Projektas Nr.

Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI – 1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 13 (1), 20 (3)

ĮSTATYMO NR. XIV – 1169 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18  straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šio įstatymo 7 straipsnyje nurodytos atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įmokos mokėjimas taikomas gamintojams nuo 2023 m. liepos 1 d.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

 

Seimo narė                                                                                                      Laima Nagienė