Projektas

2016-12-15 Nr. TR-331

Mherbas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOMS PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio    d. Nr. 1-

Marijampolė

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d.  nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ 20 punktu bei atsižvelgdama į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 2016 m. gruodžio 14 d. raštą Nr. (1.11) SD-487„Dėl komunalinių atliekų susikaupimo normų“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Marijampolės savivaldybės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas nekilnojamojo turto objektų kategorijoms (pridedama).

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindaugas Lelešius

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

SUDERINTA

Administracijos direktorius Sigitas Valančius

Teisės departamento direktorė Violeta Švetkauskienė

Ūkio departamento direktorius Vidas Pielikis

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2016 m.                          d.

sprendimu Nr.

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMOS  NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOMS

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objekto kategorija

Apmokestinamasis vienetas

Atliekų susikaupimo norma

1.      

Gyvenamosios paskirties objektai

gyv.

185,00 kg/m.

2.      

Viešbučių paskirties objektai

100 m2

11,07 kg/m2/m.

3.      

Administracinės paskirties objektai

100 m2

4,87 kg/m2/m.

4.      

Prekybos paskirties objektai

100 m2

14,61 kg/m2/m.

5.      

Paslaugų paskirties objektai

100 m2

8,11 kg/m2/m.

6.      

Maitinimo paskirties objektai

100 m2

36,51 kg/m2/m.

7.      

Transporto paskirties objektai

100 m2

4,06 kg/m2/m.

8.      

Garažų paskirties objektai

100 m2

4,06 kg/m2/m.

9.      

Gamybos, pramonės paskirties objektai

100 m2

9,74 kg/m2/m.

10.    

Sandėliavimo paskirties objektai

100 m2

1,22 kg/m2/m.

11.    

Kultūros paskirties objektai

100 m2

1,22 kg/m2/m.

12.    

Mokslo paskirties objektai

100 m2

1,62 kg/m2/m.

13.    

Gydymo paskirties objektai

100 m2

8,93 kg/m2/m.

14.    

Poilsio paskirties objektai

100 m2

8,11 kg/m2/m.

15.    

Sporto paskirties objektai

100 m2

1,22 kg/m2/m.

16.    

Religinės paskirties objektai

100 m2

4,06 kg/m2/m.

17.    

Specialiosios paskirties objektai

100 m2

8,11 kg/m2/m.

18.    

Sodų paskirties objektai

valda (sklypas

su pastatu)

124,00 kg/valdai/m.

19.    

Individualaus naudojimo garažų paskirties

valda (individualus garažas bokse)

80,00 kg/valdai/m.

20.    

Viešojo naudojimo objektai

Valda (viešojo naudojimo NT objektas)

-

(Apmokestinama pagal faktinį kiekį)

 

 

__________________________________________________

Mherbas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŪKIO DEPARTAMENTAS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMŲ  NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOMS PATVIRTINIMO

 

2016-12-14 Nr. ŪL-1327

Marijampolė

 

Projekto rengimą paskatinusios priežastys

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d.  nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, UAB "Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras" 2016 m. gruodžio 14 d. raštas Nr. (1.11) SD-487 „Dėl komunalinių atliekų susikaupimo normų“

Parengto projekto tikslai ir uždaviniai

Vadovaujantis teisės aktais nustatyti Marijampolės savivaldybės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas  nekilnojamojo turto objektų kategorijoms.

Kokios galimybės teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

Neigiamų pasekmių nenumatoma, teigiamos: Vadovaujantis nustatytomis Marijampolės savivaldybės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normomis  nekilnojamojo turto objektų kategorijoms bus galima nustatyti vietinės rinkliavos ar kitos įmokos dydį už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

Kokius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą tarybos sprendimo projektą

Nereikės

Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ir kokie finansavimo šaltiniai

Papildomų biudžeto lėšų nereikės

Kiti reikalingi pagrindai ir paaiškinimai

 

 

 

 

 

Departamento direktoriaus                                                                                         Vidas Pielikis

 

 

 

 

Mindaugas Lelešius

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TEISĖS AKTO PROJEKTO ANTIKORUPCINIO VERTINIMO DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOMS PATVIRTINIMO PAŽYMA

 

 

2016 m. gruodžio 15 d. Nr. AL-4630

 

Teisės akto projekto pavadinimas: Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl  Marijampolės savivaldybės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nekilnojamojo turto objektų kategorijoms patvirtinimo“.

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Ūkio departamento Aplinkos valdymo skyriaus vedėjas Mindaugas Lelešius.

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[1]: ______________________

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[2]:

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą

 

 

pildo teisės akto projekto vertintojas

pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas

pildo teisės akto projekto vertintojas

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Nesudaro

 

□ tenkina

□ netenkina

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

Be pastabų: teisės akto projekto nuostatos suformuotos aiškiai ir nedviprasmiškai bei atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisykių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas.

 

□ tenkina

□ netenkina

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

Marijampolės savivaldybės tarybos sprendime „Dėl  Marijampolės savivaldybės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nekilnojamojo turto objektų kategorijoms patvirtinimo“ nenumatyta, kad sprendimo dėl teisių suteikimo subjektas atskirtas nuo sprendimą kontroliuojančio subjekto, kadangi to nereikalauja Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

 

□ tenkina

□ netenkina

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalis ir Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ 20 punktas.

 

□ tenkina

□ netenkina

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

Sprendimo projekte nėra baigtinio sprendimo priėmimo (kriterijų) sąrašo. To nereikalauja Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

 

□ tenkina

□ netenkina

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys

Sprendimo projekte išimčių priimant sprendimus nenumatoma, to nereikalauja Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

 

□tenkina

□ netenkina

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

Nenumatyta, nes nereikalauja Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

 

□ tenkina

□ netenkina

8.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

Nenustatyta, to nenumato Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

 

□ tenkina

□ netenkina

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;

9.6. individuali narių atsakomybė

Nenumatyta kolegialių subjektų, kurie priimtų sprendimus, nes tai nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

 

□ tenkina

□ netenkina

10.

Teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka

Nenustatyta, to nenumato Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

 

□ tenkina

□ netenkina

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma

Nenustatyta, nes to nenumato Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

 

□ tenkina

□ netenkina

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus

Nenustatyta, to nenumato Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

 

□ tenkina

□ netenkina

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

Nenustatyta, to nenumato Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

 

□ tenkina

□ netenkina

14.

Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką

Nenustatyta, to nenumato Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

 

□ tenkina

□ netenkina

15.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)

Nenustatyta, to nenumato Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

 

□ tenkina

□ netenkina

16.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės[3]

Nenustatyta, to nereikalauja Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

 

□ tenkina

□ netenkina

17.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)

 

Nenustatyta, to nereikalauja Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

 

□ tenkina

□ netenkina

18.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra

 

Nenustatyta, to nereikalauja Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

 

□ tenkina

□ netenkina

19.

Kiti svarbūs kriterijai

Be pastabų

 

□ tenkina

□ netenkina

 

 

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas:

 

Ūkio departamento  Aplinkos valdymo skyriaus vedėjas                Mindaugas Lelešius

 

 

Teisės akto projekto vertintojas:

 

Teisės departamento Juridinio

skyriaus vyriausioji specialistė    Dovilė Burbaitė               

 

 

(pareigos)                         (vardas ir pavardė)

 

(pareigos)                                 (vardas ir pavardė)

 

                                               2016-12-15                                

 

2016-12-15                                      

 

(parašas)                                      (data)

 

(parašas)                                                     (data)

 

SUDERINTA

Marijampolės savivaldybės administracijos

direktorius

Sigitas Valančius

(pareigos)                                      (parašas)                (vardas ir pavardė)

                                                                                                    

(data)

 

 [1]Jeigu tas pats kriterijus taikomas kelioms teisės akto projekto nuostatoms, nurodyti ir konkrečias teisės akto projekto nuostatas, dėl kurių galima korupcijos rizika nepašalinta ar kuriai valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių.

[2] Tas pat.

[3]Pavyzdžiui, aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir panašiai.