Projektas

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL ILGO LAIKOTARPIO VIDUTINIŲ PADIDĖJIMO SĄNAUDŲ (LRAIC) APSKAITOS MODELIO FORMAVIMO METODINIŲ GAIRIŲ ATASKAITOS patvirtinimo

 

2021 m.                        d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsniu ir Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2021 m.    d. pažymą Nr. O5E-    „Dėl Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinių gairių ataskaitos patvirtinimo“, Taryba nutaria:

Patvirtinti Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinių gairių ataskaitą (pridedama).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos

reguliavimo tarybos

2021 m.       

nutarimu Nr. O3E-

 

ILGO LAIKOTARPIO VIDUTINIŲ PADIDĖJIMO SĄNAUDŲ (LRAIC)

APSKAITOS MODELIO FORMAVIMO METODINIŲ GAIRIŲ

ATASKAITA

 

I SKYRIUS

Dokumento ir metodinių gairių ATASKAITOS tikslas

 

1. Šis dokumentas atspindi metodines gaires, parengtas kaip Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modelių, skirtų perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) ir skirstymo tinklo operatoriaus (STO), atnaujinimo projekto dalis, ir susijusias paslaugas, pagrįstas sutartimi, sudaryta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) ir „PricewaterhouseCoopers“ (PwC).

2. Šis dokumentas yra pradinė aukšto lygio metodologija, kuria remiantis kuriami techniniai-technologiniai ir ekonominiai modeliai, ir jis nėra galutinė metodologija. Šio dokumento rengimo pagrindas yra 2013 m. sukurto pirminio LRAIC modelio metodinių gairių, kuriose atsižvelgiama į naujus reikalavimus ir pakeitimų prašymus, apibrėžtus VERT ir „PwC“ sutartyje, taip pat į reikalavimus ir pakeitimų prašymus, kurie vėliau buvo aptarti pradiniame projekto etape 2021 m. kovo ir balandžio mėn. su VERT, „Litgrid“ (perdavimo tinklo operatorius) ir ESO (skirstymo tinklo operatorius).

3. Todėl čia pateikti principai ir metodai yra nustatomi remiantis pirminių duomenų rinkimo ir aptarimo seminarais su VERT, „Litgrid“ ir ESO bei iki šiol turima informacija, ir bus peržiūrimi po pasitarimo tarp VERT, „Litgrid“ ir ESO. Po konsultacijų bus parengta atnaujinta metodinių gairių redakcija.

4. Remiantis metodinėmis gairėmis, kaip LRAIC modelio priedas bus parengti papildomi dokumentai: duomenų rinkimo metodikos dokumentas, kuriame bus išsamiai nurodytas LRAIC modelio duomenų įvedimo prašymas, ir modelio vadovas, kuriame bus aprašyti LRAIC modelio skaičiavimai.

5. Metodinių gairių tikslas yra apibūdinti ir išdėstyti pagrindinius techninio-technologinio ir ekonominio modeliavimo principus LRAIC modelyje ir apibūdinti principus, kuriais remiantis modeliai apskaičiuos ilgo laikotarpio vidutines padidėjimo sąnaudas apibrėžtoms reguliuojamoms paslaugoms ‒ elektros energijos perdavimui ir skirstymui. Šie principai apima, bet neapsiriboja:

5.1. hipotetinio efektyviai veikiančio operatoriaus modeliavimo apimtį;

5.2. modeliuojamą laikotarpį;

5.3. atitinkamų PSO ir STO rinkų nustatymą;

5.4. pagrindines technologijas, į kurias bus atsižvelgta modeliuojant;

5.5. metinių kapitalo sąnaudų apskaičiavimo metodus;

5.6. turto vertės nustatymo metodus;

5.7. PSO ir STO teikiamų paslaugų apibrėžimą;

5.8 techninio-technologinio modeliavimo projektavimą pagal atskirus įtampos lygius;

5.9. prognozuojamos paklausos įvertinimą;

5.10 tinklo elementų pajėgumų įvertinimą;

5.11. optimizavimo principus ‒ skirtingų tinklo elementų parinkimo parametrus optimizavimui;

5.12 galimus atnaujinto LRAIC modelio supaprastinimus, lyginant su originaliu LRAIC modeliu;

5.13. siūlomus atnaujinto LRAIC modelio pakeitimus, lyginant su originaliu LRAIC modeliu;

6. Metodinės gairės yra naudojamos kaip orientacinis dokumentas kuriant LRAIC modelį ir jį atnaujinant, todėl šiame dokumente aprašyti principai apibendrina, kaip LRAIC modelis yra kuriamas ir kaip jis veikia. LRAIC modelis turi platesnį funkcijų rinkinį ir gali apskaičiuoti skirtingus scenarijus (pvz., naudojant skirtingus nusidėvėjimo ar vertinimo metodus arba skirtingą tinklo optimizavimo apimtį). Visos modelio funkcijos aprašytos dokumente, o esant keliems tam tikrų funkcijų scenarijams, yra pateikiamas siūlymas dėl pasirinkto scenarijaus naudojimo modelyje (su sąlyga, kad jį galutinai patvirtins VERT).

 

1 lentelė. Santrumpų sąrašas.

Santrumpa

Aprašymas

CAPEX

Kapitalo sąnaudos

CCA

Sąnaudų apskaita einamąja verte

STO

Skirstymo sistemos operatorius

EK

Europos Komisija

YAĮ

Ypač aukšta įtampa (330 kV ir daugiau)

ES

Europos Sąjunga

HCA

Sąnaudų apskaita istorine (įsigijimo) verte

Aukšta įtampa (110 kV)

ID

Identifikacinis numeris

kV

kilovoltas

ESO

Lietuvos elektros skirstymo sistemos operatorius

„Litgrid“

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius

LRAIC

Ilgo laikotarpio vidutinės padidėjimo sąnaudos

ŽĮ

Žema įtampa (0,4 kV)

Vidutinė įtampa (35 kV ‒ 6 kV)

OPEX

Veiklos sąnaudos

„PwC“

„PricewaterhouseCoopers“

HEO

Hipotetiškai efektyvus operatorius

PSO

Perdavimo sistemos operatorius

VERT

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

WACC

Vidutinė svertinė kapitalo kaina

 

II SKYRIUS

Pagrindinių pakeitimų santrauka

 

7. Pagrindinis atskaitos taškas atnaujinant LRAIC metodines gaires ir LRAIC modelį yra pradinės metodinės gairės ir modelis, sukurtas 2013–2014 m., kuris Lietuvoje įgyvendinamas 2016–2021 m. reguliavimo laikotarpiu (pradinis 2016–2020 m. reguliavimo laikotarpis buvo pratęstas 1 m. 2020 m.). Pradiniame LRAIC modelio atnaujinimo projekto etape buvo surengti keli susitikimai su VERT, „Litgrid“ ir ESO, siekiant sužinoti pastabas, pasiūlymus ir reikalavimus metodinėms gairėms ir modeliui atnaujinti. Pagrindinių reikalavimų, į kuriuos reikia atsižvelgti, santrauka pateikiama toliau, o išsamus reikalavimų sąrašas pateiktas priede Nr. 2 A.2 Pagrindinių LRAIC modelio atnaujinimo reikalavimų ir pakeitimų santrauka.


 

2 lentelė. Pasirinkti pagrindiniai reikalavimai.

Sritis

Aprašymas

KS korekcijos

Skirtumų tarp planuojamų CAPEX pagal LRAIC modelį ir faktinių CAPEX, kurias operatoriai investavo laikotarpiais iki 2021 m., korekcija buvo atliekama kasmet ir tais atvejais, kai operatoriai neįvykdo investicinių planų.

Tai turi atsispindėti naujame modelyje ‒ tokios korekcijos neturėtų būti atliekamos palyginus planuojamas ir faktines CAPEX per vienerius metus, nes operatorių investicijoms reikia ilgesnių laikotarpių.

Gamintojai-vartotojai

Modelyje reikia atsižvelgti į paskirstytą gamybą ir gamintojus-vartotojus.

ŽĮ maitinančios linijos

STO gali tekti investuoti į ŽĮ maitinančių linijų tinklo rekonstrukciją, tačiau šiuo metu modelis neoptimizuoja ŽĮ maitinančių linijų tinklo. Norint į tai atsižvelgti, į modelį reikia įtraukti papildomą funkcionalumą.

Modelio optimizavimas

Kalbant apie elektros linijas, pradinis modelis leido optimizuoti linijas tik pagal jų esamą tipą (t. y. oro linijos oro linijoms, kabeliai kabeliams).

Modelis turėtų leisti optimizuoti skirtingų tipų elektros linijas ‒ ypač pakeisti oro liniją kabeliu, nes tai įprasta praktika realiame gyvenime.

VS ir kitos tinklo KS

Galimai, OPEX ir kitos CAPEX turėtų būti supaprastintos, t. y. jos neturėtų būti modeliavimo dalis, bet pateiktos kaip dedamoji apskaičiuojant kainos viršutinę ribą, remiantis faktinėmis operatorių sąnaudomis.

Duomenų rinkimas

Modeliuotų technologijų vienetų kainos ‒ operatoriai pateikia modeliuotų technologijų vienetų kainas remdamiesi savo pačių naujausiais pirkimais ir sutartimis.

Tais atvejais, kai paskutiniai pirkimai yra senesni, kainos nėra faktinės, todėl jas reikėtų koreguoti atsižvelgiant į infliaciją.

Modelio optimizavimas

Naujos technologijos gali turėti įtakos piko apkrovai ‒ akumuliatoriai, AEI, išmanieji skaitikliai ‒ tai turėtų atsispindėti modelyje.

Investicijos

Operatoriai turi sugebėti lanksčiai ir tikslingai investuoti, t. y. ne griežtai į konkretų turtą, kaip siūloma modelyje, bet lanksčiai iki visos sumos, kurią siūlo modelis.

Taip pat reikia laiko lankstumo ‒ t. y. jie gali investuoti mažiau vienais metais ir daugiau kitais metais.

Modelio optimizavimas

Ar tinklo elementams, kurie jau buvo modernizuoti / optimizuoti ankstesniais laikotarpiais, vėl turėtų būti taikomas optimizavimo modeliavimas?

T.y., modelis turi užtikrinti, kad tie patys tinklo elementai nebūtų optimizuoti, jei į juos buvo investuota ir (arba) jie buvo perstatyti ankstesniu LRAIC modelio taikymo laikotarpiu.

Duomenų rinkimas

Modeliuotų technologijų CAPEX nereikėtų skirstyti į bazinę vieneto kainą ir kitas susijusias CAPEX, nes operatoriai paprastai turi bendras kainas galutinio vartojimo kainas. Siūloma pateikti kaip subendrintas bendras CAPEX vienetui.

 

8. Remiantis išgirstų pastabų, pasiūlymų ir reikalavimų, skirtų LRAIC metodinėms gairėms ir LRAIC modeliui atnaujinti, įvertinimu, toliau pateikiama pagrindinių modelyje įgyvendinamų atnaujinimų santrauka. Išsamus reikalavimų sąrašas ir siūlomas jų įgyvendinimas pateikiami A.2 Priede - Pagrindinių LRAIC modelio atnaujinimo reikalavimų ir pakeitimų santrauka.

 

3 lentelė. Pasirinkti pagrindiniai LRAIC metodinių gairių ir modelio atnaujinimai

Sritis

Siūlomas įgyvendinimas

Įgyvendinimo tipas

Modelio optimizavimo scenarijus

Modelyje bus pridėta nauja funkcija (optimizavimo scenarijus), kai operatoriai gali pabrėžti, jei per modeliavimo laikotarpį numatoma rekonstruoti konkrečius tinklo elementus ir tik tokie elementai bus optimizuoti (t. y. jei jie yra įtraukti į tinklo plėtros planą). Taigi modelio optimizavimo scenarijus bus suderintas su operatorių investiciniais planais.

STO atveju tinklo vystymo ir atnaujinimo planas gali būti nepakankamai detalus, neišskiriant konkrečių tinklo elementų, į kuriuos planuojama investuoti. Todėl gali būti pateiktos bendrosios tinklo vystymo ir atnaujinimo plano vertės (t. y. maitinančių linijų kilometrai, transformatorių skaičius) ir į tai bus atsižvelgta taikant naują modelio optimizavimo scenarijų.

Naujas modelio funkcionalumas

Gamintojai-vartotojai

Į modelį bus įtraukti prie skirtingų įtampos lygių prijungti gamintojai-vartotojai.

Gamintojai-vartotojai turėtų atsispindėti piko apkrovos prognozėje, o individualūs gamintojai-vartotojai taip pat atsispindės modelio „Gamybos“ darbalapiuose.

Gamintojams-vartotojams turėtų būti nustatytas koeficientas, kad būtų atsižvelgta tik į minimalią gamintojo-vartotojo elektros energijos gamybos apkrovą. Papildoma informacija, kurią reikia pateikti renkant duomenis, bus gamintojo-vartotojo tipas (saulės, vėjo ir kt.)

Naujas modelio funkcionalumas

Elektros linijų optimizavimas

Pridedama modelio funkcija, kuri leis optimizuoti elektros linijas, kad būtų taip pat galima keisti skirtingų tipų elektros linijas ‒ konkrečiai oro liniją pakeisti kabeliu. Duomenų rinkimo klausimynas bus atnaujintas, kad operatoriai galėtų pateikti nurodymus tais atvejais, kai reikia tokio pakeitimo (oro liniją vietoj kabelio).

Naujas modelio funkcionalumas

VS ir kitos tinklo KS

Supaprastinimas bus vykdomas ten, kur OPEX ir kitos tinklo CAPEX bus traktuojamos ne pagal modelį, o operatoriai jas pateiks atskirai kaip vienkartinę sumą kainos viršutinei ribai apskaičiuoti.

Metodinių gairių pakeitimas

Nuostolių apskaičiavimas pagal modelį

Buvo klausiama, ar modelis gali atlikti tinklo nuostolių skaičiavimą prieš ir po optimizavimo, siekiant nustatyti nuostolių sumažėjimą. Modelis nėra skirtas atlikti kompleksinį nuostolių modeliavimą.

Tačiau galima atlikti paprastą skaičiavimą ‒ svertinius nuostolių vidurkius % prieš ir po optimizavimo ‒ palyginant operatorių pateiktas vidutines nuostolių vertes esamam tinklui su nuostoliais po optimizavimo, atsižvelgiant į modeliuojamų technologijų tipų vidutinius nuostolius.

Naujas modelio funkcionalumas

Jau optimizuotų elementų pakartotinis optimizavimas

Siekiant užtikrinti, kad tinklo elementai į kuriuos buvo investuota ar kurie buvo rekonstruoti per praėjusį LRAIC laikotarpį, modelyje nebus iš naujo optimizuoti, atnaujintame modelyje teks atsižvelgti į tokias investicijas ir pašalinti tokius tinklo elementus iš optimizavimo.

Tai galima išspręsti įtraukiant į modelį naują funkcionalumą, kai operatoriai gali pabrėžti, jei per modeliavimo laikotarpį numatoma rekonstruoti konkrečius tinklo elementus ir tik tokie elementai bus optimizuoti (t. y. jei jie yra įtraukti į tinklo plėtros planą). Taigi modelio optimizavimo scenarijus bus suderintas su operatorių investiciniais planais.

STO atveju, dėl supaprastinto maitinančių linijų modeliavimo ŽĮ ir VĮ tinkle, gali būti, jog praėjusiame LRAIC taikymo laikotarpyje ne visa maitinanti linija buvo rekonstruota. Taigi, atnaujintas modelis leis pabrėžti ankstesnio laikotarpio metu rekonstruotos maitinančios linijos dalį procentais, siekiant optimizuoti tik likusią dalį atnaujintame modelyje.

Naujas modelio funkcionalumas

 

III SKYRIUS

Pagrindiniai principai, kurie bus naudojami

 

9. 2013–2014 m. LRAIC modelis pirmą kartą buvo pristatytas Lietuvoje, siekiant įvertinti leistinas PSO ir STO pajamas, ir buvo naudojamas nustatant elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugos kainų viršutines ribas. Nuo tada Lietuvoje taikomas elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugos kainų reguliavimas LRAIC pagrindu.

10. 2020 m. VERT, remdamasi pasitarimais su PSO ir STO, inicijavo pirminio LRAIC modelio atnaujinimo procesą, kad jis atitiktų pokyčius ir plėtrą elektros rinkose ir atspindėtų naujus rinkos dalyvių keliamus reikalavimus ir prašymus atlikti pakeitimus. LRAIC modelis turėtų būti atnaujintas 2021 m., po to bus renkami nauji duomenys ir apskaičiuojami LRAIC modelio rezultatai, kurie turėtų būti užbaigti iki 2021 m. rugpjūčio mėn.

11. LRAIC modelio atnaujinimo projekto kontekstas:

11.1. 2013 m. buvo sukurtas naujas LRAIC modelis ir metodika elektros energijos perdavimo ir skirstymo tarifų reglamentavimui;

11.2. LRAIC modelis ir metodika veikia nuo to laiko ir turėtų būti atnaujinti;

11.3. Modelio atnaujinimas turėtų atspindėti perdavimo ir skirstymo tinklų pokyčius, jungčių (vartotojų, gamintojų) ir finansinių sąnaudų pokyčius;

11.4. Atsižvelgiant į būtinus pakeitimus bus atnaujintas LRAIC modelis ir metodologija, ir bus renkami nauji duomenys;

11.5. Bus apskaičiuoti naujo modelio rezultatai;

11. Pagrindiniai atnaujinto LRAIC modelio kūrimo dalyviai yra pati VERT, kaip nacionalinė reguliavimo institucija, atsakinga už elektros rinkos reguliavimą, ir „Litgrid“ (PSO) ir ESO (STO), kaip du pagrindiniai reguliuojami subjektai, kuriems taikomas elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų reglamentavimas.

12. Vienintelis Lietuvos perdavimo sistemos operatorius ‒ „Litgrid“ ‒ siekia užtikrinti elektros energijos sistemos stabilumą ir patikimumą Lietuvoje.  Pagal savo kompetencijos sritis „Litgrid“ siekia sukurti nediskriminuojančią aplinką perdavimo tinklų naudojimui, elektros perdavimo sistemos turto ir jo priklausinių valdymui, naudojimui ir disponavimui. 2020 m. tenkindama tik vidaus paklausą, „Litgrid“ perdavė 10,1 TWh, 2019 m. perdavimo lygis siekė 10,3 TWh[1]

13. Lietuvos STO ‒ ESO ‒ garantuoja elektros energijos tiekimą, užtikrina tinklo jungtis, energijos paskirstymo saugumą ir patikimumą (ESO taip pat atlieka gamtinių dujų skirstymą, tačiau pastarasis nepatenka į LRAIC modelio apimtį). Pagal ilgalaikę ESO strategiją siekiama sukurti vertę klientams teikiant „patikimas, pažangias ir standartizuotas infrastruktūros paslaugas“[2] kartu su išskirtine klientų patirtimi. Per 2019–2020 m. ESO sėkmingai išplėtė savo klientų ratą, į elektros skirstymo tinklą įtraukdama 2,2 % naujų klientų, 2020 m. taip pat paskirstė 9,55 TWh elektros energijos[3].

14. Metodinėse gairėse atsižvelgiama į šiuos pradinius dokumentus, reglamentus ir kitus duomenis:

14.1. Pirminis LRAIC modelis, LRAIC metodinės gairės, LRAIC duomenų rinkimo klausimynas ir gairės bei susijusi kainų viršutinės ribos apskaičiavimo metodika;

14.2. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių principai ir nuostatos;

14.3. Galiojantys atitinkami reglamentai, daugiausia elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinės ribos reglamentavimas;

14.4. Pirminių susitikimų ir vėlesnių konsultacijų metu VERT, „Litgrid“ ir ESO pateikti komentarai, pasiūlymai ir prašymai;

14.5. „PricewaterhouseCoopers“ patirtis kuriant ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų modelius.

15. Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaičiavimas yra gerai žinomas metodas reguliuojamoms kainoms nustatyti skirtinguose sektoriuose. Šis metodas dažniausiai naudojamas telekomunikacijų sektoriuje (tiek fiksuotojo, tiek mobiliojo ryšio tinkluose) nustatant sujungimo kainas – fiksuotojo ir mobiliojo ryšio skambučių įkainius (t. y. kainas, kurias telekomunikacijų operatoriai gali nustatyti vienas kitam už telefono skambučių užbaigimą savo tinkluose).

16. LRAIC metodas gali būti taikomas ir kituose sektoriuose, daugiausia reguliuojamuose sektoriuose, kuriuose didelė bendrųjų sąnaudų dalis ir ilgi investicijų ciklai, ir kur reikia skatinti efektyvaus investavimo ir turto naudojimo paskatas. Elektros energijos perdavimas ir skirstymas, kaip ir daugelyje kitų infrastruktūros sektorių, laikomas natūraliu monopoliu ir turi būti reguliuojamas.

17. Šiame sektoriuje yra didelė pastoviųjų sąnaudų dalis, o ribinės sąnaudos pateikiant papildomą produkcijos vienetą yra nedidelės.

18. Konkurencija natūralios monopolijos sektoriuje yra ribota dėl didelių kliūčių patekti į rinką, nes tam reikalingos didelės investicinės išlaidos. Be to, konkurencija sektoriuje, kuriame yra didelė fiksuotų infrastruktūros išlaidų dalis, gali nelemti geresnių rezultatų ir mažesnių kainų galutiniam vartotojui, nes bendrovės turėtų susigrąžinti padidėjusias lygiagrečios infrastruktūros investicijų išlaidas iš to paties bendro klientų skaičiaus. Tokia konkurencija ilgalaikėje perspektyvoje netgi gali sumažinti investicijų išlaidas, jei įmonės negalės atgauti savo investicijų, o tai bus nenaudinga klientams.

19. Kita vertus, nesant konkurencijos, natūralios monopolijos rinkose esančios įmonės yra linkusios išpūsti kainas ir nustatyti padidintą kainą klientams, kartu priimdamos neefektyvius investicinius sprendimus. Todėl natūralios monopolijos paprastai reguliuojamos siekiant suderinti įmonių ir jų klientų naudą ir poreikius. Tačiau tradiciniai kainų reguliavimo modeliai gali nenustatyti tinkamo natūralių monopolijų kainų ir leistinų pajamų lygio.

20. Modeliai, pagrįsti teigiamų sąnaudų principu, leidžiant įmonėms susigrąžinti savo veiklos sąnaudas (OPEX) ir uždirbti protingą pelną iš savo turto, gali lemti OPEX neefektyvumą ir neveiksmingas investicijas, kad padidėtų turto bazė ir padidėtų reguliuojamas pelnas iš investuoto kapitalo. Kiti modeliai, pvz., lyginamoji analizė, gali neatsižvelgti į specifinę vietinę rinką, o jei iš to atsirandančios reguliuojamos kainos yra per mažos, jos atbaidytų investicijas, darytų įtaką paslaugų kokybei ir ilgainiui pablogintų infrastruktūrą. Todėl natūralios monopolinės rinkos situacijoje labai svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą tarp ribinių sąnaudų ir ribinių pajamų, siekiant skatinti efektyvias investicijas ir išlaidas, bei apsaugoti klientų interesus.

21. Ekonomikos teorija tikisi, kad optimalias kainas galima pasiekti, kai ribinės pajamos yra lygios ribinėms paslaugos teikimo sąnaudoms. Ribinės sąnaudos šiame kontekste apibrėžiamos kaip sąnaudų padidėjimas, susijęs su vieno paslaugos suteikimo padidėjimo vieneto padidėjimu. Elektros energijos perdavimo ir skirstymo sektoriui būdinga didelė bendrųjų sąnaudų dalis (t. y. sąnaudos, tiesiogiai nesusijusios su papildomu konkrečios paslaugos suteikimo vienetu) ir ilgi investicijų ciklai (pagrindinių tinklo elementų naudingo tarnavimo laikas paprastai yra nuo kelių iki daugelio dešimtmečių). Ilgalaikėje vidutinių papildomų sąnaudų koncepcijoje daroma prielaida, kad tiek kintamosios, tiek pastoviosios sąnaudos ilgainiui laikomos kintamomis.

22. Pagal LRAIC koncepciją išlaidos, patirtos pateikiant papildomą produkcijos vienetą, turėtų būti nustatomos remiantis į būsimomis, ilgalaikėmis vidutinėmis papildomomis sąnaudomis, atsižvelgiant į investicijas į naują infrastruktūrą ir tinklo elementus (atsižvelgiant į efektyviausių prieinamų technologijų diegimą), atitinkamą esamos infrastruktūros ir tinklo elementų dalį ir atsižvelgiant į tinklo nuostolius, jei infrastruktūra naudojama apibrėžtos paslaugos rezultatams teikti.

LRAIC principai apibrėžiami taip:

22.1. Ilgasis laikotarpis ‒ reiškia, kad visi įvesties duomenys traktuojami kaip kintami ir turi apimti laikotarpį, sietiną su visais esamais investavimo sprendimais. Žvelgiant iš LRAIC modeliavimo perspektyvos elektros perdavimo ir skirstymo sektoriuje, tai reiškia, kad fiksuotos išlaidos ilguoju laikotarpiu taip pat laikomos kintamomis ir turėtų keistis keičiantis paklausos lygiui.

22.2. Vidutinis ‒ reiškia vidutines paslaugų apimties padidėjimo sąnaudas per visą laikotarpį, t. y. visas suteiktų paslaugų padidėjimo sąnaudas.

22.3. Padidėjimas ‒ reiškia paslaugų apimties padidėjimą. Jis gali būti apibrėžtas kaip papildomas esamų paslaugų apimties vienetas arba esamo paslaugų portfelio papildymas nauja paslauga. Žvelgiant iš LRAIC modeliavimo elektros perdavimo ir skirstymo sektoriuje perspektyvos, modelis įvertina visas leidžiamas pajamas. Tai reiškia, kad padidėjimas yra laikomas situacijos su nuline produkcija (t. y. tarsi klientai neaptarnaujami ir nėra tinklo) palyginimu su planuojamos produkcijos situacija (t. y. visi klientai patenka į tinkamą tinklą).

23. LRAIC modeliavimo koncepcijos naudojimo pagrindas yra:

23.1. Koncepcijos taikymas gali paskatinti efektyvias investicijas ir efektyvų esamos infrastruktūros panaudojimą;

23.2. Taikant „iš apačios į viršų“ metodą, galima išvengti moraliai pasenusių investicijų sąnaudų, negrįžtamųjų sąnaudų bei praeities veiklos neefektyvumo;

23.3. Tai yra sąnaudas atspindintis metodas, pagrįstas dabartinėmis šiuolaikinio lygiaverčio turto sąnaudomis, skirtas optimizuoti perdavimo ir skirstymo tinklą;

23.4. Tai nuspėjamas metodas, pagrįstas skaidria technologijos optimizavimo, sąnaudų ir paklausos prognoze.

24. Europos Sąjungos (ES) energijos rinkos sistemoje taip pat aprašomi principai, kurių reikėtų laikytis reguliuojant elektros rinkas, taip pat konkrečiai susijusių su konkurencija, rinkos dalyviams nustatytais įsipareigojimais, paskatomis, tarifų nustatymu ir perspektyvių investicijų į tinklus skatinimu.

25. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių[4] nustatomos bendros elektros energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo, energijos kaupimo ir tiekimo taisyklės, taip pat vartotojų apsaugos nuostatos, siekiant sukurti integruotą, konkurencingą, į vartotoją orientuotą, lanksčią, sąžiningą ir skaidrią ES elektros rinką. Joje nustatomos taisyklės, susijusios su elektros energijos sektoriaus organizavimu ir veikimu, atviru patekimu į rinką, trečiųjų šalių prieiga prie perdavimo ir skirstymo infrastruktūros, atskyrimo reikalavimais, reguliavimo institucijų nepriklausomumo ir vartotojų teisių suteikimo bei apsaugos taisyklėmis.

 

1 pav. Pagrindiniai direktyvos aspektai ir logiką, susijusi su tikslais, įsipareigojimais, paskatomis, tarifais ir investicijomis į elektros rinkas.

26. Direktyvoje numatyta, kad ES valstybės narės:

26.1. turėtų užtikrinti, kad elektros energijos įmonės veiktų siekdamos sukurti konkurencingą, saugią ir aplinką tausojančią elektros energijos rinką;

26.2. gali nustatyti įpareigojimus elektros energijos sektoriuje veikiančioms įmonėms teikti bendros ekonominės svarbos viešąsias paslaugas, kurios gali būti susijusios su saugumu, įskaitant tiekimo saugumą, reguliarumą, kokybę ir kainą, bei su aplinkos apsauga, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, energiją iš atsinaujinančių išteklių ir klimato apsaugą;

26.3. užtikrina, kad tokie įpareigojimai būtų aiškiai apibrėžti, skaidrūs, nediskriminaciniai, patikrinami ir užtikrinantys Bendrijos elektros energijos įmonėms vienodas galimybes teikti paslaugas nacionaliniams vartotojams;

26.4. įgyvendina socialinės ir ekonominės sanglaudos tikslams pasiekti skirtas priemones, įskaitant tinkamų ekonominių paskatų teikimą, prireikus naudojant visas esamas nacionalines ir ES priemones;

26.5. reguliuojančios institucijos turėtų nustatyti arba patvirtinti tarifus arba tarifų apskaičiavimo metodiką, remiantis PSO arba STO pasiūlymu arba remdamosi pasiūlymu, dėl kurio susitarė PSO/STO ir tinklo vartotojai;

26.6. reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad perdavimo ir paskirstymo tarifai būtų nediskriminaciniai ir atspindintys sąnaudas, ir turėtų atsižvelgti į ilgalaikes, ribines ir išvengtas tinklo sąnaudas, susijusias su paskirstytosios gamybos ir paklausos valdymo priemonėmis;

26.7. reguliavimo institucijų taikomi tarifai ar metodikos leidžia būtinas investicijas į tinklus atlikti taip, kad tos investicijos užtikrintų tinklų egzistavimo galimumą.

27. Remiantis tuo, kas išdėstyta aukščiau, ES taip pat skatina tokį elektros rinkų kainų reguliavimą, kuris yra nediskriminacinis, atspindintis išlaidas, skatina efektyvias investicijas ir remia bendrų energijos rinkos tikslų, tokių kaip konkurencija, saugumas ir aplinkos apsaugos tvarumas, siekimą.

28. LRAIC modeliavimo metodas atitinka šiuos principus, nes jis padeda apskaičiuoti vidutines PSO ir STO sąnaudas, remiantis efektyviu tinklu, reikalingu tam tikrai būsimai elektros energijos paklausai patenkinti. Jis įvertina būsimą efektyvų tinklą, remiantis būsima paklausa, ir modeliuoja tinklą naudojant tinkamiausias modeliuojamas technologijas.

29. Siūlomų LRAIC modelio pagrindinių savybių santrauka:

29.1. Kas yra LRAIC „iš apačios į viršų“ modelis.

29.1.1. Techninis-ekonominis LRAIC modelis yra sąnaudų modelis, padedantis įvertinti vidutines PSO ir STO sąnaudas, remiantis efektyviu tinklu, reikalingu tam tikrai būsimai elektros energijos paklausai patenkinti.

29.1.2. Modelis yra „iš apačios į viršų“: jis pradedamas nuo paklausos ir, remiantis paklausa, modeliuoja turtą ir sąnaudas.

29.1.3. Modelis yra orientuotas į ateitį: pagrįstas ne faktinėmis (istorinėmis sąnaudomis), o modeliuojantis tinklą pagrįstą numatoma būsima paklausa.

29.1.4. Jis nemodeliuoja tinklo nuo nulio, jis priima dabartinę tinklo topologiją, bet optimizuoja tinklo elementus (linijų tipus, transformatorių tipus).

29.2. Pagrindinės LRAIC modelio savybės.

29.2.1. Jis įvertina būsimą efektyvų tinklą, remiantis būsima paklausa.

29.2.2. Jis modeliuoja tinklą pagal paklausą, naudojant tinkamiausias modeliuojamas technologijas.

29.2.3. Tai yra modelis „iš apačios į viršų“ ‒  jis atspindi ne esamo tinklo, o hipotetinio efektyvaus tinklo sąnaudas.

29.2.4. Jame naudojami tikri operatoriaus duomenys, tačiau gautas tinklas ir sąnaudos gali neatitikti faktinio operatoriaus tinklo ir išlaidų.

29.2.5. Jis apima sudėtingą techninį ir ekonominį modeliavimą.

30. Šiuose poskyriuose pristatomi pagrindiniai principai, kurie turi būti naudojami LRAIC modeliavime, įskaitant šiuos:

30.1. Modeliavimo laikotarpis ‒ apibrėžia, kurį laikotarpį apima LRAIC modelis;

30.2. Rinkos apibrėžimas ‒ apibrėžia rinką, kurią reikėtų reguliuoti naudojant LRAIC modelį;

30.3. PSO ir STO paslaugų apibrėžimas ‒ apibrėžia konkrečias paslaugas, kurias reikia reguliuoti pagal LRAIC modelį;

30.4. Hipotetiškai efektyvaus operatoriaus apibrėžimas ‒ apibrėžia, kas yra hipotetiškai efektyvus operatorius LRAIC modelio požiūriu;

30.5. Pagrindinės modelyje apsvarstomos technologijos ‒ technologijų ir turto apimties apibrėžimas LRAIC modelio taikymo apimtyje;

30.6. Tinklo optimizavimo būdas ‒ apibrėžia, kaip LRAIC modelis optimizuoja pagrindinius tinklo elementus;

30.7. Geografinės prielaidos ‒ apibrėžia, kaip LRAIC modelis naudoja „geotipus“ tam tikroms sąnaudoms modeliuoti;

30.8. Kapitalo išlaidų metinis apskaičiavimas ‒ apibrėžia, kaip LRAIC modelis apskaičiuoja nusidėvėjimą;

30.9. Vertinimo metodai ‒ apibrėžia, kaip modelio skaičiavimų ekonominėje dalyje LRAIC modelis naudoja istorines ir dabartines sąnaudas.

31. Pagal LRAIC ir panašiuose modeliuose naudojamą laikotarpį, galima išskirti 2 modelių tipus:

31.1. Modeliai, kuriuose atskirai modeliuojami kiekvieni metai.

31.2. Modeliai, kuriuose modeliuojami tiksliniai metai ateityje.

32. Teoriškai modeliai, kurie apskaičiuoja LRAIC atskiriems metams, geriau atspindi rinkos realumą, tačiau reikalauja daugiau pradinių duomenų, kurių paruošimas gali būti sudėtingas ir užimantis daug laiko. Jei šių duomenų nėra, reikia atlikti daugiau įvertinimų ir prielaidų, kurios gali iškreipti modelių objektyvumą. Tokius modelius gali tekti kasmet perskaičiuoti, o tam reikia kasmet atnaujinti modelio duomenų rinkimą.

33. Kita vertus, modeliai, kurie apskaičiuoja tikslinių metų LRAIC rezultatą, imituoja numatomą būseną tam tikru ateities momentu. Šiam modelio tipui reikia mažiau pradinių duomenų, tačiau jis negali apimti jokių dramatiškų pokyčių rinkoje, jei tokie pokyčiai vyksta kiekvienais metais. Taikant šį metodą, apskaičiuojamas tikslinių metų modelio rezultatas (pavyzdžiui, leidžiamos pajamos po 5 metų nuo to momento), o atskiri metai nuo to momento ir po 5 metų nuo to momento yra vertinami kaip tiesinė eiga[5] tarp paskutinių patvirtintų pajamų ir tikslinių metų leidžiamų pajamų, kad PSO ir STO palaipsniui priartėtų prie leistinų pajamų lygio ateityje.

34. LRAIC modelis Lietuvoje naudoja tikslinių metų modeliavimo metodą. Galutinį modeliavimo laikotarpį nustato VERT. LRAIC modelio funkcijos leidžia apskaičiuoti du skirtingus laikotarpius ‒ 5 ir 10 metų (t. y. kadangi modelio perskaičiavimas atliekamas 2021 m., 5 metų modeliavimo laikotarpiu modeliuojami tiksliniai 2026 m., o 10 metų modelio laikotarpiu modeliuojami tiksliniai 2031 m.).

35. Duomenų rinkimo požiūriu, duomenys, kuriuos PSO ir STO turi pateikti modeliavimui, turėtų būti 2020 m. gruodžio 31 d. duomenys, nebent duomenų rinkimo vadove nurodyta kitaip (pvz., ankstesni piko apkrovos duomenys turėtų būti pateikti piko dienai, būsimam laikotarpiui turėtų būti pateikti prognozės duomenys ir t. t.)

 

2 pav. Schematinė TSO ir STO LRAIC modelių laikotarpio iliustracija

36. Siūlomi LRAIC modelio laikotarpiai yra pagrįsti dviejų dažniausiai naudojamų laikotarpių trukme reguliuojant ir planuojant elektros tinklus ‒ 5 metai yra dažnai naudojamas reguliavimo laikotarpis (taip pat naudojamas Lietuvoje), o 10 metų ‒ planavimo laikotarpis tinklo plėtros planams. Galima naudoti ilgesnius laikotarpius, kuriuos galima lengvai įtraukti į LRAIC modelį kaip naują modelio funkciją, tačiau pagrindinis ilgesnių modeliavimo laikotarpių ribotumas yra modeliui reikalingų prognozių prieinamumas ir patikimumas (pvz., piko apkrovos prognozė).

37. Rinkos apibrėžimas nustato rinkos dalyvių ir rinkoje teikiamų paslaugų ribas, į kurias bus atsižvelgta atliekant LRAIC modeliavimą. Remiantis teisingu rinkos apibrėžimu, nustatomi tam tikri kiti modeliavimo principai, pavyzdžiui, santykinė hipotetiškai efektyvaus operatoriaus[6] rinkos dalis arba rinkų, kuriose hipotetiškai efektyvus operatorius teikia savo paslaugas, skaičius.

Remiantis Lietuvos elektros rinkos analize, dabartinis atitinkamų PSO ir STO rinkų apibrėžimas pagal LRAIC modelį yra toks:

37.1. Šiuo metu Lietuvoje yra viena PSO rinka, turinti vieną perdavimo sistemos operatorių, ir viena STO rinka, turinti vieną pagrindinį skirstymo sistemos operatorių (nors rinkoje veikia ir keletas mažų STO).

37.2. PSO atstovauja valstybinė įmonė „Litgrid“, o STO ‒ įmonė ESO, kurios didžioji dalis priklauso valstybei.

37.3. Todėl PSO LRAIC modelio rinka bus apibrėžta kaip rinka, kurioje perdavimo sistemos operatorius veikia visoje Lietuvos geografinėje vietovėje ir užima šioje atitinkamoje rinkoje 100 % rinkos dalį. Rinka apibrėžiama kaip elektros energijos perdavimo aukštosios įtampos linijomis paslaugų teikimo rinka (įskaitant jungtis prie generatorių ir vartotojų aukštosios įtampos tinklo).

37.4. Todėl STO LRAIC modelio rinka bus apibrėžta kaip rinka, kurioje skirstymo sistemos operatorius veikia visoje Lietuvos geografinėje vietovėje ir užima šioje atitinkamoje rinkoje 100 % rinkos dalį. Rinka apibrėžiama kaip elektros energijos skirstymo vidutinės ir žemosios įtampos linijomis paslaugų teikimo rinka (įskaitant jungtis prie generatorių ir vartotojų vidutinės ir žemosios įtampos tinklo).

37.5. Apibrėžiant atitinkamą modeliavimo rinką, LRAIC modelyje daroma prielaida, kad elektros energijos perdavimo rinkoje yra 1 PSO, turintis 100 % dalį ir aprėpiantis visą šalį, ir 1 STO elektros energijos skirstymo rinkoje, turintis 100 % dalį ir aprėpiantis visą šalį (taigi neatsižvelgiama į kitus mažus STO).

38. Yra įvairių PSO ir STO paslaugų, kurias gali reguliuoti VERT, tačiau ne visoms šioms paslaugoms taikomas LRAIC modelio reguliavimas. Kai kurios paslaugos ir su jomis susijusios išlaidos nėra modeliuojamos pagal LRAIC modelį ir nėra įtrauktos į gautas leidžiamas pajamas, apskaičiuotas pagal LRAIC modelius. Kai kurios kitos paslaugos natūraliai gali būti įtrauktos į leidžiamas pajamas, apskaičiuotas pagal LRAIC modelį, jei jos teikiamos naudojant tą patį tinklą, kaip ir modeliuojant LRAIC modelį. Kainų viršutinės ribos apskaičiavime atliekama korekcija, siekiant prisitaikyti prie tokių paslaugų, kurioms netaikomas LRAIC modeliavimas. Paslaugas, kurioms bus modeliuojamas PSO ir STO LRAIC, nustatė VERT. Paslaugų, kurioms taikomas LRAIC modeliavimas, sąrašas pateikiamas lentelėse.

 

4 lentelė. PSO paslaugos

 

Licencijuota veikla

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos aprašymas

Perdavimas

Aukštosios įtampos perdavimo paslauga

Elektros perdavimas 330/400–110 kV įtampos tinklais.

 

5 lentelė. STO paslaugos

 

Licencijuota veikla

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos aprašymas

Skirstymas

Vidutinės įtampos skirstymo paslauga

Elektros energijos skirstymas vidutinės įtampos skirstomaisiais tinklais.

Skirstymas

Vartotojų prisijungimo prie vidutinės įtampos skirstomojo tinklo paslauga

Vartotojų prijungimas prie vidutinės įtampos skirstomojo tinklo ir tos jungties priežiūra.

Skirstymas

Gamintojų prisijungimo prie vidutinės įtampos skirstomojo tinklo paslauga

Gamintojų prijungimas prie vidutinės įtampos skirstomojo tinklo ir tos jungties priežiūra.

Skirstymas

Skirstymo paslauga žemosios įtampos skirstomuosiuose tinkluose

Elektros energijos skirstymas žemosios įtampos skirstomaisiais tinklais.

Skirstymas

Vartotojų prisijungimo prie žemosios įtampos skirstomojo tinklo paslauga

Vartotojų prijungimas prie žemosios įtampos skirstomojo tinklo ir tos jungties priežiūra.

Skirstymas

Gamintojų prisijungimas prie žemosios įtampos skirstomojo tinklo

Gamintojų prijungimas prie žemosios įtampos skirstomojo tinklo ir tos jungties priežiūra.

 

39. LRAIC skaičiavimo metodika pagrįsta hipotetiškai efektyviai veikiančio operatoriaus (HEO) modeliavimu, kuris imituoja tokio efektyviai veikiančio operatoriaus elgesį visiškai konkurencingoje rinkoje. Hipotetiškai efektyviai veikiantis operatorius yra toks operatorius, kuris naudoja efektyviausias technologijas ir tinklo elementus ir ekonomiškiausiai patenkina paslaugų paklausą. Rinkose, kuriose yra 2 ar daugiau konkurentų, gali būti 3 būdai pasirinkti hipotetiškai efektyviai veikiančių operatorių kainų ir aprėpties požiūriu:

39.1. Hipotetiškai efektyviai veikiantis operatorius remiasi rinkos dalyviu, kurio nustatytos kainos apibrėžtoje reguliuojamoje rinkoje yra mažiausios ‒ t. y. rinkos operatorius, turintis mažiausias paslaugų teikimo sąnaudas apibrėžtoje palyginamoje geografinėje srityje, būtų laikomas efektyviausiu ir į jo kainas bus atsižvelgta toliau modeliuojant ir optimizuojant LRAIC.

39.2. Hipotetiškai efektyviai veikiantis operatorius yra pagrįstas vidutinėmis visų rinkos dalyvių nustatytomis kainomis apibrėžtoje reguliuojamoje rinkoje ‒ t. y. teoriškai efektyviai veikiantis rinkos dalyvis būtų pasirinktas kaip esamų rinkos dalyvių derinys, o pradiniai duomenys būtų renkami iš jų visų kartu, ir panaudoti tolesniam LRAIC modeliavimui ir optimizavimui.

39.3. Hipotetiškai efektyviai veikiantis operatorius nustatomas rankiniu būdu ‒ konkretus operatorius rankiniu būdu pasirenkamas kaip modelio operatorius, o LRAIC modelis savo pradinius duomenis panaudos tolesniam LRAIC modeliavimui ir optimizavimui.

40. Kadangi PSO apibrėžtoje rinkoje yra tik vienas operatorius ir vienas operatorius STO apibrėžtoje rinkoje, nereikia rinktis modelio operatoriaus arba sujungti daugiau rinkos operatorių duomenų (tokių kaip tinklo topologija ar kainos) norint apibrėžti efektyviausią rinkos operatorių, kuriam bus taikomas tolesnis LRAIC modeliavimas.

41. Esami PSO ir STO bus laikomi efektyviausiais operatoriais atitinkamose rinkose pirminio neoptimizuoto modeliavimo požiūriu. Tai reiškia, kad iš esamų PSO ir STO bus renkami pirminiai duomenys ir jie bus pagrindas tolesniam LRAIC modeliavimui. Pradiniai neoptimizuoti hipotetiškai efektyviai veikiantys PSO ir STO tinklų operatoriai vėliau bus optimizuoti naudojant techninio-technologinio ir ekonominio LRAIC modeliavimo principus.

42. Visos LRAIC modelio funkcijos gali modeliuoti visą PSO ir STO tinklą ir turtą, reikalingą apibrėžtoms elektros perdavimo ir skirstymo paslaugoms teikti. Tai apima pagrindinius tinklo elementus (elektros linijas ir transformatorius), kitus pagrindinius tinklo elementus (elektros skaitiklius, skirstomuosius įrenginius, apsaugas, pertraukiklius, akumuliatorius, ryšių įrangą), kitus pagalbinius tinklo elementus (IT sistemas ir stebėjimą) ir visą kitą turtą (pvz., pastatus, transporto priemones ir kt.).

43. LRAIC modelis atlieka pagrindinių tinklo elementų (elektros linijų ir transformatorių) optimizavimą, remiantis techniniais ir paklausos pradiniais duomenimis. Kitus pagrindinius tinklo elementus galima nustatyti naudojant atskaitas „vienetui“ arba „kilometrui“ (t. y. kiek konkrečių kitų pagrindinių tinklo elementų reikia 1 transformatoriaus vienetui arba 1 km elektros linijos), arba duomenis gali tiesiogiai pateikti PSO ir STO. Duomenys apie kitus pagalbinius tinklo elementus ir kitą turtą renkami iš PSO ir STO, tačiau nėra optimizuojami.

 

6 lentelė. Pagrindinės tinklo technologijos, kurias modeliuoja ir optimizuoja LRAIC modelis PSO ir STO tinkluose esant atitinkamiems įtampos lygiams

 

Tinklo lygis

Modeliuojamos technologijos

Aprašymas

Žemosios įtampos tinklas (STO)

ŽĮ maitinančios linijos ir VĮ / ŽĮ transformatoriai

·    ŽĮ maitinanti linija yra elektros linija, jungianti vartotojus, gamintojus ir transformatorius esant 0,4 kV įtampos lygiui.

·    VĮ / ŽĮ transformatorius yra įtaisas, kuris transformuoja įtampą 10 kV ‒ 0,4 kV įtampos lygių intervale.

Vidutinės įtampos tinklas (STO)

VĮ maitinančios linijos ir VĮ / VĮ ir AĮ / VĮ transformatoriai

·    VĮ maitinanti linija yra elektros linija, jungianti vartotojus, gamintojus ir transformatorius esant 10 kV arba 35 kV įtampos lygiui.

·    VĮ / VĮ transformatorius yra įtaisas, kuris transformuoja įtampą 35 kV ‒ 10 kV įtampos lygių intervale.

·    AĮ / VĮ transformatorius yra įtaisas, kuris transformuoja įtampą 110 kV ‒ 35 kV įtampos lygių intervale (t. y. tarp PSO ir STO tinklo).

Aukštosios įtampos tinklas (PSO)

AĮ linijos ir YAĮ / AĮ transformatoriai

·    AĮ linija yra elektros linija, jungianti vartotojus, gamintojus ir transformatorius esant 110 kV įtampos lygiui.

·    YAĮ / AĮ transformatorius yra įtaisas, kuris transformuoja įtampą 330/400 kV ‒ 110 kV įtampos lygių intervale.

Ypač aukštos įtampos tinklas (PSO)

YAĮ linijos

·    YAĮ linija yra elektros linija, jungianti gamintojus ir transformatorius esant 330/400 kV įtampos lygiui.

 

44. Kiekvienam iš įtampos lygių tinklui optimizuoti bus naudojamas standartizuotų tinklo technologijų rinkinys. Technologijų sąrašą sudarys realiai naudojamos rinkoje esančios technologijos, kurias naudoja PSO ir STO.

45. Remiantis pradiniais pasitarimais su VERT ir operatoriais, siūloma, kad LRAIC modelis optimizuotų pagrindinius tinklo elementus, o kitų pagrindinių tinklo elementų, kitų pagalbinių tinklo elementų ir kito turto pradiniai duomenys bus pateiktas supaprastintai ir bus naudojami LRAIC modelyje kaip „perduodamos“ sąnaudos (t. y. nebus optimizuojamos / modeliuojamos pagal LRAIC modelį).

46. Optimizuojant tinklą, siekiant įvertinti hipotetiškai efektyviai veikiančio operatoriaus išlaidas, LRAIC modeliai įvertina tinklo elementų kiekį ir tipus, kurių reikia tinklui, kad jis galėtų patenkinti numatomą paslaugų paklausą. Optimizavimas gali būti atliekamas taip, lyg tinklo nebūtų, arba gali būti atsižvelgiama į esamą tinklą ir optimizuojant jį pagal poreikį.

Žemiau nurodomi 2 įprastai žinomi hipotetinio efektyviai veikiančio operatoriaus tinklo modeliavimo būdai, plačiai naudojami LRAIC ir panašiuose modeliuose, kurie jie skiriasi teorinio efektyvumo modeliavimo mastu:

46.1. „Išdegintos žemės“ metodas ‒ taikant šį metodą, hipotetinis efektyviai veikiančiame tinkle neatsižvelgiama į esamą tinklo topologiją ir tinklo elementų vietas ir tinklas modeliuojamas taip, tarsi jis būtų sukurtas kaip hipotetinis efektyviai veikiantis tinklas nuo pat pradžių. Kartais jis vadinamas „plyno lauko“ metodu. Taikant šį metodą, modelis pasiūlys ne tik optimalius tinklo elementų tipus, bet ir jų buvimo vietą (transformatoriams) ir kaip juos nutiesti (elektros linijoms).

46.2. „Išdegintų mazgų“ metodas ‒ taikant šį metodą, hipotetinis efektyviai veikiantis tinklas atsižvelgia į esamą tinklo topologiją ir tinklo elementų vietas bei hipotetiškai efektyviai optimizuojami tik atskiri toje vietoje esantys tinklo elementai. Tai reiškia, kad pradiniai duomenys apie tinklo elementus ir tinklo topologiją yra surenkami iš operatorių (PSO ir STO), o pačiame modelyje optimalios transformatorių ir elektros linijų vietos bei nutiesimas nevertinami, optimizuojami tik transformatorių ir elektros linijų tipai / pajėgumai.

47. „Išdegusio žemės“ metodo privalumas yra tas, kad jis leidžia modeliuoti hipotetinį efektyviai veikiantį operatorių ir išvengti esamų operatorių neefektyvumo. Hipotetinis efektyviai veikiantis operatorius modeliuojamas taip, lyg tinklo nebūtų, o tinklas projektuojamas optimaliai geografiškai paskirstant tinklo elementus, tokius kaip linijos ir transformatoriai, naudojant tik šiuo metu prieinamas ir efektyviausias technologijas, atsižvelgiant į techninius parametrus ir įsigijimo kaštus.

Tačiau „išdegintos žemės“ metodas turi keletą pagrindinių ribotumų:

47.1. Jis gali būti ekonomiškai nerealistiškas, nes tinklo mazgai ir elementai niekada nėra teoriškai idealiose padėtyse, todėl „išdegintos žemės“ metodas gali lemti mažesnį tinklą, nei to reikėtų realioje situacijoje.

47.2. „Išdegintos žemės“ tinklo praktinis modeliavimas yra sudėtingas, nes naujo teorinio tinklo modeliavimas nuo pat pradžių yra sudėtingas procesas, apimantis daugybę veiksnių ir parametrų, kurių ne visus galima išmatuoti ir kiekybiškai įvertinti.

47.3. Tinklas gali būti optimizuotas tik dabartiniu momentu, nes hipotetiškai efektyviai veikiančio operatoriaus modeliavimo prielaidos, pagrįstos „išdegintos žemės“ metodu, laikui bėgant gali pasikeisti.

47.4. Taip pat gali būti, kad nebus galima atsižvelgti į geografinius apribojimus (pvz., tiesimą sudėtingoje vietovėje) ar reguliavimo apribojimus (pvz., aplinkosaugos taisykles, miesto ir teritorijų planavimo taisykles ir kt.).

48. „Išdegintų mazgų“ metodas naudojamas dažniau, nes jame:

48.1. Pripažįstama, kad labai sunku atspindėti kompleksinių pagrindinių prielaidų poveikį grynai nuspėjamame teoriniame modelyje

48.2. Pripažįstamas faktas, kad komerciškai ir ekonomiškai nėra perspektyvu per trumpą ir vidutinės trukmės laikotarpį pakeisti tinklo topologiją į hipotetinę veikiančią veiksmingai

48.3. Jis remiasi statistika, susijusia su esama tinklo konstrukcija ir rinkos operatorių pateikta topologija, todėl labiau atspindi dabartinę realią gyvenimišką situaciją.

49. Remiantis pirmiau paminėtais abiejų metodų ribotumais ir pranašumais, siūloma naudoti „išdegintų mazgų“ metodą tiek PSO, tiek STO tinklų modeliavimui, nes jis geriau atspindės esamą situaciją Lietuvos rinkoje. Remiantis pirminiais pasitarimais su PSO ir STO, tiek perdavimo, tiek skirstymo tinklai buvo pastatyti atsižvelgiant į tam tikrą istorinę plėtrą, kuri turėtų atsispindėti modelyje tiek, kad reikėtų atsižvelgti į esamas tinklo elementų (tokių kaip transformatoriai ir linijos) vietas, ir atsižvelgti į tai, kad jei hipotetinis efektyviai veikiantis tinklas būtų kuriamas remiantis „išdegintos žemės“ būdu, gautas modelis neatspindėtų realios Lietuvos PSO ir STO situacijos. Kita vertus, „išdegintų mazgų“ metodas gali atspindėti šias istorines ypatybes, todėl jis ir bus naudojamas tinklo topologijai optimizuoti.

50. LRAIC modelis turi funkciją, leidžiančią naudoti skirtingus scenarijus tinklo elementų optimizavimui, atsižvelgiant į tai, kurie tinklo elementai yra optimizuojami. Jis gali arba optimizuoti visus tinklo elementus, arba tik tam tikrus pasirinktus tinklo elementus pagal pasirinktus kriterijus.

LRAIC modelyje yra 3 optimizavimo scenarijai:

50.1. Visų technologijų optimizavimas ‒ jei pasirenkamas šis scenarijus, modelis optimizuoja kiekvieno tinklo mazgo technologijas naudodamas vieną iš pageidaujamų modeliuojamų technologijų. Tinkle nebus palikta jokių senų technologijų. Šis scenarijus yra artimiausias „plyno lauko“ būdui, kai hipotetinis efektyviai veikiantis operatorius pastato naują tinklą, priimdamas esamų tinklo elementų vietas.

50.2. Tik technologijų su pasibaigiančiu tarnavimo laiku optimizavimas ‒ jei pasirenkamas šis scenarijus, modelis optimizuoja tik tinklo mazgus ir tas tinklo technologijas, kurių tarnavimo laikas artėja prie pabaigos. Šį scenarijų galima pasirinkti tuo atveju, kai reguliavimo institucija nori leisti operatoriui išlaikyti esamas technologijas veikiančias, jei jos dar nėra visiškai nuvertėjusios.

50.3. Tik stiprinantis optimizavimas ‒ jei pasirenkamas šis scenarijus, modelis atlieka tik stiprinantį optimizavimą (sustiprinimą), t. y. esamas technologijas pakeičia tik tinklo mazge tuo atveju, kai esamos technologijos pajėgumas yra nepakankamas ir jį reikia gerinti, kad atitiktų apskaičiuotą būsimą piko apkrovą.

51. Siūloma atsižvelgti į papildomus aspektus, norimai optimizuoti tinklo elementų apimčiai, kad būtų geriau atspindima realaus gyvenimo situacija tinkle. LRAIC modelis turėtų leisti operatoriams konkrečiai pabrėžti, kurie tinklo elementai yra numatomi rekonstruoti ar optimizuoti, atsižvelgiant į jų investicinius planus, taip pat pabrėžti, į kuriuos tinklo elementus buvo investuota ir kurie buvo optimizuoti per praėjusį LRAIC įgyvendinimo laikotarpį, kad jie nebūtų pakartotinai įtraukti į optimizavimo modeliavimą LRAIC modelio atnaujinime.

52. Atsižvelgiant į tinklo optimizavimo apimtį, LRAIC modelyje bus pridėta nauja funkcija, leidžianti operatoriams pabrėžti, kurie tinklo elementai yra skirti optimizuoti pagal jų investicinius planus (siekiant užtikrinti, kad optimizavimas neviršytų operatorių investavimo galimybių). Be to, taikant LRAIC modelį bus atsižvelgiama į visas optimizavimo investicijas, kurios buvo vykdomos praėjusiu LRAIC laikotarpiu, kad tie tinklo elementai, į kurių optimizavimą buvo investuota, nebūtų vėl optimizuojami.

53. Remiantis diskusija su VERT ir STO, STO atveju tinklo vystymo ir atnaujinimo planas gali būti nepakankamai detalus, neišskiriant konkrečių tinklo elementų, į kuriuos planuojama investuoti. Todėl gali būti pateiktos bendrosios tinklo vystymo ir atnaujinimo plano vertės (t. y. maitinančių linijų kilometrai, transformatorių skaičius) ir į tai bus atsižvelgta taikant naują modelio optimizavimo scenarijų.

54. Be to, STO atveju, dėl supaprastinto maitinančių linijų modeliavimo ŽĮ ir VĮ tinkle, gali būti, jog praėjusiame LRAIC taikymo laikotarpyje ne visa maitinanti linija buvo rekonstruota. Taigi atnaujintas modelis leis pabrėžti ankstesnio laikotarpio metu rekonstruotos maitinančios linijos dalį procentais, siekiant optimizuoti tik likusią dalį atnaujintame modelyje.

55. Kiekvienas finansinis modelis atspindi tam tikrą realybės supaprastinimo laipsnį, nes neįmanoma modeliuoti kiekvieno atskiro vartotojo ir gamintojo bei jų vartojimo ir gamybos ypatybių. Todėl modeliavimo tikslais rinkos dalyviai, tinklo elementų tipai ir geografinės vietovės gali būti sugrupuoti į vadinamuosius „geotipus“. Apibrėžiant geotipus, reikia atsižvelgti į tam tikrus veiksnius:

55.1. Geografinis vartotojų (gyventojų, įmonių) pasiskirstymas.

55.2. Specifinės techninės-technologinės tinklo charakteristikos, pavyzdžiui, vyraujantis linijos tipas pagal geotipą, transformatorių tankis, vidutinis linijų ilgis tarp tinklo elementų ir kt.

55.3. Kiti veiksniai, turintys įtakos PSO ir STO tinklų statybai, pvz., statybos išlaidos pagal geotipą, tinklo topologijos specifika tam tikrose geotipuose ir kt.

56. Remiantis duomenų pateikiamumo iš PSO ir STO Lietuvoje analize ir supaprastinimo tikslu, daroma prielaida, kad PSO ir STO tinklų LRAIC modeliavimo geotipai yra šie:

56.1. „Kaimo“ geotipas ‒ vietovės tarp apgyvendintų vietovių (miestelių / kaimų) ir miesteliai / kaimai, kuriuose gyvena mažiau nei 3000 gyventojų, kuriuose vyraujantis vartotojų tipas yra namų ūkis.

56.2. „Miesto“ geotipas ‒ miestai / kaimai, kuriuose gyvena nuo 3001 iki 100 000 gyventojų, įvairaus tipo vartotojai, tiek namų ūkiai, tiek verslas.

56.3. „Metro“ geotipas ‒ miestai / kaimai, kuriuose gyvena daugiau nei 100 001 gyventojas, įvairaus tipo vartotojai, tiek namų ūkiai, tiek verslas.

57. Remiantis naujausia Lietuvos statistikos departamento 2020[7] m. informacija, Lietuvoje gyventojų skaičius pagal geotipą buvo toks:

57.1. „Kaimo“ geotipas ‒ 1,0 mln. gyventojų;

57.2. „Miesto“ geotipas ‒ 0,7 mln. gyventojų;

57.3. „Metro“ geotipas ‒ 1,1 mln. gyventojų.

58. Skirtingi geotipų tipai apibrėžiami siekiant atspindėti skirtumus, pavyzdžiui, tinklo statybos sąnaudas skirtinguose geotipuose, skirtingų geotipų būsimos prognozuojamos paklausos raidos skirtumus arba standartizuotas technologijas, kurios bus naudojamos konkrečiame geotipe tuo atveju, kai reikia supaprastinti tam tikrų tinklo dalių modeliavimą (daugiausia ŽĮ lygiu).

59. Siūlomas geotipų detalumas parenkamas remiantis detalumu, būtinu pakankamam modeliavimo detalumui, ir jis pagrįstas ŽĮ tinklo modeliavimo supaprastinimu. Išsamesnė informacija apie ŽĮ tinklo modeliavimo supaprastinimą pateikiama 4.3 skyriuje „Žemosios įtampos tinklo konstrukcija“. VĮ, AĮ ir YAĮ tinklai bus modeliuojami detaliau (atsižvelgiant į transformatorius, maitinančias linijas, linijas, suvartojimą ir gamybą), ir bus surenkami išsamūs duomenys pagal atskirus tinklo elementus, todėl jie nebus modeliuojami taikant supaprastintą metodą, paremtą standartizuotais geotipais. Šių įtampos lygių geotipai dažniausiai bus naudojami tinklo statybos sąnaudoms diferencijuoti pagal skirtingus geotipus, tuo tarpu vartojimas ir gamyba, prijungti prie šių lygių, bus įtraukti į modelį tiesiogiai detalizuojant kiekvieną atskirai.

60. Siūlomas geotipų detalumas taip pat buvo aptartas su PSO ir STO pirminių metodologinių aptarimų metu ir patvirtintas kaip pakankamas. Detalesnis geotipų apibrėžimas nėra būtinas, nes remiantis tinklo modeliavimui svarstomais supaprastinimais detalesnio geotipų apibrėžimo poveikis skaičiavimų tikslumui reikšmingo poveikio neturės.

 

Iv SKYRIUS

Kapitalo sąnaudų metinis apskaičiavimas

 

61. LRAIC modeliavimo tikslas yra apskaičiuoti nustatytų paslaugų teikimo padidėjimo sąnaudas atskirais metais. Šias padidėjimo sąnaudas sudaro metinės veiklos sąnaudos (OPEX) ir metinės kapitalo sąnaudos (CAPEX), kurios turėtų apimti metinį nusidėvėjimą, taip pat investuoto kapitalo grąžą (t. y. leistiną pelną).Todėl CAPEX, susijusios su tinklo statyba, turi būti skaičiuojamos kasmet.

62. Dažniausias metodas yra taikyti tiesinį nusidėvėjimą arba vieną iš ekonominio nusidėvėjimo metodų (standartinio arba indeksuoto anuiteto, įtraukiant arba neįtraukiant laikotarpį, reikalingą pradėti eksploatuoti turtui). LRAIC modelis turi funkciją, skirtą modeliuoti įvairiems metiniams duomenims. Galutinį sprendimą dėl konkretaus metinių skaičiavimų metodo taikymo priims VERT.

Tolesniuose skyriuose aprašomi dažniausiai naudojami CAPEX metinių skaičiavimų metodai, kurie taip pat naudojami LRAIC modelyje.

63. Tiesinis nusidėvėjimas. Tiesinis nusidėvėjimas yra paprasčiausias metodas, kuris apskaičiuoja metinio nusidėvėjimo sumos dalį nuo kapitalo sąnaudų įsigyjant turtą, atėmus likutinę turto vertę pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui (jei toks yra) ir vėliau padalijant iš turto naudingo tarnavimo laiko. Skaičiuojant gaunama pastovi metinė nusidėvėjimo suma. Tačiau atliekant šį skaičiavimą neatsižvelgiama į kapitalo kainą.

 

(1)

Čia:

C ‒ metinė nusidėvėjimo suma;

It=0 ‒ pirkimo išlaidos / kapitalo išlaidos turtui įsigyti naudingo tarnavimo laikotarpio pradžioje;

LV ‒ likutinė turto vertė pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui;

n ‒ turto naudingo tarnavimo laikas metais (kiekvienos rūšies turto norminis naudingo tarnavimo laikas).

64. Taikant LRAIC modelį, standartinė tiesinio nusidėvėjimo formulė koreguojama taip, kad būtų atsižvelgiama ir į kapitalo kainą. LRAIC modelyje taip pat tikimasi, kad turto likutinė vertė pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui bus lygi nuliui (t. y. turtas naudojamas tol, kol jis visiškai nusidėvi). Tada kapitalo suma apskaičiuojama kaip vidutinio investuoto kapitalo vertės ir vidutinės svertinės kapitalo kainos (WACC) kartotinis. Vidutinė investuoto kapitalo vertė yra pradinių investuotų CAPEX ir likutinės turto vertės vidurkis. Kai tikimasi, kad likutinė turto vertė bus 0, vidutinė investuoto kapitalo vertė lygi pradinėms investuotoms CAPEX, padalintoms iš 2. Kapitalo suma, apskaičiuota pagal šią vidutinę investuoto kapitalo vertę, reiškia vidutinę metinę kapitalo sumą per turto naudingo tarnavimo laiką.

 

65. Gauta pakoreguota formulė, apimanti tiesinio nusidėvėjimo sumą ir kapitalo sumą, yra tokia:

 

(2)

Čia:

C ‒ metinė kapitalo įmoka;

It=0 ‒ pirkimo išlaidos / kapitalo išlaidos turtui įsigyti naudingo tarnavimo laikotarpio pradžioje;

n ‒ turto naudingo tarnavimo laikas metais (kiekvienos rūšies turto norminis naudingo tarnavimo laikas);

WACC ‒ vidutinė svertinė kapitalo kaina.

66. Ekonominis nusidėvėjimas. Turto nusidėvėjimas ekonominiu požiūriu turėtų atspindėti turto vertės pasikeitimą per turto naudingo tarnavimo laiką. Turto vertę įtakoja keli veiksniai, tokie kaip:

66.1.  veiklos sąnaudų lygis ir veiklos sąnaudų pokyčiai per turto naudingo tarnavimo laiką suteiktų paslaugų vertė ir jų vertės pokyčiai per turto naudingo tarnavimo laiką.

66.2. turto našumas (atsižvelgiant į produkcijos, kurią gali pagaminti turtas, apimtį) ir produktyvumo Todėl indeksuoto anuiteto būde CAPEX metinis apskaičiavimas koreguojamas keičiantis turto kainai.

67. Indeksuotas anuitetas. Indeksuotas anuitetas leidžia atsižvelgti į turto kainų pokyčių poveikį apskaičiuojant metinę kapitalo įmoką. Indeksuotas anuitetas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

(4)

Čia:

Ct ‒ metinė kapitalo įmoka t laikotarpiu;

It=0 ‒ pradinė turto vertė;

i ‒ metinis turto kainos pokytis;

WACC ‒ vidutinė svertinė kapitalo kaina (arba kitas kapitalo kainos matas);

n ‒ turto naudingo tarnavimo laikas (kiekvienos rūšies turto norminis naudingo tarnavimo laikas);

t -1 ‒ ankstesnis laikotarpis.

68. Jei daroma prielaida, kad laikotarpis, už kurį apskaičiuojama kapitalo įmoka, yra nesvarbus (su sąlyga, kad laikotarpis yra lygus laikotarpiui, kuriam nustatytas kainos pokytis), tada pirmiau pateiktą formulę galima supaprastinti apskaičiuojant metinį kapitalo mokėjimą metams t = 1 taip:

68.1. lygio pokyčiai per turto naudingo tarnavimo laiką;

68.2. konkurencingo turto patekimo į rinką egzistavimas arba lūkesčiai (pavyzdžiui, nauja ar alternatyvi technologija).

69. Praktiškai įgyvendinti šis būdas yra labai sudėtingas ir beveik neįmanoma tiksliai įvertinti kiekvieno veiksnio poveikio atskirai ir sumodeliuoti jų pinigų srautų poveikį. Todėl buvo sukurti supaprastinti ekonominio nusidėvėjimo įvertinimo metodai, tokie kaip standartinis ir indeksuotas anuitetas.

70. Standartinis anuitetas. Standartinis anuitetas naudojamas apskaičiuojant pastovais nusidėvėjimo sąnaudas per turto naudingo tarnavimo laiką. Kapitalo sąnaudų metinio apskaičiavimo kontekste jis prilygsta ekonominio nusidėvėjimo ir kapitalo sąnaudų sumai.

70.1. Standartinis anuitetas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

(3)

Čia:

C ‒ metinė kapitalo įmoka;

It=0 ‒ pradinė turto vertė;

WACC ‒ vidutinė svertinė kapitalo kaina (arba kitas kapitalo kainos matas)

n ‒ turto naudingo tarnavimo laikas metais (kiekvienos rūšies turto norminis naudingo tarnavimo laikas).

70.2. Standartinis anuitetas apskaičiuotų tikslias metines kapitalo sąnaudas, susijusias su turtu, kai turto kaina nesikeičia per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Tačiau akivaizdu, kad ši prielaida neatitinka energetikos paslaugų sektoriaus, kuriam būdingas labai ilgas investicijų ciklas ir ilgas turto naudingo tarnavimo laikas, realybės, nes turto kainos negali išlikti stabilios tokį ilgą laiką.

 

(5)

Čia:

Ct=1 ‒ anuitetinė kapitalo įmoka;

It=0 ‒ pradinė turto vertė;

i ‒ metinis turto kainos pokytis;

WACC ‒ vidutinė svertinė kapitalo kaina (arba kitas kapitalo kainos matas)

n ‒ turto naudingo tarnavimo laikas (kiekvienos rūšies turto norminis naudingo tarnavimo laikas).

71. Pagal pirmiau pateiktą formulę tikimasi, kad kainos pokyčio sparta atitinka ekonominį turto n naudingo tarnavimo laiką. Abu šie kintamieji i ir n yra apibrėžti kaip egzogeniniai, o tai reiškia, kad i yra vidutinė metinė kainų pokyčio sparta per turto naudingo tarnavimo laiką. Šis metodas reikalauja, kad abu kintamieji i ir n būtų nustatomi atskirai kiekvienam modeliuojamam turtui.

72. Laikas iki eksploatavimo pradžios. Ankstesnėje formulėje buvo daroma prielaida, kad turtas yra perkamas, pastatomas ir pradedamas eksploatuoti tą pačią akimirką. Nors tai yra supaprastintas vertinimas, jis nepaiso laiko reikalingo turtui sukurti ir pradėti jį eksploatuoti. Per tą laiką tarp pirkimo ir eksploatavimo pradžios kapitalas jau yra pripažįstamas sąnaudomis, tačiau pajamos dar negaunamos. Toks supaprastintas vertinimas reiškia, kad statybos nevyksta ir dėl to tinklo sąnaudos bus įvertintos per maža kaina.

73. Siekiant išvengti šios situacijos, pradinė turto vertė gali būti pakoreguota, kad atspindėtų tikrąjį laiko momentą, kai susidarė kapitalo išlaidos, ir atspindėtų kapitalo kainą laikotarpiu tarp kapitalo išlaidų ir eksploatavimo pradžios. Ši korekcija apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

(6)

Čia:

I’t=o ‒ pakoreguota pradinė turto vertė;

It=0 ‒ pradinė turto vertė;

u ‒ vidutinis laikotarpis nuo kapitalo sąnaudų iki eksploatacijos pradžios;

i ‒ metinis turto kainos pokytis.

WACC ‒ vidutinė svertinė kapitalo kaina (arba kitas kapitalo kainos matas)

74. Po to pakoreguotos standartinio ir indeksuoto anuiteto formulės, į kurias įskaičiuojamas laikas iki eksploatacijos pradžios, yra:

 

74.1. Standartinis anuitetas:

(7)

 

74.2. Indeksuotas anuitetas:

(8)

 

75. Dėl savo paprastumo bei palygintinai paprasto ir suprantamo skaičiavimo, tiesinis nusidėvėjimo skaičiavimo metodas yra plačiai naudojimas, o skaičiavimo rezultatas pateikia pastovią metinę nusidėvėjimo sumą (kuri taip pat gali apimti kapitalo sumą). Tačiau šis metodas neatsižvelgia į turto kainų pokyčius ir neatspindi laiko tarpo nuo pradinio išteklių sumažėjimo iki turto įsigijimo momento ir iki momento, kai turtas pradedamas eksploatuoti.

76. Ekonominio nusidėvėjimo metodai (standartinis ir indeksuotas anuitetas) yra tikslesni, nes jie atspindi turto įsigijimo kainos pokyčius, kapitalo kainą ir laiką iki eksploatacijos pradžios. Tačiau jie reikalauja daugiau pradinių duomenų ir geresnės jų kokybės, nes kiekvienam turto vienetui turi būti pateikiama pagrįsta kainų tendencija ir vidutinis laikas iki eksploatacijos pradžios. Šie duomenys gali būti pagrįsti eksperto išvada, kai yra subjektyvių ir individualių įvertinimų, kurie gali iškraipyti skaičiavimus, rizika.

77. Pradinėje Lietuvoje įgyvendinto LRAIC modelio versijoje galutiniuose LRAIC modelio skaičiavimuose buvo naudojamas tiesinis nusidėvėjimo metodas (įskaitant kapitalo sumą). Atnaujintame LRAIC modelyje naudojamas nusidėvėjimo metodas bus nurodytas atitinkamame kainų viršutinės ribos reglamente, tačiau LRAIC modelis išlaikys funkciją modeliuoti ir kitus aukščiau aprašytus CAPEX metinio skaičiavimo scenarijus.

 

v SKYRIUS

Taikomi vertinimo metodai

 

78. Ekonominė LRAIC modelio dalis paverčia optimizuotą techninį modeliavimą į ekonominę išraišką, kitaip tariant, modeliuojamam turtui priskiriama ekonominė vertė (sąnaudos, išreikštos kaip CAPEX, nusidėvėjimas ar kitos išlaidos). Turto vertinimui yra naudojami 2 dažniausiai taikomi metodai ‒ sąnaudų apskaita istorine verte ir sąnaudų apskaita einamąja verte.

78.1. Sąnaudų apskaita istorine verte (HCA) ‒ taikant šį metodą naudojama sąnaudų apskaitos istorine verte informacija iš įstatymų numatytos apskaitos, tai yra turto kaina, už kurią jis buvo pradėtas eksploatuoti, neatsižvelgiant į vėlesnius perkainojimus. Jis pateikia patikimus ir objektyvius įrodymus apie įvairaus tinklo turto sąnaudas, tačiau turi tam tikrų kainų pokyčių ir naujų technologijų plėtros sričių ribotumų. Todėl sąnaudų apskaitos istorine verte informacija neatspindi reikšmingų kainų pokyčių (padidėjimų ar sumažėjimų), o gautos teorinės faktinės operatoriaus išlaidos pagal LRAIC modelį gali atspindėti skirtingas išlaidas, palyginus su sąnaudomis, su kuriomis susiduria tikrasis rinkos dalyvis. Be to, sąnaudų apskaita istorine verte orientuota į praeitį ir atspindi visus praeities neefektyvumus bei neatsižvelgia į šiuolaikines ir efektyvesnes technologijas.

78.2. Sąnaudų apskaita einamųjų sąnaudų verte (CCA) ‒ šis būdas perkainoja turtą pagal jo einamąsias pakeitimo išlaidas, o turtas, kurio dėl technologinės plėtros rinkoje nebėra, vertinamas naudojant šiuolaikinio lygiaverčio turto (ŠLT) kriterijų. Einamųjų išlaidų apskaita sudaroma koreguojant istorines sąnaudas atsižvelgiant į infliaciją ir konkretaus turto kainų pokyčius, kuriuos sukelia technologijų ar rinkos pokyčiai.

79. Turto vertinimas gali būti pagrįstas:

79.1. Įrangos pardavėjų pateikta informacija.

79.2. Vidinių arba išorinių lyginamųjų analizių duomenimis.

79.3. Rinkos dalyvių pateiktais duomenimis pradinių duomenų rinkimo etape.

80. Dažniausias būdas yra surinkti iš rinkos dalyvių duomenis apie tinklo elementų kainas ir palyginti bei (arba) koreguoti juos naudojant lyginamosios analizės duomenis. Kainos, pateiktos rinkos dalyviams, turėtų atspindėti jų tikrąsias turto ir įrangos pirkimo kainas arba kainas, nurodytas su pardavėjais pasirašytose sutartyse, kad prireikus būtų galima patikrinti jų vertinimą.

 

7 lentelė. Sąnaudų apskaitos metodų privalumai ir ribotumai

 

Būdas

Privalumai

Apribojimai

Sąnaudų apskaita istorine (įsigijimo) verte

·    Patikimi ir objektyvūs duomenys, pagrįsti įstatymų nustatyta apskaita.

·    Lengvai prieinami istoriniai duomenys.

·    Atspindi faktines operatoriaus patirtas išlaidas.

·    Neatspindi kainų pokyčių ir naujų technologijų plėtros.

·    Įtraukiami istoriniai neefektyvumai.

Sąnaudų apskaita einamąja verte

·    Atspindi turto kainų pokyčius ir infliaciją.

·    Atspindi technologinius pokyčius.

·    Nurodo operatoriaus kainą, taip tarsi tinklas būtų pastatytas šiuo metu.

·    Sunku iš naujo įvertinti istorines kainas.

·    Šiuolaikinis lygiavertis turtas gali neatitikti pasenusių technologijų parametrų.

·    Duomenis apie dabartines kainas nėra paprasta gauti, todėl yra vietos subjektyviems ir individualiems vertinimams.

 

81. Remiantis abiejų metodų pranašumais ir ribotumais, PSO ir STO LRAIC modelis turi funkciją, kuri leidžia modeliuoti abu turto vertinimo variantus ‒ sąnaudų apskaitą istorine verte ir sąnaudų apskaitą einamąja verte. Tačiau tie pagrindiniai tinklo elementai, kuriuos optimizuoja LRAIC modelis, modeliuojami taikant CCA metodą (įprastai), todėl pasirinkimas tarp HCA ir CCA taikomas tik tiems tinklo elementams, kurių LRAIC modelis nėra optimizavęs.

82. Remiantis VERT reikalavimais, tinklo elementams, kurie yra optimizuoti pagal LRAIC modelį, taikomas CCA metodas, o tiems tinklo elementams, kurie nėra optimizuoti pagal LRAIC modelį, naudojamas HCA metodas.


vI SKYRIUS

LRAIC modelio struktūra ir logika

 

83. LRAIC modelis yra sudėtingas techninis-ekonominis modelis, sukurtas „MS Excel“, susidedantis iš įvairių darbalapių ir lentelių duomenims įvesti, modelio skaičiavimams ir rezultatams pateikti. LRAIC modelį sudaro 5 pagrindinės dalys:

83.1. Paklausos prognozė ‒ tai piko apkrovos prognozė, atspindinti vieną iš pagrindinių modelio įvesties duomenų, kuriais remiantis tinklo elementų apkrova koreguojama tinklo optimizavimo tikslais.

83.2. Esamo tinklo žymėjimas ‒ pagrindiniai įvesties duomenys, susiję su dabartiniais tinklo elementais, jų techniniais parametrais ir sąsajų tarp tinklo elementų sudarymu.

83.3. Optimizuotas tinklo modeliavimas ‒ tinklo elementų optimizavimo apskaičiavimas.

83.4. Ekonominis modeliavimas ‒ optimizuoto tinklo ekonominės vertės apskaičiavimas

83.5. Rezultatų skaičiavimas ‒ galutinis optimizuoto tinklo leidžiamų pajamų apskaičiavimas.

 

3 pav. Pagrindinės loginės LRAIC modelio dalys

 

84. LRAIC modelį sudaro kelių tipų žiniaraščiai:

84.1. Duomenų įvesties lapai ‒ tinklo elementas ir tinklo topologija - tai įvesties duomenų rinkimo lapai, kuriuose visi tinklo elementai esant įvairiems įtampos lygiams turėtų būti užpildyti reikalinga technine ir netechnine informacija.

84.2. Duomenų įvesties lapai ‒ pagrindiniai įvesties duomenys (technologiniai ir ekonominiai) ‒ tai įvesties duomenų rinkimo lapai, kuriuose užpildomi kiti technologiniai ir ekonominiai duomenys. Jie apima pagrindinius įvesties duomenis, tokius kaip makroekonominiai kintamieji (infliacija, BVP augimo tempas, WACC), technologijų lentelės (lentelės su optimizavimo modeliavimui naudojamomis technologijomis ir jų techniniais parametrais) ir vertinimo duomenys (technologijų kainos, kitos OPEX ir CAPEX).

84.3. Skaičiavimo lapai ‒ tai lapai, naudojami pagrindiniams modelio skaičiavimams atlikti. Lape modelis apskaičiuoja optimizuotas tinklo technologijas, remdamasis faktine ir planuojama piko apkrova bei technologijomis ir jų parametrais, apibrėžtais technologijų lentelėse.

84.4. Rezultatų lapai ‒ tai darbiniai lapai, kuriuose pateikiami galutiniai LRAIC sąnaudų rezultatai.

84.5. Pagrindinis meniu ‒ tai darbinis lapas, kuriame parenkami pagrindiniai modeliavimo parametrai, tokie kaip modeliavimo laikotarpis, technologijos optimizavimo tipas, nusidėvėjimo tipas ir vertinimo tipas.

 

 

 

 

 

 

4 pav. Aukšto lygio LRAIC modelio architektūra

 

 

85. Aukšto lygio LRAIC modelio skaičiavimų logika yra tokia: Pirmajame etape piko apkrovos poreikis nustatomas pagal individualius įtampos lygius. Bendra piko apkrovos paklausa proporcingai paskirstoma žemosios įtampos tinklo elementams ir, atsižvelgiant į pakoreguotą piko paklausą tinklo elementuose, esami tinklo elementai (naudojant „sudegintų mazgų“ modeliavimo metodą) yra optimizuojami remiantis technologijų optimizavimo lentele. Tinklo elementai yra suprojektuoti „iš apačios į viršų“, t. y. nuo žemos įtampos lygio link aukštesnio įtampos lygio, galutinį subalansavimą atliekant ypač aukštos įtampos lygyje.

86. Modelis taip pat atsižvelgs į asmeninį vartojimą ir tinklo nuostolius ir atitinkamai sureguliuos tinklo elementų piko apkrovą. Siekiant užtikrinti tiekimo saugumą ir atsižvelgti į pasirinktų tinklo elementų N-1 kriterijus, bus apibrėžta speciali maksimalaus tinklo elemento apkrovos procentinė riba (pavyzdžiui, 50 % didžiausios apkrovos pagal tinklo elemento techninius parametrus). Kai ši riba bus viršyta, modelis automatiškai vertins technologiją su aukštesniais techniniais parametrais tam konkrečiam tinklo elementui. PSO ir STO galės apibrėžti tinklo elementus, kurie turi atitikti N-1 kriterijus, o procentinė riba bus nustatyta atsižvelgiant į PSO ir STO nuomones. Tai bus taikoma esant visiems įtampos lygiams.

87. Pasibaigus įvertinimo ir optimizavimo procedūrai, PSO ir STO tinklai yra optimizuojami, o modelis pateikia tinklo elementų sąrašus ir kiekius kiekviename atskirame įtampos lygyje. Kainos įvesties duomenys yra naudojami techniniam-technologiniam modeliui paversti ekonomine išraiška, apskaičiuojant metines CAPEX naudojant vieną iš apibrėžtų nusidėvėjimo ir vertinimo metodų. Gautos metinės CAPEX vėliau papildomos OPEX antkainiais, kad būtų apskaičiuotos galutinės PSO ir STO tinklo išlaidos.

88. Šiame skyriuje ir schemoje aprašomi pagrindiniai LRAIC modelio skaičiavimo žingsniai ir sąsajos tarp atskirų modelio darbinių lapų, siekiant parodyti bendrą LRAIC modelio logiką.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. LRAIC modelio skaičiavimo logikos apžvalga

 

 

 

89. Aukšto lygio LRAIC modelio skaičiavimo procesas yra apibendrintas šiuose žingsniuose:

89.1. „!“ – Pirmajame žingsnyje renkami pagrindiniai įvesties duomenys, suvesti į tinklo elementų duomenų surinkimo darbinius lapus, t. y. išsami informacija apie tinklo elementus, jų žymėjimas ir techniniai parametrai.

89.2. „@“ – Toliau kiti įvesties duomenys suvedami į kitų įvesties duomenų darbinius lapus, pvz., modeliuotų technologijų ir ekonominio modeliavimo duomenys.

89.3. „#“ – Kitame žingsnyje duomenys iš duomenų rinkimo darbinių lapų yra pakartojami duomenų skaičiavimo darbiniuose lapuose. Duomenų skaičiavimo darbiniai lapai yra darbiniai lapai, naudojami pagrindiniams modelio skaičiavimams atlikti ir atvaizduoti techninę-technologinę modelio dalį.

89.4. „$“ – Remiantis tinklo elementų žymėjimu, kiekvienam iš tinklo elementų apskaičiuojama faktinė pakoreguota piko apkrova. Koreguota piko apkrova apskaičiuojama dėl to, kad aukščiausiojo tinklo elemento piko apkrova nėra lygi piko apkrovų pavaldžiuose tinklo elementuose sumai. Todėl faktinė piko apkrova turi būti pakoreguota ir bus naudojama kaip pagrindas apskaičiuojant būsimą tinklo elemento piko apkrovą. Koreguota piko apkrova taip pat apima galios nuostolius.

89.5. „%“ – Būsima piko apkrova pirmiausia apskaičiuojama žemiausiam tinklo lygiui, kuriam atliekamas optimizavimo modeliavimas (šio modelio atveju tai yra VĮ / ŽĮ transformacija, nes ŽĮ maitinančios linijos modeliuojamos tik supaprastintai).

90. Būsima piko apkrova šiame tinklo lygyje apskaičiuojama dviem skirtingiems naudojimo būdams:

90.1. Siekiant optimizuoti modelį šiame tinklo lygyje (t. y. VĮ / ŽĮ transformacija) ‒ būsima piko apkrova apskaičiuojama kaip faktinė nepakoreguota piko apkrova, įskaitant nuostolius, kuriuos padidina (arba sumažina) planuojamas piko apkrovos pokytis. Planuojamas piko apkrovos pokytis apskaičiuojamas pagal prognozuojamą piko apkrovą, lyginant modeliuojamus būsimus metus su pradiniais metais.

90.2. Aukščiausiųjų tinklo elementų optimizavimo modeliavimo tikslais ‒ kadangi modelis apskaičiuos būsimą piko apkrovą „iš apačios į viršų“, būsima tinklo elementų piko apkrova visuose aukščiausiuose tinklo elementuose aukštesniuose tinklo lygiuose (virš VĮ / ŽĮ transformacijos lygio) bus apskaičiuota susumavus būsimą pavaldžių tinklo elementų piko apkrovą naudojant tinklo žymėjimą (pagal tinklo elemento unikalius identifikatorius).

91. Šiuo tikslu būsima pakoreguota piko apkrova apskaičiuojama žemiausiu modeliuojamu tinklo lygiu ir apskaičiuojama kaip faktinė pakoreguota piko apkrova, įskaitant nuostolius, kuriuos padidina (arba sumažina) planuojamas piko apkrovos pokytis. Planuojamas piko apkrovos pokytis apskaičiuojamas pagal prognozuojamą piko apkrovą, lyginant modeliuojamus būsimus metus su pradiniais metais. Šios būsimos pakoreguotos piko apkrovos vėliau bus susietos per aukštesnius tinklo lygius, kad būtų galima apskaičiuoti būsimas tinklo elementų piko apkrovas šiuose aukštesniuose tinklo lygiuose.

92. PSO tinklo lygmeniu atsižvelgiama į istorinę statistinę piko apkrovą, nes PSO tinklas yra mažiau hierarchinis ir paprastas piko apkrovų sumavimas iš pavaldžių tinklo lygių gali ne visiškai atspindėti realią gyvenimišką situaciją tinkle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pav. Būsimų piko apkrovų skirtinguose tinklo lygiuose apskaičiavimo logika

 

 

93. „^“ – Remiantis būsima piko apkrova, apskaičiuota atskiriems tinklo elementams visuose tinklo lygiuose, bus atliekamas optimizavimo modeliavimas. Modeliuojant bus lyginamas faktinis esamo tinklo elemento technologinis pajėgumas ir jis bus lyginamas su apskaičiuota būsima piko apkrova. Optimali tinklo technologija apskaičiuotai piko apkrovai bus parenkama iš pageidaujamų technologijų, kurios bus pateiktos PSO ir STO kaip duomenų rinkimo dalis, sąrašo. Atliekant optimizavimo modeliavimą bus atsižvelgiama į reikiamą nepanaudotą pajėgumą, taip pat į tinklo elemento atsargos reikalavimus (jei tinklo elementas turi turėti papildomų pajėgumų, jei jis naudojamas kaip kito tinklo elemento atsarga). Optimizavimo mastas (t. y. kurie tinklo elementai yra optimizuoti) priklauso nuo pasirinkto optimizavimo scenarijaus (tai gali apimti visus tinklo elementus arba tik tuos, kurių naudingo tarnavimo laikas artėja prie pabaigos, arba nurodytus PSO ir STO).

94. „&“ – Kitame žingsnyje atskirų optimizuoto modeliuojamo tinklo technologijų kiekiai bus apibendrinti iš skaičiavimo darbinių lapų. Kiekvienam iš modeliuojamų technologijos tipų bendrosios CAPEX bus apskaičiuojamos naudojant bazinį CAPEX vienetą ir kito tinklo CAPEX vienetą (CAPEX vieneto duomenys gali būti pateikiami kaip bendra vieneto kaina arba atskiriami į bazinę vieneto kainą ir kitus CAPEX komponentus). Naudojant kainų tendencijas, naudingą tarnavimo laiką ir vidutinį laiką iki eksploatacijos, apibrėžtus kiekvienam modeliuojamam technologijos tipui, bus apskaičiuotas bendras metinis nusidėvėjimas (įskaitant kapitalo sumą, t. y. leidžiamą pelną). Modelis leidžia atlikti skaičiavimus naudojant skirtingus nusidėvėjimo metodus.

95. „*“  – Modelis taip pat turi funkciją, skirtą modeliuoti OPEX, remiantis kiekvienos modeliuotos technologijos rūšies OPEX vienetu ir bendros metinės tinklo OPEX apskaičiuojamos atsižvelgiant į kiekvienos technologijos rūšies kiekius. Bendros metinės tinklo OPEX taip pat atspindi modeliuojamo laikotarpio infliaciją.

Kita vertus, OPEX gali būti apskaičiuotos ne pagal LRAIC modelį, o pateiktos PSO ir STO atskirai, kainos viršutinės ribos skaičiavimui, naudodami tą patį būdą, kuris buvo naudojamas įgyvendinant pradinį LRAIC modelį Lietuvoje.

96. „(“  –  Paskutiniame žingsnyje apskaičiuojamos visos CAPEX, bendros metinės CAPEX ir bendros metinės kitos OPEX visiems kitiems pagrindiniams tinklo elementams, pagalbiniams tinklo elementams ir kitam turtui. Bendros kitų pagrindinių tinklo elementų CAPEX yra gaunamos iš kitų pagrindinių tinklo elementų ir vieneto bazinių CAPEX ir vieneto kitų CAPEX kiekių. Kitų pagrindinių tinklo elementų kiekiai apskaičiuojami kaip skaičiavimo darbo lapų pagrindinių tinklo elementų skaičiaus ir 1 pagrindinio tinklo elemento nustatytų kitų pagrindinių tinklo elementų kiekio normų funkcija.

97. Kitoms technologijoms, kurios nepriklauso nuo pagrindinių elementų skaičiaus (t. y. technologijoms, kurių kiekiai tinkle nepriklauso nuo pagrindinių tinklo elementų kiekių), apskaičiuojamos bendros CAPEX, bendros metinės CAPEX ir bendros metinės kitos OPEX remiantis CAPEX kiekiais ir vieneto CAPEX bei vieneto kitomis CAPEX.

98. Kitam turtui (pvz., biurų pastatams, ne tinklo IT sistemoms ir kt.) metinės CAPEX apskaičiuojamos tiesiogiai iš PSO ir STO pateiktų išlaidų duomenų.

LRAIC modelio funkcijos leidžia modeliuoti kitus pagrindinius tinklo elementus, pagalbinius tinklo elementus ir kitą turtą, kaip aprašyta pirmiau, tačiau, kadangi šiems tinklo elementams ir turtui netaikoma LRAIC modeliavimo optimizacija, metodą galima supaprastinti ir CAPEX bei OPEX, susijusias su šiais tinklo elementais ir turtu, PSO ir STO gali pateikti ne pagal LRAIC modelį, o kaip tiesioginius įvesties duomenis apskaičiuojant kainos viršutinę ribą.

99. „)“ – Galiausiai PSO ir STO LRAIC rezultatai yra apibendrinti rezultatų darbo lapuose. Šiuose modelio darbo lapuose apibendrinamos metinės CAPEX, metinės OPEX ir bendros LRAIC metinės sąnaudos ir apskaičiuojamos LRAIC modeliuojamos leidžiamos optimizuoto PSO ir STO tinklo pajamos. Tolesniuose skyriuose išsamiau aprašomas modeliavimo būdas ir modeliavimui reikalingi duomenys.

 

vII SKYRIUS

Žemosios įtampos tinklo konstrukcija

 

100. Tinklo topologija, atsižvelgiant į VĮ / ŽĮ transformatorius, atspindės esamą STO topologiją, o atskiri transformatoriai bus įvertinti ir optimizuojami atsižvelgiant į išmatuotą piko apkrovą, o modeliavimui parenkama optimali technologija pagal technologijų optimizavimo lentelę (žr. 4.9 skyrių „Tinklo elementų pajėgumų įvertinimas“).

101. ŽĮ maitinančios linijos ir linijos, įskaitant „paskutinę mylią“, bus modeliuojamos supaprastintai dėl ribotų išsamių duomenų apie atskiras ŽĮ linijas ir dėl modeliavimo „MS Excel“ ribotumų. Todėl ŽĮ linijoms bus renkami duomenys apie vyraujantį ŽĮ maitinimo linijų tipą ir jų ilgius, kurie bus naudojami tik ekonominiam susijusių sąnaudų vertinimui. ŽĮ maitinimo linijoms nebus atliekamas optimizavimas pagal išmatuotą piko apkrovą. Likusioms ŽĮ linijų dalims bus renkami tik duomenys apie jų bendrą ilgį, darant prielaidą tik pagal vieną vidutinį ŽĮ linijos tipą.

102. Pradiniai duomenys bus renkami iš STO duomenų rinkimo proceso metu, naudojant standartinį duomenų klausimyną, parengtą kaip modelio dalį.

 

7 pav. Schematinis ŽĮ tinklo modeliavimas

 

 

103. Žemos įtampos tinklą sudaro šie pagrindiniai tinklo elementai:

103.1. Žemosios įtampos maitinančios linijos.

103.2. VĮ / ŽĮ transformatoriai.

103.3. ŽĮ gamyba.

104. Tai yra pagrindinės tinkle įdiegtos technologijos, modeliuotos pagal pirmiau aprašytus apribojimus ir supaprastinimus.

105. LRAIC modeliui, skirtam VĮ / ŽĮ transformatoriams ir ŽĮ maitinimo linijoms, reikia surinkti įvairius duomenis (kai kurie duomenys yra tik informaciniai ir neprivalomi).

106. VĮ / ŽĮ transformatoriai. Faktinė VĮ / ŽĮ transformatorių apkrova bus modeliuojama pagal piko apkrovą, kurią nurodys STO. Apkrova bus apskaičiuojama kiekvienam iš VĮ / ŽĮ transformatorių atskirai.

107. Kiekvienam iš VĮ / ŽĮ transformatorių reikės šių parametrų:

107. 1. Unikalus VĮ / ŽĮ transformatoriaus ID (ID formatas nurodytas duomenų rinkimo gairėse, taip pat žr. Priedą Nr. 1 A.1 Naudojami standartiniai tinklo elementų identifikatoriai).

107.2. Regionas, miestas / kaimas (transformatoriaus vieta).

107.3. VĮ / ŽĮ transformatoriaus / transformatorinės pavadinimas (neprivaloma).

107.4. Unikalus VĮ maitinimo linijos ID (VĮ maitinimo linija, kuria VĮ / ŽĮ transformatorius prijungtas prie aukščiausio lygio VĮ / VĮ transformatoriaus).

107.5. Uprim / Usec ‒ įtampos lygis pirminėje ir antrinėje transformatoriaus pusėje.

107.6. Sn ‒ nominali transformatoriaus galia.

107.7. Pfe/Pcu, ∆P ‒ nulinė apkrova / apkrovos nuostoliai, galios nuostoliai esant piko apkrovai.

107.8. Pmax ‒ transformatoriaus piko apkrova.

107.9. Naudojamas atsargai? ‒ informacija, ar transformatorius naudojamas kaip atsarginis kitam transformatoriui.

107.10. Atsargos % ‒ konkreti transformatoriaus pajėgumo % dalis, naudojama atsargai.

107.11. Gamintojas (neprivaloma).

107.12. Savininkas.

107.13. Geotipas.

107.14. Įsigijimo metai, metai nuo paleidimo, naudingo tarnavimo laiko pabaigos metai (metai).

107.15. Metinis nusidėvėjimas pagal HCA ir CCA (CCA gali būti neprivaloma), pagrįstas pagal reguliavimo apskaitą.

107.16. Grynoji balansinė vertė, pagal HCA ir CCA (CCA gali būti neprivaloma), pagrįsta pagal reguliavimo apskaitą.

107.17. Planuojamos investicijos - informacija, ar į transformatorių planuojama investuoti ar rekonstruoti ateinančių 10 metų investiciniame plane (ši informacija turėtų būti nurodoma, jei yra galimybė pateikti tokią informaciją kiekvieno transformatoriaus lygmenyje. Jei pateikti tokios informacijos kiekvieno transformatoriaus lygmenyje nėra galimybės, turėtų būti pateikiama suvestinė atitinkamų planuojamų investicijų informacija - žr. Tinklo elementų pajėgumų įvertinimas).

108. Kiekvienas iš VĮ / ŽĮ transformatorių yra susietas su unikalia VĮ maitinimo linija, naudojant unikalų identifikatorių.

109. Žemosios įtampos maitinančios linijos. Žemosios įtampos maitinimo linijos bus supaprastintos kiekvienam VĮ / ŽĮ transformatoriui. Tai reiškia, kad žemosios įtampos maitinimo linijos bus modeliuojamos pagal vyraujantį maitinimo linijų tipą ir bendrą maitinimo linijų ilgį.

Maitinimo linijų tipai nebus optimizuojami atsižvelgiant į piko apkrovą, o duomenys bus naudojami tik ekonomiškai vertinant žemosios įtampos tinklą. Jei apie žemosios įtampos maitinimo linijas bus galima gauti tikslesnių duomenų, modelis taip pat gali optimizuoti šią tinklo dalį (minimalus tokių papildomų duomenų kiekis apims piko apkrovą ir įsigijimo metus, eksploatacijos pradžią ir naudingo tarnavimo laiko pabaigą).

110. Kiekvienam iš VĮ / ŽĮ transformatorių reikės šių parametrų, susijusių su prie jų prijungtomis žemosios įtampos maitinimo linijomis:

110.1. Unikalus VĮ / ŽĮ transformatoriaus ID (t. y. transformatorius, prie kurio prijungta ŽĮ maitinanti linija).

110.2. VĮ / ŽĮ transformatoriaus / transformatorinės pavadinimas (neprivaloma).

110.3. Maitinančių linijų skaičius (prijungtas prie VĮ / ŽĮ transformatoriaus).

110.4. ∆P.

110.5. Tipas (neprivaloma).

110.6. Oro linija / kabelis (vyraujantis tipas).

110.7. Geotipas (vyraujantis tipas).

110.8. Ilgis (vyraujantis tipas).

110.9. Ilgis (likusių maitinančių linijų).

110.10. Metinis nusidėvėjimas vienam km, remiantis HCA ir CCA (metinis nusidėvėjimas pagal HCA ir CCA (CCA gali būti neprivalomas), pagrįstas pagal reguliavimo apskaitą.

110.11. Grynoji balansinė vertė, pagal HCA ir CCA (CCA gali būti neprivaloma), pagrįsta pagal reguliavimo apskaitą.

111. Papildomi duomenys (jei yra):

111.1. Pmax ‒ vyraujančios maitinimo linijos atkarpos piko apkrova.

111.2. Pn ‒ maksimali techninė galia per vyraujančią maitinimo linijos atkarpą.

111.3. Įsigijimo metai, metai nuo paleidimo, naudingo tarnavimo laiko pabaigos metai (metai).

111.4. Planuojamos investicijos ‒ informacija, ar į maitinimo liniją planuojama investuoti ar rekonstruoti ateinančių 10 metų investiciniame plane. (Ši informacija turėtų būti nurodoma, jei yra galimybė pateikti tokią informaciją kiekvienos maitinančios linijos lygmenyje. Jei pateikti tokios informacija kiekvienos maitinančios linijos lygmenyje nėra galimybės, turėtų būti pateikiama suvestinė atitinkamų planuojamų investicijų informacija - žr. Tinklo elementų pajėgumų įvertinimas).

111.5. Pakeisti į kabelį ‒ nurodoma, ar maitinančią liniją reikia pakeisti iš oro linijos į kabelį  (ši informacija turėtų būti nurodoma, jei yra galimybė pateikti tokią informaciją kiekvienos maitinančios linijos lygmenyje. Jei pateikti tokios informacija kiekvienos maitinančios linijos lygmenyje nėra galimybės, turėtų būti pateikiama suvestinė atitinkamų planuojamų investicijų informacija - žr. 4.9 Tinklo elementų pajėgumų įvertinimas).

111.6. Rekonstruota ankstesniu laikotarpiu – maitinimo linijos atstumas, kuris buvo rekonstruotas praėjusį reguliavimo laikotarpį - procentinė dalis

112. ŽĮ gamyba. Kiekvienas prie ŽĮ tinklo prisijungęs gamintojas bus identifikuojamas pagal unikalų identifikatorių ir bus susietas su unikalia ŽĮ maitinimo linija. Gamintojų sąraše taip pat turėtų atsispindėti ir gamintojai-vartotojai (t. y. gamintojo-vartotojo gamybos pusė). Kiekvienam iš

ŽĮ gamintojų reikės šių parametrų:

112.1. Unikalus gamintojo ID.

112.2. Regionas / Miestelis / Kaimas (pasirinktinai).

112.3. Unikalus VĮ / ŽĮ transformatoriaus (prie kurio jis prijungtas) ID.

112.4. Gamintojo vardas (neprivaloma).

112.5. Gamintojo-vartotojo statusas (nurodymas, ar gamintojas yra gamintojas-vartotojas).

112.6. Gamintojo tipas (t.y. saulės, vėjo, hidro, dujos, branduolinė energija ir kt.).

112.7. Pinst (įdiegta galia).

112.8. Pmax (didžiausia apkrova).

112.9. Įrengimo metai, planuojami eksploatavimo nutraukimo (atjungimo) metai.

112.10. Pmax pokytis per 5 metus ir per 10 metų.

 

 

 

 

vIII SKYRIUS

Vidutinės įtampos tinklo konstrukcija

 

113. VĮ tinklas bus modeliuojamas remiantis STO pateiktais duomenimis apie VĮ / VĮ ir AĮ / VĮ transformatorius ir VĮ maitinimo linijas, kad atspindėtų esamą STO topologiją. Transformatoriai ir maitinimo linijos bus įvertinti ir optimizuojami atsižvelgiant į piko apkrovą, o modeliavimui parenkama optimali tinklo technologija pagal technologijų optimizavimo lentelę (žr. skyrių „Tinklo elementų pajėgumų įvertinimas“). Duomenis apie gamybą ir suvartojimą VĮ lygiu taip pat pateiks STO, o atitinkami apkrovos parametrai atsispindės tinklo elementų, prie kurių prijungta gamyba ir vartojimas, vertinime.

114. VĮ maitinimo linijos bus modeliuojamos supaprastintai, kai tik pirmoji maitinimo linijos atkarpa bus modeliuojama ir vertinama pagal konkrečią optimizuotą technologiją, pagrįstą piko apkrova, o likusios VĮ linijos į modelį bus įtrauktos tik kaip modelio įvesties duomenys linijų ilgio tikslais ir nebus vertinamos bei optimizuojamos atsižvelgiant į piko apkrovą.

Pradiniai duomenys bus renkami iš STO duomenų rinkimo proceso metu, naudojant standartinį duomenų klausimyną, parengtą kaip modelių dalį.

 

8 pav. Schematinis VĮ tinklo modeliavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7 pav. ‒ VĮ tinklo schematinis modeliavimas

 

Vidutinės įtampos tinklą sudaro šie pagrindiniai tinklo elementai:

·    Vidutinės įtampos maitinimo linijos (tik 35 kV)

·    Vidutinės įtampos maitinimo linijos (visos kitos)

115. Vidutinės įtampos tinklą sudaro šie pagrindiniai tinklo elementai:

115.1. VĮ / VĮ transformatoriai.

115.2. AĮ / VĮ transformatoriai.

115.3. VĮ gamyba.

115.4. VĮ vartotojai.

116. Tai yra pagrindinės tinkle įdiegtos technologijos, modeliuotos pagal aukščiau aprašytus apribojimus ir supaprastinimus.

LRAIC modeliui, skirtam VĮ / VĮ ir AĮ / VĮ transformatoriams ir VĮ / VĮ maitinimo linijoms, reikia surinkti įvairius duomenis (kai kurie duomenys yra tik informaciniai ir neprivalomi).

117. VĮ maitinimo linijos (visoms maitinimo linijoms, t. y. 35 kV ir 10 kV maitinimo linijoms)

118. Kiekviena VĮ maitinimo linija turės unikalų identifikatorių ir bus susieta su unikaliai identifikuojamu AĮ / VĮ transformatoriumi (arba VĮ / VĮ transformatoriumi). Kiekvienos VĮ maitinimo linijos apkrova bus apskaičiuojama kaip priskirtų VĮ / ŽĮ transformatorių piko apkrovos į maitinimo liniją suma. Konkrečiam AĮ / VĮ transformatoriui priskirtų maitinimo linijų apkrovų suma bus palyginta su išmatuota AĮ / VĮ transformatoriaus apkrova ir bus apskaičiuotas skirtumas. Remiantis šiuo skirtumu, bus apskaičiuoti kiekvienos iš atitinkamų maitinimo linijų piko apkrovos reguliavimo koeficientai ir tada apskaičiuota kiekvienos VĮ maitinimo linijos, priskirtos AĮ / VĮ transformatoriui, koreguota piko apkrova. Ši pakoreguota piko apkrova bus naudojama maitinimo linijoms optimizuoti.

119. Kiekvienai iš VĮ maitinimo linijų reikės šių parametrų:

119.1. Unikalus VĮ maitinimo linijos ID.

119.2. Transformatorinės  / transformatoriaus pavadinimas (neprivaloma).

119.3. Maitinimo linijos pavadinimas / Nr. (neprivaloma).

119.4. Unikalus VĮ / VĮ arba AĮ / VĮ transformatoriaus ID (prie kurio ji prijungta).

119.5. U (nominali maitinančios linijos įtampa).

119.6. ∆P.

119.7. Naudojamas atsargai? (pirmajai maitinimo linijos atkarpai).

119.8. Atsarga % (pirmajai maitinimo linijos atkarpai).

119.9. Oro linija / kabelis (pirmajai maitinimo linijos atkarpai).

119.10. Geotipas (pirmajai maitinimo linijos atkarpai).

119.11. Tipas (neprivaloma, pirmajai maitinimo linijos atkarpai).

119.12. Gamintojas (neprivaloma, pirmajai maitinimo linijos atkarpai).

119.13. Ilgis (pirmajai maitinimo linijos atkarpai).

119.14. Ilgis (likusių maitinimo linijos atkarpų).

119.15. Pn (maksimali galia per pirmąją maitinimo linijos atkarpą).

119.16. Įsigijimo metai, metai nuo paleidimo, naudingo tarnavimo laiko pabaigos metai (metai).

119.17. Metinis nusidėvėjimas pagal HCA ir CCA (CCA gali būti neprivaloma).

119.18. Grynoji balansinė vertė, pagal HCA ir CCA (CCA gali būti neprivaloma).

119.20. Planuojamos investicijos ‒ informacija, ar į maitinimo liniją planuojama investuoti ar rekonstruoti ateinančių 10 metų investiciniame plane (ši informacija turėtų būti nurodoma, jei yra galimybė pateikti tokią informaciją kiekvienos maitinančios linijos lygmenyje. Jei pateikti tokios informacija kiekvienos maitinančios linijos lygmenyje nėra galimybės, turėtų būti pateikiama suvestinė atitinkamų planuojamų investicijų informacija - žr. Tinklo elementų pajėgumų įvertinimas).

119.21. Pakeisti į kabelį ‒ nurodoma, ar maitinančią liniją reikia pakeisti iš oro linijos į kabelį  (ši informacija turėtų būti nurodoma, jei yra galimybė pateikti tokią informaciją kiekvienos maitinančios linijos lygmenyje. Jei pateikti tokios informacija kiekvienos maitinančios linijos lygmenyje nėra galimybės, turėtų būti pateikiama suvestinė atitinkamų planuojamų informacija - žr. Tinklo elementų pajėgumų įvertinimas).

119.22. Rekonstruotos ankstesniu laikotarpiu – maitinimo linijos atstumas, kuris buvo rekonstruotas praėjusį koregavimo laikotarpį - procentinė dalis

120. VĮ gamyba. Kiekvienas gamintojas, prijungtas prie VĮ tinklo, bus identifikuojamas pagal unikalų identifikatorių ir bus susietas su unikalia VĮ maitinimo linija. Gamintojų sąraše taip pat turėtų būti gamintojai-vartotojai (t. y. gamintojo-vartotojo gamybos pusė). Kiekvienam iš VĮ gamintojų reikės šių parametrų:

120.1. Unikalus gamintojo ID.

120.2. Regionas / Miestas / Kaimas (neprivaloma).

120.3. Unikalus VĮ maitinimo linijos ID (prie kurios jis prijungtas).

120.4. Gamintojo pavadinimas (neprivaloma).

120.5. Gamintojas-vartotojas (nurodoma, ar gamintojas yra gamintojas-vartotojas).

120.6. Gamintojo tipas (t. y. saulės, vėjo, vandens, dujų, branduolinės energijos ir kt.).

120.7. Pinst (įdiegta galia).

120.8. Pmax (piko apkrova).

120.9. Sumontavimo metai, planuojami eksploatavimo pabaigos (atjungimo) metai.

120.10. Planuojamas Pmax pokytis per 5 metus ir per 10 metų.

121. VĮ vartotojai. Kiekvienas vartotojas, prijungtas prie VĮ tinklo, bus identifikuojamas pagal unikalų identifikatorių ir bus susietas su unikalia VĮ maitinimo linija.

Kiekvienam iš VĮ vartotojų reikės šių parametrų:

121.1. Unikalus vartotojo ID.

121.2. Regionas / Miestas / Kaimas (neprivaloma).

121.3. Unikalus VĮ maitinimo linijos ID (prie kurios jis prijungtas).

121.4. Gamintojo pavadinimas (neprivaloma).

121.5. Rezervuoti pajėgumai.

121.6. Pmax (piko apkrova).

121.7. Sumontavimo metai, planuojami eksploatavimo pabaigos (atjungimo) metai.

121.8. Planuojamas Pmax pokytis per 5 metus ir per 10 metų.

122. VĮ / VĮ ir AĮ / VĮ transformatoriai (t. y. 35/10 kV ir 110/35 kV). Faktinė VĮ / VĮ ir AĮ / VĮ transformatorių apkrova bus modeliuojama pagal išmatuotą piko apkrovą, kurią nurodys STO arba PSO. Apkrova bus apskaičiuojama kiekvienam iš VĮ / VĮ ir AĮ / VĮ transformatorių atskirai. Ateinančiais laikotarpiais kiekvieno iš VĮ / VĮ ir AĮ / VĮ transformatorių piko apkrova bus apskaičiuojama iš VĮ maitinimo linijų koreguotų piko apkrovų, priskirtų VĮ / VĮ ir AĮ / VĮ transformatoriams.

123. AĮ / VĮ transformatorių nužymėjimas iki AĮ linijų bus atliekamas remiantis faktine PSO tinklo topologija.

124. Kiekvienam iš VĮ / VĮ ir AĮ / VĮ transformatorių reikės šių parametrų:

124.1. Unikalus VĮ / VĮ arba AĮ / VĮ transformatoriaus ID.

124.2. Regionas, miestas / kaimas (transformatoriaus vieta).

124.3. VĮ / VĮ arba AĮ / VĮ transformatoriaus / transformatorinės pavadinimas (neprivaloma)

124.4. Unikalus VĮ maitinimo linijos ID (maitinimo linija, kuria transformatorius prijungtas prie aukščiausio lygio transformatoriaus).

124.5. Uprim / Usec / Uterc ‒ įtampos lygis pirminėje, antrinėje ir tretinėje transformatoriaus pusėje.

124.6. Sn ‒ nominali transformatoriaus galia.

124.7. Pfe/Pcu, ∆P ‒ nulinė apkrova / apkrovos nuostoliai, galios nuostoliai esant piko apkrovai.

124.8. Pmax ‒ transformatoriaus piko apkrova.

124.9. Naudojamas atsargai? ‒ informacija, ar transformatorius naudojamas kaip atsarginis kitam transformatoriui.

124.10. Atsargos % ‒ konkreti transformatoriaus pajėgumo % dalis, naudojama atsargai

Gamintojas (neprivaloma).

124.11. Savininkas.

124.12. Geotipas.

124.13. Įsigijimo metai, metai nuo paleidimo, naudingo tarnavimo laiko pabaigos metai (metai).

124.14. Metinis nusidėvėjimas pagal HCA ir CCA (CCA gali būti neprivaloma), pagrįstas pagal reguliavimo apskaitą.

124.15. Grynoji balansinė vertė, pagal HCA ir CCA (CCA gali būti neprivaloma), pagrįsta pagal reguliavimo apskaitą.

124.16. planuojamos investicijos ‒ informacija, ar į transformatorių planuojama investuoti ar rekonstruoti ateinančių 10 metų investiciniame plane (ši informacija turėtų būti nurodoma, jei yra galimybė pateikti tokią informaciją kiekvieno transformatoriaus lygmenyje. Jei pateikti tokios informacijos kiekvieno transformatoriaus lygmenyje nėra galimybės, turėtų būti pateikiama suvestinė atitinkamų planuojamų investicijų informacija - žr. 4.9 Tinklo elementų pajėgumų įvertinimas).

 

 

 

IX SKYRIUS

AUKŠTOS ĮTAMPOS TINKLO KONSTRUKCIJA

 

125. AĮ tinklas bus modeliuojamas remiantis PSO pateiktais duomenimis apie YAĮ / AĮ transformatorius ir AĮ linijas, kad atspindėtų esamą PSO topologiją. Transformatoriai ir linijos bus įvertinti ir optimizuojami atsižvelgiant į piko apkrovą, o modeliavimui parenkama optimali tinklo technologija pagal technologijų optimizavimo lentelę ( žr. 4.9 skyrių „Tinklo elementų pajėgumų įvertinimas“).

126. Modelyje bus remiamasi AĮ linijų „žiedine“ tinklo topologija, kai kiekvienas AĮ / VĮ transformatorius yra sujungtas su 2 (ar daugiau) AĮ linijomis iš skirtingų krypčių ir kur AĮ linijos susitelkia link pagrindinės AĮ linijos, kuri yra tiesiogiai sujungta su YAĮ / AĮ transformatoriumi. AĮ / VĮ transformatorių nužymėjimas iki AĮ linijų, AĮ linijų iki AĮ linijų ir AĮ linijų iki YAĮ / AĮ transformatorių bus nustatytas remiantis PSO pateikta tinklo topologija, siekiant apibrėžti supaprastintą tinklo topologiją modeliavimo tikslais.

127. Duomenis apie gamybą ir suvartojimą AĮ lygiu taip pat pateiks PSO, o atitinkami apkrovos parametrai atsispindės tinklo elementų, prie kurių prijungta gamyba ir vartojimas, vertinime.

128. Pradiniai duomenys bus renkami iš PSO duomenų rinkimo proceso metu, naudojant standartinį duomenų klausimyną, parengtą kaip modelių dalį.

 

 9 pav. Schematinis AĮ tinklo modeliavimas

 

 

129. Aukštosios įtampos tinklą sudaro šie pagrindiniai tinklo elementai:

129.1. Aukštosios įtampos linija.

129.2. YAĮ / AĮ transformatoriai.

129.3. AĮ gamyba.

129.4. AĮ vartotojai.

130. Tai yra pagrindinės tinkle įdiegtos technologijos, modeliuotos pagal aukščiau aprašytus apribojimus ir supaprastinimus.

131. LRAIC modeliui, skirtam YAĮ / AĮ transformatoriams ir AĮ linijoms, reikia surinkti įvairius duomenis (kai kurie duomenys yra tik informaciniai ir neprivalomi).

132. AĮ linijos. Kiekviena AĮ linija turės unikalų identifikatorių ir bus priskirta arba kitai AĮ linijai, arba YAĮ / AĮ transformatoriui. AĮ linijų nužymėjimas iki kitos AĮ linijos arba YAĮ / AĮ transformatoriaus bus atliekamas remiantis faktine PSO tinklo topologija.

133. Kiekvienos AĮ linijos apkrova bus apskaičiuojama kaip apkrova AĮ / VĮ transformatoriuje ir ankstesnėje AĮ linijoje. Atskirų AĮ linijų optimizavimas bus pagrįstas apskaičiuota piko apkrova. Tačiau ji bus lyginama su istorine statistine piko apkrova AĮ linijoje, nes PSO tinklas yra mažiau hierarchinis ir paprastas piko apkrovų sumavimas iš pavaldžių tinklo lygių gali nevisiškai atspindėti realią gyvenimišką situaciją tinkle. Tais atvejais, kai istorinė statistinė piko apkrova AĮ linijoje yra didesnė už apskaičiuotą piko apkrovą, optimizavimo modeliavimui bus naudojama istorinė statistinė piko apkrova.

134. Kiekvienai AĮ linijai reikės šių parametrų:

134.1. Unikalus AĮ linijos ID.

134.2. Linijos pavadinimas / Nr. (neprivaloma).

134.3. U (nominalioji įtampa).

134.4. Pn (nominalioji galia).

134.5. Pmax (piko apkrova).

134.6. Statistinė vidutinė Pmax (statistinė vidutinė piko apkrova, apskaičiuota pagal istorinius duomenis).

134.7. ∆P.

134.8. Naudojamas atsargai?.

134.9. Atsarga %.

134.10. Grandinių skaičius..

134.11. Oro linija / kabelis

134.12. Geotipas.

134.13. Gamintojas (neprivaloma).

134.14. Tipas (neprivaloma).

134.15. Ilgis.

134.16. Įsigijimo metai, metai nuo paleidimo, naudingo tarnavimo laiko pabaigos metai (metai).

134.17. Metinis nusidėvėjimas pagal HCA ir CCA (CCA gali būti neprivaloma).

134.18. Grynoji balansinė vertė, pagal HCA ir CCA (CCA gali būti neprivaloma).

134.19. Planuojamos investicijos ‒ informacija, ar į transformatorių planuojama investuoti, ar rekonstruoti ateinančių 10 metų investiciniame plane.

134.20. Pakeisti į kabelį ‒ nurodoma, ar maitinančią liniją reikia pakeisti iš oro linijos į kabelį.

135. AĮ gamyba. Kiekvienas gamintojas, prijungtas prie AĮ tinklo, bus identifikuojamas pagal unikalų identifikatorių ir bus susietas su unikalia AĮ linija. Kiekvienam iš AĮ gamintojų reikės šių parametrų:

135.1. Unikalus gamintojo ID.

135.2. Regionas / Miestas / Kaimas (neprivaloma).

135.3. Gamintojo pavadinimas (neprivaloma).

135.4. Pinst (įdiegta galia).

135.5. Pmax (piko apkrova).

135.6. Sumontavimo metai, planuojami eksploatavimo pabaigos (atjungimo) metai.

135.7. Planuojamas Pmax pokytis per 5 metus ir per 10 metų.

136. AĮ vartotojai. Kiekvienas vartotojas, prijungtas prie AĮ tinklo, bus identifikuojamas pagal unikalų identifikatorių ir bus susietas su unikalia AĮ maitinimo linija. Kiekvienam iš AĮ vartotojų reikės šių parametrų:

136.1. Unikalus vartotojo ID.

136.2. Regionas / Miestas / Kaimas (neprivaloma).

136.3. Gamintojo pavadinimas (neprivaloma).

136.4. Rezervuoti pajėgumai.

136.5. Pmax (piko apkrova).

136.6. Sumontavimo metai, planuojami eksploatavimo pabaigos (atjungimo) metai.

136.7. Planuojamas Pmax pokytis per 5 metus ir per 10 metų.

137. YAĮ / AĮ transformatoriai. Faktinė YAĮ / AĮ transformatorių apkrova bus modeliuojama pagal priskirtų AĮ linijų apskaičiuotą bendrą piko apkrovą. Apkrova bus apskaičiuojama kiekvienam iš YAĮ / AĮ transformatorių atskirai. Panašiai kaip AĮ linijose, apskaičiuota piko apkrova bus lyginama su istorine statistine piko  apkrova YAĮ / AĮ transformatoriuje. Tais atvejais, kai istorinė statistinė piko apkrova YAĮ / AĮ transformatoriuje yra didesnė už apskaičiuotą piko apkrovą, optimizavimo modeliavimui bus naudojama istorinė statistinė piko apkrova.

138. YAĮ / AĮ transformatorių nužymėjimas iki YAĮ linijų bus atliekamas remiantis faktine PSO tinklo topologija. Kiekvienam iš YAĮ / AĮ transformatorių reikės šių parametrų:

138.1. Unikalus YAĮ / AĮ transformatoriaus ID.

138.2. Regionas, miestas / kaimas (transformatoriaus vieta).

138.3. YAĮ / AĮ transformatoriaus / transformatorinės pavadinimas (neprivaloma).

138.4. Uprim / Usec / Uterc ‒ įtampos lygis pirminėje, antrinėje ir tretinėje transformatoriaus pusėje.

138.5. Sn ‒ nominali transformatoriaus galia.

138.6. Pfe/Pcu, ∆P ‒ nulinė apkrova / apkrovos nuostoliai, galios nuostoliai esant piko apkrovai.

138.7. Pmax ‒ transformatoriaus piko apkrova.

138.8. Statistinė vidutinė Pmax (statistinė vidutinė piko apkrova, apskaičiuota pagal istorinius duomenis).

138.9. Naudojamas atsargai? ‒ informacija, ar transformatorius naudojamas kaip atsarginis kitam transformatoriui.

138.10. Atsargos % ‒ konkreti transformatoriaus pajėgumo % dalis, naudojama atsargai.

138.11. Gamintojas (neprivaloma).

138.12. Savininkas.

138.13. Geotipas.

138.14. Įsigijimo metai, metai nuo paleidimo, naudingo tarnavimo laiko pabaigos metai (metai).

138.15. Metinis nusidėvėjimas pagal HCA ir CCA (CCA gali būti neprivaloma).

138.16. Grynoji balansinė vertė, pagal HCA ir CCA (CCA gali būti neprivaloma).

138.17. Planuojamos investicijos ‒informacija, ar į transformatorių planuojama investuoti ar rekonstruoti ateinančių 10 metų investiciniame plane.

 

X SKYRIUS

YPAČ AUKŠTOS ĮTAMPOS TINKLO KONSTRUKCIJA

 

139. Ypač aukštos įtampos tinklo konstrukcija. YAĮ tinklas bus modeliuojamas remiantis PSO pateiktais duomenimis apie YAĮ / AĮ transformatorius ir YAĮ linijas, kad atspindėtų esamą PSO topologiją. Transformatoriai ir linijos bus įvertinti ir optimizuojami atsižvelgiant į piko apkrovą, o modeliavimui parenkama optimali tinklo technologija pagal technologijų optimizavimo lentelę ( žr. skyrių. Tinklo elementų pajėgumų įvertinimas).

140. Modelyje bus remiamasi YAĮ linijų „žiedine“ tinklo topologija, kai kiekvienas YAĮ / AĮ transformatorius yra sujungtas su 2 (ar daugiau) YAĮ linijomis iš skirtingų krypčių ir kur YAĮ linijos susitelkia link pagrindinės YAĮ linijos, kuri yra tiesiogiai sujungta su hipotetiniu YAĮ subalansavimo mazgu konkrečiai tiekimo sričiai (žr. žemiau pateiktą YAĮ subalansavimo mazgo paaiškinimą) YAĮ / AĮ transformatorių nužymėjimas iki YAĮ linijų, YAĮ linijų iki YAĮ linijų ir YAĮ linijų iki YAĮ subalansavimo mazgų bus nustatytas remiantis PSO pateikta tinklo topologija, siekiant apibrėžti supaprastintą tinklo topologiją modeliavimo tikslais.

141. Duomenis apie gamybą ir suvartojimą YAĮ lygiu taip pat pateiks PSO, o atitinkami apkrovos parametrai atsispindės tinklo elementų, prie kurių prijungta gamyba ir vartojimas, vertinime.

142. Pradiniai duomenys bus renkami iš PSO duomenų rinkimo proceso metu, naudojant standartinį duomenų klausimyną, parengtą kaip modelių dalį.

 

10 pav. Schematinis YAĮ tinklo modeliavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9 pav. ‒ YAĮ tinklo schematinis modeliavimas

 

Ypač aukštos įtampos tinklą sudarys šie pagrindiniai tinklo elementai:

·    Ypač aukštos įtampos linijos

·    YAĮ gamyba

·    YAĮ balansinis mazgas

 

143. Tai yra pagrindinės tinkle įdiegtos technologijos, modeliuotos pagal pirmiau aprašytus apribojimus ir supaprastinimus. LRAIC modeliui, skirtam YAĮ linijoms, reikia surinkti įvairius duomenis (kai kurie duomenys yra tik informaciniai ir neprivalomi).

144. YAĮ linijos. Kiekviena YAĮ linija turės unikalų identifikatorių ir bus priskirta arba kitai YAĮ linijai, arba YAĮ subalansavimo mazgui. YAĮ linijų nužymėjimas iki kitos YAĮ linijos arba YAĮ subalansavimo mazgo bus atliekamas remiantis faktine PSO tinklo topologija.

Kiekvienos YAĮ linijos apkrova bus apskaičiuojama kaip apkrova YAĮ / AĮ transformatoriuje ir ankstesnėje YAĮ linijoje. Atskirų YAĮ linijų optimizavimas bus pagrįstas apskaičiuota piko apkrova.

Kiekvienai YAĮ linijai reikės šių parametrų:

144.1. Unikalus YAĮ linijos ID.

144.2. Linijos pavadinimas / Nr. (neprivaloma).

144.3. U (nominalioji įtampa).

144.4. Pn (nominalioji galia).

144.5. Pmax (piko apkrova).

144.6. Statistinė vidutinė Pmax (statistinė vidutinė piko apkrova, apskaičiuota pagal istorinius duomenis).

144.7. ∆P.

144.8. Naudojamas atsargai?.

144.9. Atsarga %.

144.10 Grandinių skaičius.

144.11. Oro linija / kabelis.

144.12. Geotipas.

144.13. Gamintojas (neprivaloma).

144.14. Tipas (neprivaloma).

144.15. Ilgis.

144.16. Įsigijimo metai, metai nuo paleidimo, naudingo tarnavimo laiko pabaigos metai (metai).

144.17. Metinis nusidėvėjimas pagal HCA ir CCA (CCA gali būti neprivaloma), pagrįstas pagal reguliavimo apskaitą.

144.18. Grynoji balansinė vertė, pagal HCA ir CCA (CCA gali būti neprivaloma), pagrįsta pagal reguliavimo apskaitą.

144.19. Planuojamos investicijos ‒ informacija, ar į transformatorių planuojama investuoti ar rekonstruoti ateinančių 10 metų investiciniame plane.

144.20. Pakeisti į kabelį ‒ nurodoma, ar maitinančią liniją reikia pakeisti iš oro linijos į kabelį.

145. YAĮ gamyba. Kiekvienas gamintojas, prijungtas prie YAĮ tinklo, bus identifikuojamas pagal unikalų identifikatorių ir bus susietas su unikalia YAĮ linija. Kiekvienam iš YAĮ gamintojų reikės šių parametrų:

145.1. Unikalus gamintojo ID.

145.2. Regionas / Miestas / Kaimas (neprivaloma).

145.3. Gamintojo pavadinimas (neprivaloma).

145.4. Pinst (įdiegta galia).

145.5. Pmax (piko apkrova).

145.6. Sumontavimo metai, planuojami eksploatavimo pabaigos (atjungimo) metai.

145.7. Planuojamas Pmax pokytis per 5 metus ir per 10 metų.

145. YAĮ balansinis mazgas. Šio modelio tikslais į modelį bus įtraukti specialūs YAĮ subalansavimo mazgai, kurie parodys galutinį hipotetinės tiekimo zonos (dis)balansą. Jei apkrovos balansas yra lygus nuliui, modelis yra subalansuotas. Subalansavimo mazgas yra sujungtas su hipotetine tiekimo sritimi hipotetine YAĮ linija, kurios ilgis 0 km. YAĮ subalansavimo mazgas nepateks į ekonominį LRAIC modelio skaičiavimą.

 

XI SKYRIUS

Kiti tinklo elementai ir kitas turtas

 

146. Be modeliuojamų pagrindinių tinklo elementų (maitinimo linijų, linijų ir transformatorių) ekonominis modelis taip pat apims kitus tinklo elementus, reikalingus PSO ir STO tinklų veikimui. Tai yra kiti pagrindinio tinklo elementai (t. y. įranga ir technologijos, reikalingos tinklui eksploatuoti, tiesiogiai susijusios su pagrindiniais tinklo elementais) ir pagalbiniais tinklo elementais (t. y. visa kita įranga, technologijos ir turtas, reikalingi tinklui eksploatuoti, tačiau nėra tiesiogiai susiję su pagrindiniais tinklo elementais).

147. Be to, visas kitas PSO ir STO turtas, reikalingas reguliuojamai veiklai vykdyti, taip pat turėtų būti įtrauktas į ekonominį modelį (pvz., pastatai, biuro įranga, transporto priemonės ir kt.).

LRAIC modelis turi funkciją, leidžiančią įvertinti kitų pagrindinio tinklo elementų kiekius, remiantis PSO ir STO pateiktais įvesties duomenimis, o pagalbiniai tinklo elementai ir kitas turtas nėra modeliuojami ir modelyje yra tik „pereinamieji“ elementai.

148. Kitų tinklo elementų ir kito turto duomenų išsamumas priklauso nuo duomenų PSO ir STO prieinamumo. Šie duomenys gali būti pateikiami kaip vienkartinės suvestinės sumos (nusidėvėjimas, OPEX, reguliuojamojo turto bazė), nepriklausančios modeliui, kurios turi būti tiesiogiai įtrauktos į kainos viršutinės ribos apskaičiavimą.

149. Kiti tinklo elementai ir kiti ištekliai. Kiti pagrindinio tinklo elementai:

149.1. Elektros skaitikliai.

149.2. Atjungikliai.

149.3. Grandinės pertraukikliai.

149.4. Automatiniai pakartotiniai įjungikliai.

149.5. Kondensatorių masyvai, šunto reaktoriai.

149.6. Transformatorių apsaugos.

149.7. Linijos apsaugos.

149.8. Relių apsaugos.

149.9. Sistemos automatinės apsaugos.

149.10. Specialiosios apsaugos.

150. Jei į modeliavimą bus įtraukti kiti pagrindiniai tinklo elementai, jie nebus gaunami iš piko apkrovos, tačiau šių tinklo elementų skaičius bus apskaičiuojamas iš nustatyto pagrindinių tinklo elementų skaičiaus, naudojant iš anksto nustatytas skaičiavimo taisykles (pvz. vidutinis 1 transformatoriaus atjungiklių skaičius).

151. Pagalbiniai tinklo elementai:

151.1. Tinklo valdymo technologijos.

151.2. Valdymo patalpa/dispečerinė.

151.3. Tinklo IT sistemos ir kt.

152. Kitas turtas:

152.1. Biurų pastatai ir įranga.

152.2. Ne tinklo ir verslo pagalbinės IT sistemos.

152.3. Transporto priemonės ir kt.

153. Pagalbinių tinklo elementų ir kito turto skaičių pateiks PSO ir STO, o ekonominis modelis nemodeliuos optimizuoto šių elementų skaičiaus.

154. Siūloma, kad kiti pagrindinio tinklo elementai, pagalbiniai tinklo elementai ir kitas turtas būtų vertinami už modelio ribų. Tai reiškia, kad šių elementų ir turto ekonominiai duomenys bus pateikti kaip suvestiniai skaičiai (nusidėvėjimas, veiklos sąnaudos, reguliuojama turto bazė) ir bus naudojami tiesiogiai apskaičiuojant kainos viršutinę ribą, o ne modeliuojant LRAIC modelyje.

 

XII SKYRIUS

Paklausos vertinimo įvesties duomenys ir prognozė

 

155. Paklausos prognozė. Siekiant įvertinti tinklo elementus ateityje, naudojama piko apkrovos paklausos prognozė. Individualių įtampos lygių piko apkrovos paklausa bus pagrįsta dabartine piko apkrovos paklausa ir būsima numatoma piko apkrovos kaita. Paklausa bus planuojama remiantis turimais PSO ir STO duomenimis apie būsimus 10 metų.

156. Konkrečių tinklo elementų paklausa bus modeliuojama „iš apačios į viršų“. Prognozuojamų metų paklausos piko apkrova esant žemosios įtampos lygiui bus proporcingai paskirstyta esamiems žemosios įtampos tinklo elementams, atsižvelgiant į jų išmatuotą piko apkrovą pirmaisiais metais.

Padidėjusi žemosios įtampos tinklo paklausa bus perkelta į atitinkamus tinklo elementus esant aukštesnei įtampai, remiantis tinklo topologijos žymėjimu. Papildomos piko apkrovos paklausos balansas bus pridėtas esant aukštesniems įtampos lygiams atitinkamam piko apkrovos suvartojimui ir piko apkrovos gamybai esant šiems aukštesniems įtampos lygiams. Paklausos prognozė ir tinklo elementų paklausa vėliau naudojami matuojant tinklo elementų įvertinimui. Toliau pateikta schema iliustruoja piko apkrovos paklausos prognozės perkėlimą į tinklo elementų paklausą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 pav. Tinklo elementų piko apkrovos paklausos iliustracija

 

 

157. Nauja gamyba ir vartojimas. Be bendros paklausos prognozės, modelis taip pat gali įtraukti naujus tinklo elementus, tokius kaip nauja gamyba ir naujas suvartojimas VĮ ir aukštesniame lygiuose. Jei planuojama, kad per analizuojamą laikotarpį bus sumontuoti nauji gamybos ar suvartojimo taškai, naujus elementus galima tiesiogiai pridėti prie esamų su tuo pačiu išsamumo lygiu atitinkamame modelio įvesties skyriuje.

158. Pavyzdžiui, jei planuojama prijungti naują jėgainę prie AĮ lygio, šį naują tinklo elementą galima pridėti prie modelio AĮ dalyje ‒ AĮ gamyba ir reikės pateikti tuos pačius duomenis kaip ir apie esamą gamybą, prijungtą prie AĮ lygio, kaip apibrėžta 4.5 skyriuje „Aukštosios įtampos tinklo konstrukcija“, AĮ gamybos dalis, konkrečiai vieta, unikalus AĮ linijos, prie kurioje pažymėta elektrinė, ID, nominali galia, piko apkrova ir metai, kuriais ji bus prijungta. Panašiai į modelį taip pat galima įtraukti naujus planuojamus transformatorius ir linijas.

 

XIII SKYRIUS

Tinklo elementų pajėgumų įvertinimas

 

159. Techninėje modelio dalyje kiekvienos technologijos (maitinimo linijos, linijos, transformatoriaus) matavimo parametrai nurodomi kiekviename įtampos lygyje.

Parametrai apima:

159.1. Esamo tinklo elemento pakeitimo tinkamiausiu tinklo elementu (su didesniu / mažesniu pajėgumu) ribas.

159.2. Esamų tinklo elementų, kurie naudojami atsargai, pakeitimo tinkamiausiu tinklo elementu (su didesniu / mažesniu pajėgumu) ribas.

159.3. Technologines lenteles su apatine ir viršutine ribomis standartizuotoms tinklo technologijoms, kurios naudojamos optimizavimo modeliavimui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 pav. VĮ / ŽĮ transformatorių technologijos optimizavimo lentelės pavyzdys

 

160. Šis modelis leis optimizuoti tinklo elementus pagal iš anksto nustatytus kriterijus, pavyzdžiui:

160.1. Visų technologijų optimizavimas ‒ jei pasirenkamas šis scenarijus, modelis optimizuos kiekvieno tinklo mazgo technologijas naudodamas vieną iš pageidaujamų technologijų. Tinkle nebus palikta jokių senų technologijų.

160.2. Tik technologijų su pasibaigiančiu tarnavimo laiku optimizavimas ‒ jei pasirenkamas šis scenarijus, modelis optimizuos tik tinklo mazgus ir tas tinklo technologijas, kurių tarnavimo laikas artėja prie pabaigos.

160.3. Tik stiprinantis optimizavimas ‒ jei pasirenkamas šis scenarijus, modelis atliks tik stiprinantį optimizavimą (sustiprinimą), t. y. esamas technologijas pakeis tik tinklo mazge tuo atveju, kai esamos technologijos pajėgumas yra nepakankamas ir jį reikia gerinti, kad atitiktų apskaičiuotą būsimą piko apkrovą.

161. Tik tinklo elementų į kuriuos numatoma investuoti ar kuriuos numatoma rekonstruoti optimizavimas ‒ modelyje pridėta nauja funkcija. Pasirinkus šį scenarijų, modelis optimizuos tik tuos tinklo elementus, kurie bus pažymėti kaip ruošiami investicijoms ar rekonstravimui per ateinančius 10 metų (t. y. jei tai yra investicijų plano dalis).

162. Naujajame optimizavimo scenarijuje siūloma suderinti LRAIC modelio optimizavimo mastą su PSO ir STO investicijų planais ir investavimo pajėgumais. Scenarijus taip pat turėtų užtikrinti, kad tinklo elementai, kurie buvo neseniai optimizuoti ar rekonstruoti, nebūtų iš naujo optimizuoti atnaujintame LRAIC modelyje.

163. STO atveju tinklo vystymo ir atnaujinimo planas gali būti nepakankamai detalus, nenurodant, ar tam tikras tinklo elementas planuojamas rekonstruoti, nes tinklo vystymo ir atnaujinimo planai yra aukštesnio lygio ir gali pateikti tik bendrąsias investicijų gaires ilguoju laikotarpiu. Dėl šios priežasties LRAIC modelis siūlo alternatyvius variantus Scenarijui „Tik tinklo elementų į kuriuos numatoma investuoti ar kuriuos numatoma rekonstruoti optimizavimas“, kuriame STO pateiks bendrąjį tinklo vystymo ir atnaujinimo planą skirtingų įtampos lygių tinklo elementų tipams, nurodydamas planuojamas investicijų apimtis (maitinančių linijų kilometrai, transformatorių skaičius).

164. Atitinkamai LRAIC modelis atliks tinklo elementų optimizavimą iki apimties, nurodytos bendrajame  tinklo vystymo ir atnaujinimo plane. Duomenų, kurie turi būti pateikti šiam planui, išsamumas bus apibrėžtas Duomenų rinkimo gairėse, tačiau duomenys bendrajame tinklo vystymo ir atnaujinimo plane turi būti diferencijuojami pagal:

164.1. Įtampos lygius (ŽĮ, VĮ).

164.2. Tinklo elementus (maitinančios linijos, transformatoriai).

164.3. Maitinimo linijų tipus (oro linija, kabelių linija).

165. STO atveju yra sudėtinga nustatyti ar ankstesniuoju LRAIC modeliavimo laikotarpiu maitinančios linijos buvo optimizuotos ar rekonstruotos. Taip yra dėl to, kad ŽĮ ir VĮ maitinančios linijos yra optimizuojamos tik supaprastintai ir dėl to nėra suskirstytos į maitinančių linijų sub-segmentus. Dėl šios priežasties, praktiškai tikėtina, kad visa maitinanti linija, kuri yra pateikta modelyje kaip vienas elementas, ankstesniu laikotarpiu nebuvo optimizuota ar rekonstruota, tačiau, priešingai, tam tikri šios linijos sub-segmentai buvo rekonstruoti ar optimizuoti. Todėl LRAIC duomenų rinkimo užklausa leis STO paryškinti procentinę ankstesnio laikotarpio metu optimizuoto arba rekonstruoto maitinančių linijų ilgio dalį, taip užtikrinant, kad naujojoje versijoje bus galima optimizuoti tik likusią maitinančios linijos dalį naujame LRAIC modelyje.

 

XIV SKYRIUS

Metinis PSO ir STO išlaidų apskaičiavimas

 

166. Ekonominėje LRAIC modelio dalyje techninės modelio dalies (t. y. optimizavimo modeliavimo) rezultatai įgyja ekonominę išraišką. Optimizuotiems modeliuojamiems technologijų tipams ir kiekiams apskaičiuojamos bendros CAPEX, nusidėvėjimas ir metinės CAPEX (įskaitant kapitalo sumą). Tinklo elementai, kurių modelis neoptimizavo, pridedami prie rezultatų naudojant faktinių sąnaudų įvesties duomenis, kuriuos teikia PSO ir STO, taikydami HCA vertinimo metodą. Metines OPEX siūloma vertinti ne pagal LRAIC modelį (t. y. jų negalima modeliuoti, bet PSO ir STO jas pateikia atskirai, kad būtų galima apskaičiuoti kainos viršutinę ribą).

 

13 pav. Metinis sąnaudų schematinis apskaičiavimas

 

 

 

167. Metines PSO ir STO sąnaudas sudaro keli sąnaudų komponentai:

167.1. Tinklo CAPEX pagrindinėms technologijoms, t. y. pagrįstos tinklo technologijų vienetų kainomis

167.2. Kitos tinklo CAPEX ‒ visos kitos CAPEX, susijusios su pagrindinių technologijų kūrimu ir jų veikimu, įskaitant visas kapitalizuotas išlaidas. Šias kitas tinklo CAPEX galima derinti su pagrindine vieneto kaina ir pateikti kaip vieną skaičių.

167.3. Kapitalo kaina (WACC) ‒ kapitalo poreikis įtraukiamas į metinį išlaidų apskaičiavimą, siekiant atsižvelgti ir į leidžiamą pelną.

168. Kaip minėta anksčiau, LRAIC modelis taip pat apima funkciją, skirtą apskaičiuoti kitų pagrindinio tinklo elementų, pagalbinių tinklo elementų ir kito turto metines sąnaudas (įskaitant nusidėvėjimą, OPEX ir leidžiamą pelną), įtraukiant jas į LRAIC rezultatus. Tačiau, remiantis pasitarimais su VERT, PSO ir STO, siūloma, kad šios sąnaudos nebūtų įtrauktos į modelį ir bus pateiktos atskirai kaip vienkartinė suma galutiniam kainų viršutinių ribų apskaičiavimui.

169. Kalbant apie vieneto kainas (arba pagrindinių technologijų CAPEX vienetus), LRAIC modeliui būtina, kad operatoriai pateiktų pagrindinių tinklo technologijų vidutines vieneto kainas. Diskusijose tarp VERT ir operatorių buvo pažymėta, kad nors vidutines vieneto kainas galima naudoti modelyje, VERT neturėtų jų naudoti vertinant atskirus investicinius projektus, nes faktinės kainos gali svyruoti ir kai kuriais atvejais gali būti didesnės nei vidutinės kainos. Todėl taip pat ir maksimalios vieneto kainos tam tikru laikotarpiu įtrauktos į LRAIC duomenų rinkimo procesą. Tokios maksimalios kainos nebus naudojamos pačiame LRAIC modelyje, tačiau VERT tai bus naudinga informacija vertinant operatorių investicinius projektus.

 

XV SKYRIUS

Jautrumo analizė ir lankstumo ribos

 

170. Kadangi LRAIC modelis apskaičiuojamas naudojant ateities perspektyvos duomenis ir atitinkamai taikomas kainų viršutinės ribos reguliavime daugiamečiu reguliavimo laikotarpiu, taip gali atsirasti nukrypimų tarp faktinių tam tikrų rodiklių verčių (pvz., didžiausios apkrovos) ir prognozuojamų verčių, naudojamų LRAIC modelyje.

171. Siekiant suprasti pasirinktų pagrindinių rodiklių pokyčių įtaką apskaičiuotiems LRAIC rezultatams, skaičiuojant LRAIC modelį bus atliekama jautrumo analizė. Tokia jautrumo analizė turėtų būti pagrindas nustatyti lankstumo ribas, t. y. priimtinus nuokrypio tarp faktinių ir prognozuojamų šių rodiklių verčių lygius. Tai turėtų užtikrinti didesnį LRAIC rezultatų kainų viršutinės ribos taikymo stabilumą ir nuspėjamumą, nes šių rodiklių reikšmių nukrypimai per priimtiną ribą neturėtų sukelti poreikio LRAIC rezultatų patikslinimui.

 

Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo

sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo

metodinių gairių priedas Nr. 1

 

A.1. Naudojami standartiniai tinklo elementų identifikatoriai

 

Projektuojant PSO ir STO tinklus LRAIC modelio techninėje-technologinėje dalyje, turi būti naudojama standartinė atskirų pagrindinio tinklo elementų kodavimo tvarka. Tinklo elementų kodavimas naudojamas atskirų tinklo elementų atvaizdavimui, siekiant modelyje sukurti tinklo topologiją.

Kiekvienam atskiram pagrindinio tinklo elementui (maitinimo linijai / linijai, transformatoriui) turi būti priskirtas unikalus atitinkamas identifikatorius, apibrėžtas atitinkamai elementų grupei. Standartinį identifikatorių sudaro priešdėlis, identifikuojantis tinklo elemento įtampos lygį ir tipą bei tinklo elemento serijos numeris.

VĮ / ŽĮ transformatoriaus identifikatoriaus pavyzdys:

A.  VĮŽĮ ‒ įtampos lygio identifikatorius (šiame pavyzdyje nuo vidutinės įtampos iki žemos įtampos)

B.  T ‒ tinklo elemento tipo identifikatorius (transformatorius)

CSerijos numeris

Standartiniai tinklo elementų identifikatoriai visiems įtampos lygiams ir tinklo elementų tipams:

·    ŽĮ gamintojas                                                                                                    LVP-###

·    VĮ / ŽĮ transformatorius (10 kV / 0,4 kV)                                  VĮŽĮT-#####

·    VĮ maitinimo linija (10 kV)                                                                              VĮML-####

·    VĮ vartotojas                                                                                                                          VĮV-####

·    VĮ gamintojas                                                                                                   MVP-###

·    VĮ / VĮ transformatorius (35 kV / 10 kV)                                   VĮVĮT-####

·    VĮ maitinimo linija (35 kV)                                                                              VĮ35ML-####

·    AĮ / VĮ transformatorius (110 kV / 35 kV)                                 AĮVĮT-###

·    AĮ vartotojas                                                                                                                          AĮV-###

·    AĮ gamintojas                                                                                                   HVP-###

·    AĮ linija (110 kV)                                                                                             AĮL-###

·    YAĮ / AĮ transformatorius (330 kV or 400 / 110 kV)                YAĮAĮT-##

·    YAĮ linija (330/400 kV)                                                                                   YAĮL-##

·    YAĮ gamintojas                                                                                                EHVP-###

 

 

 

 

 

Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo

sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo

metodinių gairių priedas Nr. 2

 

A.2. Pagrindinių LRAIC modelio atnaujinimo reikalavimų ir pakeitimų santrauka

 

Sritis

Aprašymas

Siūlomas įgyvendinimas

Įgyvendinimo tipas

CAPEX korekcijos

Skirtumų tarp planuojamų CAPEX pagal LRAIC modelį ir faktinių CAPEX, kurias operatoriai investavo laikotarpiais iki 2021 m., korekcija buvo atliekama kasmet ir tais atvejais, kai operatoriai neįvykdo investicinių planų.

Tai turi atsispindėti naujame modelyje ‒ tokios korekcijos neturėtų būti atliekamos palyginus planuojamas ir faktines CAPEX per vienerius metus, nes operatorių investicijoms reikia ilgesnių laikotarpių.

Atsispindi ne pačiame modelyje, o kainų viršutinės ribos apskaičiavimo metodikoje.

Modelyje gali būti pridėta nauja funkcija (optimizavimo scenarijus), kai operatoriai gali pabrėžti, jei per modeliavimo laikotarpį numatoma rekonstruoti konkrečius tinklo elementus ir tik tokie elementai bus optimizuoti (t. y. jei jie yra įtraukti į tinklo plėtros planą). Taigi modelio optimizavimo scenarijus bus suderintas su operatorių investiciniais planais.

STO atveju tinklo vystymo ir atnaujinimo planas gali būti nepakankamai detalus, neišskiriant konkrečių tinklo elementų, į kuriuos planuojama investuoti. Todėl gali būti pateiktos bendrosios tinklo vystymo ir atnaujinimo plano vertės (t. y. maitinančių linijų kilometrai, transformatorių skaičius) ir į tai bus atsižvelgta taikant naują modelio optimizavimo scenarijų.

Kainų viršutinės ribos reguliavimo pokytis

Naujo modelio funkcionalumas

CAPEX naujos jungtys

Naujų klientų prisijungimas ‒ 50 % prisijungimo išlaidų apmoka klientai, 50 % susigrąžina iš specialaus prisijungimo tarifo.

Skaičiuojant faktinių ir planuojamų CAPEX skirtumą, VERT į faktines CAPEX neįtraukia CAPEX, susijusių su klientų prisijungimu.

Neturi būti atspindima LRAIC modelyje. Tai nėra LRAIC modelio taikymo sritis.

NĖRA

Gamintojai-vartotojai

Modelyje reikia atsižvelgti į paskirstytą gamybą ir gamintojus-vartotojus.

Į modelį bus įtraukti prie skirtingų įtampos lygių prijungti gamintojai-vartotojai.

Gamintojai-vartotojai turėtų atsispindėti piko apkrovos prognozėje, o individualūs gamintojai-vartotojai taip pat atsispindės modelio „Gamybos“ darbalapiuose.

Gamintojams-vartotojams turėtų būti nustatytas koeficientas, kad būtų atsižvelgta tik į minimalią gamintojo-vartotojo elektros energijos gamybos apkrovą. Papildoma informacija, kurią reikia pateikti renkant duomenis, bus gamintojo-vartotojo tipas (saulės, vėjo ir kt.)

Naujas modelio funkcionalumas

ŽĮ maitinančios linijos

STO gali tekti investuoti į ŽĮ maitinančių linijų tinklo rekonstrukciją, tačiau šiuo metu modelis neoptimizuoja ŽĮ maitinančios linijos tinklo. Norint į tai atsižvelgti, į modelį reikia įtraukti funkcionalumą.

Originalus modelis modeliavo ŽĮ maitinimo linijų tinklą tik supaprastintu būdu.

Jei STO gali pateikti duomenis, galima išsamiau optimizuoti ir ŽĮ maitinimo linijų tinklą. Arba galima atlikti supaprastintą modeliavimą, pavyzdžiui, remiantis STO pateiktais rekonstrukcijos reikalavimų nurodymais.

Naujas modelio funkcionalumas

Modelio optimizavimas

Kalbant apie elektros linijas, pradinis modelis leido optimizuoti linijas tik pagal jų esamą tipą (t. y. oro linijos oro linijoms, kabeliai kabeliams).

Modelis turėtų leisti optimizuoti skirtingų tipų elektros linijas ‒ ypač pakeisti oro liniją kabeliu, nes tai įprasta praktika realiame gyvenime.

Reikia pridėti modelio funkciją, taip pat reikia atnaujinti duomenų rinkimo klausimyną. Operatoriai turi pateikti nurodymus tais atvejais, kai reikia tokio pakeitimo (oro liniją vietoj kabelio).

Naujas modelio funkcionalumas

OPEX ir kitos tinklo CAPEX

Galbūt OPEX ir kitos CAPEX turėtų būti supaprastintos, t. y. jos neturėtų būti modeliavimo dalis, bet pateiktos kaip dedamoji apskaičiuojant kainos viršutinę ribą, remiantis faktinėmis operatorių sąnaudomis

Galima įgyvendinti.

Minimalus poveikis modelio funkcijoms, jei supaprastintas, OPEX ir kitų CAPEX duomenų bus tiesiogiai paprašyta iš operatorių ir jie bus įtraukti į kainų viršutinės ribos apskaičiavimo failą.

Metodinių gairių pakeitimas

Duomenų rinkimas

Originaliame modelyje elektros linijos, turinčios 2 grandines, buvo įtrauktos į duomenų rinkimą kaip 2 atskiros eilutės (t. y. kaip dvi atskiros eilutės) ‒ ar šį dalyką galima modelyje pakeisti taip, kad jos būtų įtrauktos kaip viena eilutė?

Tam reikėtų iš esmės pakeisti modelio logiką keliuose darbo lapuose ir skaičiavimo formulėse.

Siūloma išlaikyti originalią modelio logiką ir tokias maitinimo linijas įtraukti 2 atskirose eilėse.

NĖRA

CAPEX

Modelio rezultatai turi būti suderinti su operatorių galimybėmis investuoti ir finansuoti investicijas.

Modelyje gali būti pridėta nauja funkcija (optimizavimo scenarijus), kai operatoriai gali pabrėžti, jei per modeliavimo laikotarpį numatoma rekonstruoti konkrečius tinklo elementus ir tik tokie elementai bus optimizuoti (t. y. jei jie yra įtraukti į tinklo plėtros planą). Taigi modelio optimizavimo scenarijus bus suderintas su operatorių investiciniais planais.

Naujas modelio funkcionalumas

Duomenų rinkimas

Reikia patvirtinti duomenų rinkimo termino pabaigą.

Pabaigos data yra 2020-12-31, nebent būtų nurodyta kitaip.

Pavyzdžiui, „Litgrid“ piko apkrovai galima naudoti pastarąsias 365 dienas. Dėl tinklo technologijų kainų ‒ jos turėtų būti pagrįstos naujausiais duomenimis.

Apibrėžimas duomenų rinkimo gairėse

Duomenų rinkimas

Modeliuotų technologijų vienetų kainos ‒ operatoriai pateikia modeliuotų technologijų vienetų kainas remdamiesi savo pačių naujausiais pirkimais ir sutartimis.

Tais atvejais, kai paskutiniai pirkimai yra senesni, kainos nėra faktinės, todėl jas reikėtų koreguoti atsižvelgiant į infliaciją.

Galima įtraukti į duomenų rinkimo vadovą, tiksliau nurodant vieneto kainų apibrėžimą.

Taikytina infliacija turės būti pagrįsta viešai prieinamu infliacijos indeksu, kurį skelbia statistikos institucija.

Reikia patvirtinti, kokio tipo infliacijos lygis turėtų būti naudojamas (VKI, statybos darbų infliacija ir kt.)

Apibrėžimas duomenų rinkimo gairėse

Modelio optimizavimas

Naujos technologijos gali turėti įtakos piko apkrovai ‒ akumuliatoriai, AEI, išmanieji skaitikliai ‒ tai turėtų atsispindėti modelyje.

Piko apkrovos prognozė turėtų atspindėti tokius pokyčius.

Dideli akumuliatoriai taip pat gali būti įtraukti į modelį, nes vartotojai ir gamintojai yra prisijungę prie AĮ tinklo.

Apibrėžimas duomenų rinkimo gairėse

Nuostoliai

Ar atlikus optimizavimą modelis gali iš naujo apskaičiuoti technologinius nuostolius ‒ kad būtų nustatytas koks nors efektyvumo koeficientas, kurį galima naudoti apskaičiuojant tarifą?

Modelis nėra skirtas atlikti kompleksinį nuostolių modeliavimą.

Galima atlikti paprastą skaičiavimą ‒ svertinius nuostolių vidurkius % prieš ir po optimizavimo ‒ palyginant operatorių pateiktas vidutines nuostolių vertes esamam tinklui su nuostoliais po optimizavimo, atsižvelgiant į modeliuojamų technologijų tipų vidutinius nuostolius.

Naujas modelio funkcionalumas

VS efektyvumas

Ar galime sugalvoti kokį nors efektyvumo koeficiento OPEX sutaupymą? Konkrečiai susijęs su tinklu susijusiomis OPEX.

Modelis negali to apskaičiuoti, mes galime patikrinti kai kuriuos etalonus, tačiau paprastai OPEX efektyvumo koeficientai tarifų taisyklėse taikomi visoms OPEX, o ne konkrečiai tinklo OPEX.

NĖRA

Investicijos

Operatoriai turi sugebėti lanksčiai ir tikslingai investuoti, t. y. Ne griežtai į konkretų turtą, kaip siūloma modelyje, bet lanksčiai iki visos sumos, kurią siūlo modelis.

Taip pat reikia laiko lankstumo ‒ t. y. jie gali investuoti mažiau vienais metais ir daugiau kitais metais.

Atsispindi ne pačiame modelyje, o kainų viršutinės ribos apskaičiavimo metodikoje.

Kainų viršutinės ribos reguliavimo pokytis

Modelio optimizavimas

Ar tinklo elementams, kurie jau buvo modernizuoti / optimizuoti ankstesniais laikotarpiais, vėl turėtų būti taikomas optimizavimo modeliavimas?

T. y. modelis turi užtikrinti, kad tie patys tinklo elementai nebūtų optimizuoti, jei į juos buvo investuota ir (arba) jie buvo perstatyti ankstesniu LRAIC modelio taikymo laikotarpiu.

Tai galima išspręsti įtraukiant į modelį naują funkcionalumą, kai operatoriai gali pabrėžti, jei per modeliavimo laikotarpį numatoma rekonstruoti konkrečius tinklo elementus ir tik tokie elementai bus optimizuoti (t. y. jei jie yra įtraukti į tinklo plėtros planą). Taigi modelio optimizavimo scenarijus bus suderintas su operatorių investiciniais planais.

STO atveju tinklo vystymo ir atnaujinimo planas gali būti nepakankamai detalus, neišskiriant konkrečių tinklo elementų, į kuriuos planuojama investuoti. Todėl gali būti pateiktos bendrosios tinklo vystymo ir atnaujinimo plano vertės (t. y. maitinančių linijų kilometrai, transformatorių skaičius) ir į tai bus atsižvelgta taikant naują modelio optimizavimo scenarijų.

Naujas modelio funkcionalumas

Investicijos

Ar turėtų būti toleruojamas nuokrypis tarp faktinių investuotų CAPEX ir planuojamų CAPEX, apskaičiuotų pagal modelį? Ir koks turėtų būti tokio vertinimo dažnumas?

Atsispindi ne pačiame modelyje, o kainų viršutinės ribos apskaičiavimo metodikoje.

Kainų viršutinės ribos reguliavimo pokytis

LRAIC modeliavimo laikotarpis

LRAIC modelis turi būti sumodeliuotas taip, kad būtų nustatyti tinklo elementai kiekvienam optimizuotam 5 metų ir 10 metų laikotarpiui (modeliavimo tikslais taip pat ir 15, 20 ir 25 metų laikotarpiai).

 

 

Turto vertės nustatymo metodas

Optimizuotų elementų sąnaudos turėtų būti nustatomos naudojant CCA, neoptimizuoti elementai turėtų būti nustatomi naudojant HCA.

Modelis jau turi šią funkciją, kad galėtų naudoti abu scenarijus. Siūlomas scenarijus yra toks, kaip aprašyta - CCA optimizuotiems elementams, HCA neoptimizuotiems elementams.

NĖRA

Nusidėvėjimas

Nusidėvėjimo sąnaudoms nustatyti turėtų būti naudojamas tiesinis nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.

Modelis jau turi funkciją, skirtą naudoti skirtingus nusidėvėjimo scenarijus. Siūlomas nusidėvėjimo metodas yra tiesinis nusidėvėjimas.

NĖRA

Duomenų rinkimas

Modeliuotų technologijų CAPEX nereikėtų skirstyti į bazinę vieneto kainą ir kitas susijusias CAPEX, nes operatoriai paprastai turi bendras kainas galutinio vartojimo kainas. Siūloma pateikti kaip subendrintas bendras CAPEX vienetui.

Joks modelio funkcijos aspektas negali būti pateiktas kaip bendra kaina.

Apibrėžimas duomenų rinkimo gairėse

Duomenų rinkimas

Ar būtina pateikti duomenis į kai kuriuos modelio laukus, kurie naudojami „tik informacijai“ ir nenaudojami modeliavime? Pavyzdžiui, elektros linijų ir transformatorių pavadinimai, gamintojas ir tipas?

Jokios įtakos modelio funkcijoms.

NĖRA

Duomenų rinkimas

Ar metinio nusidėvėjimo stulpelis CCA gali būti tuščias, nes CCA nebus naudojama neoptimizuotiems elementams?

Jokios įtakos modelio funkcijoms.

NĖRA

Vieneto kaina

LRAIC modeliui būtina, kad operatoriai pateiktų pagrindinių tinklo technologijų vidutines vieneto kainas. Nors vidutines vieneto kainas galima naudoti modelyje, VERT neturėtų jų naudoti vertinant atskirus investicinius projektus, nes faktinės kainos gali svyruoti ir kai kuriais atvejais gali būti didesnės nei vidutinės kainos.

Siekiant į tai atsižvelgti, maksimalios vieneto kainos tam tikru laikotarpiu įtrauktos į LRAIC duomenų rinkimo procesą.

Jokios įtakos modelio funkcionalumui.

Prie duomenų rinkimo klausimyno bus pridėtas papildomas duomenų laukas, kad operatoriai galėtų pateikti maksimalias faktines vieneto kainas tam tikru nurodytu laikotarpiu.

Ši informacija nebus naudojama modeliuojant ir bus naudojama tik reguliuojančios institucijos informaciniais tikslais.

Apibrėžimas nurodomas duomenų rinkimo gairėse

 

 [1] LitGrid, Metinė Ataskaita. 2020. Nuoroda į internetinę svetainę: https://www.nasdaqbaltic.com/market/upload/reports/lgd/2020_ar_en_eur_con_ias.pdf

[2] ESO, sekcija “Apie mus”. Nuoroda į internetinę svetainę: https://www.eso.lt/en/about-us.html

[3] AB “Energijos skirstymo operatorius” 2020 finansiniai ir veiklos rezultatai. Nuoroda į internetinę svetainę: https://www.eso.lt/download/366905/eso%20results%202020%2012%2031%20-%20eng%20v2.pdf

[4] 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/944  dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies keičiama direktyva 2012/27/ES (tekstas svarbus EEE), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0944

[5] Galima naudoti progresinę arba regresinę eigą

[6] Kai kuriuose LRAIC modeliuose hipotetiškai efektyvus operatorius nustatomas remiantis tam tikros rinkos dalies prielaida (pavyzdžiui, kai rinkoje yra daugiau konkurentų) arba darant prielaidą, kad hipotetiškai efektyvus operatorius veikia tik kurioje nors geografinėje vietovėje.

[7] https://osp.stat.gov.lt/gyventojai1