Projektas Nr. XIIIP-4150(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šis įstatymas nustato veiklos su branduolinėmis medžiagomis, kitos branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir branduolinio kuro ciklo medžiagų tvarkymo bendruosius teisinius pagrindus. Branduolinės saugos, radiacinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos reglamentavimas ir priežiūra branduolinės energetikos srityje atliekami vadovaujantis šiuo įstatymu ir Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymu.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

18. Branduolinės energetikos objekto statiniaibranduolinės energetikos objekto pastatai ir (ar) inžineriniai statiniai, kuriuose planuojama vykdyti arba vykdoma veikla su branduolinio kuro ciklo medžiagomis arba kurie yra laikomi paveiktais radionuklidų, taip pat pastatai ir (ar) inžineriniai statiniai, kurių ir (arba) kuriuose esančių įrenginių viena iš paskirčių yra užtikrinti branduolinės energetikos objekto branduolinę, radiacinę ir (arba) fizinę saugą.

2. Pakeisti 2 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip:

19. Branduolinio kuro ciklo medžiaga – branduolinis kuras, branduolinės energetikos objekte naudojama arba saugoma branduolinė medžiaga, branduolinės energetikos objekte tvarkomos radioaktyviosios atliekos ar branduolinės energetikos srityje naudota medžiaga, tapusi radioaktyvi.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo branduolinės energetikos objekto aikštelėje esantys pastatai ir (ar) inžineriniai statiniai ir (ar) branduolinės energetikos objekto projekte nurodyti pastatai ir (ar) inžineriniai statiniai laikomi branduolinės energetikos objekto statiniais tol, kol bus atlikta branduolinės energetikos objekto projekto modifikacija atsižvelgiant į šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje išdėstytas Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 2 straipsnio 18 dalies nuostatas.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos branduolinės energetikos objekto statinių statybą, rekonstrukciją, kapitalinį remontą ar griovimą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūros užbaigiamos vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

4. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         Rimantas Sinkevičius