dispečeriniame valdymo plane, sudarytame pagal Sąvado 80 punktą, numatyto šilumos kiekio, kurį per atitinkamą laikotarpį šilumos aukciono dalyvis j privalėjo pagaminti ir šilumos aukciono dalyvio j faktiškai patiekto šilumos kiekio (valandos tikslumu);

pHP, y – faktinės balansavimo šilumos užtikrinimo sąnaudos, veikiant pagal šilumos aukcioną y, euro ct/kWh. Faktinės balansavimo sąnaudos lygios šilumos tiekėjo ir kitų nepriklausomų šilumos gamintojų, veikiančių toje pačioje šilumos tiekimo sistemoje, kurių įrenginiai buvo panaudoti kompensuojant šilumos aukciono dalyvio j, dėl kurio susidarė balansavimo sąnaudos, nepagamintą šilumos kiekį, šilumos aukcione y pasiūlytų šilumos pardavimo kainų (šilumos tiekėjo valdomų pikinių ir (ar) rezervinių šilumos gamybos įrenginių panaudojimo balansavimui atveju yra vertinamos tų įrenginių kintamosios sąnaudos, apskaičiuotos vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika) svertiniam vidurkiui. Visais atvejais šilumos tiekėjo dispečeris pateikdamas Sąvado 94 punkte numatytą pakoreguotą dispečerinio valdymo planą privalo vadovautis mažiausių sąnaudų principu bei atitinkamai patikslintame dispečerinio valdymo plane nurodyti, kuriais šilumos įrenginiais buvo atliekamas šilumos aukciono dalyvio j balansavimas.“

2.32. Pakeisti Sąvado 94 punktą ir jį išdėstyti taip:

94. Šilumos tiekėjas, gavęs Sąvado 93 punkte nurodytą informaciją iš šilumos aukciono dalyvio, jog šilumos aukciono dalyvis per 24 valandas nespės likviduoti priežasčių, dėl kurių nebuvo pagamintas šilumos kiekis arba nebuvo išlaikyti šilumos kokybės reikalavimai, bei terminą, per kurį šilumos aukciono dalyvis įsipareigoja tokias priežastis pašalinti, atsižvelgia į tai, ir atitinkamam laikotarpiui sudarydamas Sąvado 80 punkte nurodytus dispečerinio valdymo planus, nustato mažesnį šilumos supirkimą arba išvis nutraukia šilumos supirkimą iš šilumos aukciono dalyvio.“

2.33. Papildyti Sąvadą 941 punktu ir jį išdėstyti taip:

941. Tais atvejais, kai dispečerinio valdymo planas buvo sudarytas atsižvelgiant į šilumos aukciono dalyvio negalėjimą išlaikyti Sąvado 65 punkte nustatytų tiekiamos šilumos parametrų, sumažinant ar visiškai nutraukiant iš to šilumos aukciono dalyvio superkamus šilumos kiekius, pagal Sąvado 93.1 ir 93.2 papunkčius balansavimo šilumos kiekiui apskaičiuoti, vietoje esamame dispečerinio valdymo plane tam aukciono dalyviui numatyto šilumos kiekio, naudojamas atskirai nustatytas šilumos kiekis, kurį tas šilumos aukciono dalyvis privalėtų gaminti pagal dispečerinio valdymo planą, jeigu veiktų patikimai (be gedimų).“

2.34. Pakeisti Sąvado 95 punktą ir jį išdėstyti taip:

95. Sąvado 93 punkte numatytais atvejais, kai šilumos aukciono dalyvis turi galimybę likviduoti priežastis, dėl kurių nepatiekė šilumos kiekio arba neišlaikė šilumos kokybės reikalavimų greičiau nei per 24 valandas, šilumos aukciono dalyvis turi teisę kreiptis į šilumos tiekėją su prašymu atnaujinti šilumos supirkimą bei atšaukti dispečerinio valdymo plano pakeitimus. Šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į šilumos aukciono dalyvio nurodytas priežastis, dėl kurių šilumos aukciono dalyvis nepatiekė šilumos kiekio ties nustatyta galios riba arba neišlaikė šilumos kokybės parametrų, priima sprendimą atšaukti dispečerinio valdymo plano pakeitimus.“

2.35. Papildyti Sąvadą 951 punktu ir jį išdėstyti taip:

951. Pagal Sąvado 92, 94 ir 95 punktus atliktos dispečerinio valdymo planų korekcijos neatleidžia šilumos aukciono dalyvio nuo prievolės atlyginti pagal Sąvado 93.1 ir 93.2 papunkčius jam apskaičiuotas balansavimo sąnaudas už visą laikotarpį, per kurį šilumos aukciono dalyvis patiekė didesnį arba mažesnį šilumos kiekį negu turėtų patiekti nekoreguojant dispečerinio valdymo planų dėl šilumos aukciono dalyvio veiklos ar neveikimo.“

2.36. Pakeisti Sąvado 97 punktą ir jį išdėstyti taip:

97. Tais atvejais, kai dėl konkrečių priežasčių nepriklausomas šilumos gamintojas negali įrengti šilumos apskaitos prietaisų ties šilumos pirkimo-pardavimo riba, šilumos apskaitos prietaisai turi būti įrengiami arčiausiame prie šilumos pirkimo-pardavimo taško esančiame taške. Tokiu atveju, kai šilumos apskaitos prietaisai įrengiami ne ties šilumos prikimo–pardavimo taške, šilumos pirkimo-pardavimo sutarties šalys privalo įvertinti šilumos tiekimo nuostolių, apskaičiuojamų vadovaujantis 2016 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-26 patvirtintos Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodikos nuostatomis, įtaką šilumos apskaitai.“

2.37. Pakeisti Sąvado 105.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

105.1. Taryba nustato, kad nepriklausomo šilumos gamintojo valdomas (eksploatuojamas) šilumos įrenginys yra techniškai netvarkingas ir kelia grėsmę šilumos tiekimo sistemai, žmonių sveikatai ar gyvybei, turtui. Šiuo atveju šilumos tiekėjas atnaujina šilumos supirkimą iš nepriklausomo šilumos gamintojo gavęs gamintojo patvirtinimą apie tai, kad šilumos įrenginys yra sutvarkytas, pašalintos visos galimos grėsmės šilumos tiekimo sistemai, žmonių sveikatai ar gyvybei, turtui, bei atitinkamą Tarybos išvadą (pažymą);“

2.38. Pakeisti Sąvado 105.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

105.2. dėl neteisėtų nepriklausomo šilumos gamintojo veiksmų nepagrįstai padidėja šilumos tiekimo sąnaudos. Tokiais veiksmais gali būti laikomas sistemingas dispečerio nurodymų nevykdymas ar šilumos kokybės reikalavimų, numatytų Sąvado 65 punkte, nesilaikymas, tačiau bet kokiu atveju baigtinis tokių veiksmų sąrašas turi būti įtvirtintas šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje. Prieš apribodamas ar nutraukdamas šilumos supirkimą iš nepriklausomo šilumos gamintojo šiame punkte nustatytais atvejais, šilumos tiekėjas visų pirma privalo kreiptis į nepriklausomą šilumos gamintoją su prašymu pateikti informaciją dėl dispečerio nurodymų nevykdymo. Nepriklausomas šilumos gamintojas privalo nedelsiant pateikti prašomą informaciją, o atsisakius suteikti prašomą informaciją arba jos nepateikus per 12 valandų, šilumos tiekėjas turi teisę nedelsiant apriboti šilumos supirkimą. Gamintojui pateikus prašomą informaciją, šilumos tiekėjas kaip įmanoma greičiau turi gamintojui pateikti veiksmų ir priemonių planą, pagal kurį bus užtikrinamas patikimas ir saugus šilumos tiekimas defekto likvidavimo laikotarpiu. Šilumos tiekėjas, įvertinęs nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos nurodytas priežastis, turi teisę kreiptis į Tarybą dėl nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių neplaninio patikrinimo;“

2.39. Pakeisti Sąvado 111.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

111.5. šio Sąvado ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti šiame Sąvade ir kituose teisės aktuose nurodytą informaciją nepriklausomiems šilumos gamintojams, Tarybai ir kitiems tretiesiems suinteresuotiems asmenims;“

2.40. Pakeisti Sąvado 113 papunktį ir jį išdėstyti taip:

113. Ginčus tarp potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų, nepriklausomų šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjų Energetikos įstatyme nustatyta išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka pagal kompetenciją nagrinėja Taryba.“

2.41. Pakeisti Sąvado 114 punktą ir jį išdėstyti taip:

114. Taryba iš šilumos tiekėjų bei potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų ir nepriklausomų šilumos gamintojų turi teisę gauti visą reikiamą informaciją teisės aktais pavestoms funkcijoms vykdyti.“

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

 

Tarybos pirmininkas