Projektas Nr. TSP-259

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO

 

2021 m. rugsėjo   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio antrąja pastraipa, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3, 4, 5 ir 6 punktais, ir Pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-258 „Dėl Pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 ir 8 punktais ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d.  teikimą Nr. S1-1941 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo“ ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Subačiaus seniūnijos 2021 m. rugsėjo 15 d.  raštą                 Nr. S-210 (1.7.) „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                                           n u s p r e n  d ž i a:

1. Suteikti Kupiškio rajono savivaldybės Subačiaus seniūnijos Skverbų kaime esamai gatvei Ateities gatvės pavadinimą pagal Skverbų kaimo gatvių išdėstymo planą (priedas).

2. Pavesti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti duomenų apie suteiktą gatvės pavadinimą perdavimą Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai pagal patvirtintas formas.

3. Paskelbti apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

Savivaldybės meras         

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas