Projektas  


 

 

 

 

 

 

 

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo nr. 1-181 „Dėl suskystintų naftos dujų balionų, NAUDOJAMŲ daugiabučiUOSE namUOSE, PAKEITIMO 2019–2022 metais VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m.                                   d. Nr. 

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.;

2.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija skiria lėšas kiekvienos savivaldybės teritorijoje esančių namų valdose trijų ar daugiau aukštų, neskaitant cokolinių ir mansardinių aukštų, kuriuose yra įrengti butai, daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami suskystintų naftos dujų balionai, elektros energijos vartotojų elektros įrenginių leistinosios naudoti galios didinimo, ir (ar) gamtinių dujų skirstomųjų tinklų rekonstravimo (taip pat įskaitant, bet neapsiribojant: kontrolinį gamtinių dujų sistemos sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis, dujų matavimo priemonės įrengimą ir kt.), suskystintų naftos dujų sistemų pertvarkymo į gamtines dujų sistemas projekto (toliau – projektas) įgyvendinimui, apmokant 100 (šimtą) procentų pagal patvirtintą finansavimo sąlygų aprašą už atliktus darbus, susijusius su skirstomųjų elektros ir (ar) gamtinių dujų tinklų ir (ar) daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose maistui ruošti naudojami suskystintų naftos dujų balionai, vidaus tinklų (elektros ar gamtinių dujų) įrengimu ir (ar) pertvarkymu bei apmokant už įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti, įsigijimą. Finansavimas skiriamas daugiabučio namo vieno buto elektros energijos vartotojų elektros įrenginių leistinosios naudoti galios didinimui ≤ 5 kW;

2.3. šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodyto projekto rengimo pagrindiniai reikalavimai ir procedūros nustatytos Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano 2 priede.“

2. P a k e i č i u Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“:

2.1. Pripažįstu netekusiu galios 28.3 papunktį.

2.2. Pripažįstu netekusiu galios 30.3 papunktį.

2.3. Pakeičiu 31punktą ir jį išdėstau taip:

31. Už Veiksmų plano įgyvendinimo koordinavimą atsakinga Energetikos ministerija. Veiksmų planą įgyvendina Taryba, Energetikos ministerija, Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, savivaldybių administracijos, gamtinių dujų, elektros ir SND energetikos įmonės pagal Veiksmų plano 1 priede numatytas priemones.“

2.4. Pakeičiu 33punktą ir jį išdėstau taip:

33. Veiksmų plano įgyvendinimo šaltiniai:

33.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos lėšos, skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“ 1.4  papunkčiu;

33.2. savivaldybių biudžeto lėšos;

33.3. kiti šaltiniai.“

2.5. Pakeičiu priedą:

2.5.1. Pakeičiu priedo pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose         

namuose, pakeitimo2019–2022 metais veiksmų plano                      

1 priedas“                                                                                           

2.5.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„5.

Priimti konkrečius principinius sprendimus dėl kiekvienos savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai, SND sistemų pertvarkymo į gamtines dujų sistemas ar atsisakyti dujų ir pradėti naudoti elektros energiją

Savivaldybės, daugiabučių namų butų savininkai, naudojantys SND balionus,

Iki 2020 m. rugsėjo 1 d.

 

2.5.3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„6.

Įgyvendinti konkrečius priimtus sprendimus dėl kiekvienos savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai, SND sistemų pertvarkymo į gamtines dujų sistemas (jei yra gamtinių dujų įvadai iki daugiabučio namo) ar atsisakyti dujų ir pradėti naudoti elektros energiją

Savivaldybės, daugiabučių namų butų savininkai, naudojantys SND balionus, gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai, skirstomųjų elektros tinklų operatoriai ir kitos energetikos įmonės

Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. lapkričio 30 d.

 

2.6. Papildau 2 priedu (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras             

 

 

Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose           

namuose, pakeitimo2019–2022 metais veiksmų plano                      

2 priedas                                                                                             

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ, KURIUOSE MAISTUI RUOŠTI NAUDOJAMI SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONAI, ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ LEISTINOSIOS NAUDOTI GALIOS DIDINIMO IR (AR) SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ SISTEMŲ PERTVARKYMO Į GAMTINES DUJŲ SISTEMAS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami suskystintų naftos dujų balionai, elektros energijos vartotojų elektros įrenginių leistinosios naudoti galios didinimo ir (ar) suskystintų naftos dujų sistemų pertvarkymo į gamtines dujų sistemas projekto įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo2019–2022 metais veiksmų plano (toliau – Veiksmų planas) priemonių dėl suskystintų naftos dujų (toliau – dujos) balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo kitais energijos ištekliais pagrindinius reikalavimus ir procedūras.

2. Tvarkos aprašas yra privalomas skirstomųjų elektros ar gamtinių dujų tinklų operatoriams, visiems asmenims, projektuojantiems, įrengiantiems (pertvarkantiems) daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami dujų balionai (toliau – daugiabučiai namai), vidaus tinklų (elektros ar dujų) projektus, asmenims, derinantiems (tikrinantiems, pritariantiems) šiuos projektus, vartotojų dujų sistemų įrengimo techniniams prižiūrėtojams, daugiabučių namų elektros ir (ar) dujų sistemų savininkams ir naudotojams.

3. Daugiabučių namų vidaus elektros tinklų projektavimo, įrengimo ir pertvarkymo (rekonstravimo) darbus gali atlikti Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – EĮĮBT) nurodyti asmenys.

4. Daugiabučių namų dujų sistemų projektavimo, įrengimo ir pertvarkymo (rekonstravimo) darbus gali atlikti Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – DSPĮT) 12 ir 13 prieduose nurodyti asmenys.

5. Tvarkos apraše nustatytais atvejais daugiabučių namų buitinių elektros ar dujų vartotojų asmenų (butų savininkų ar valdytojų) duomenys tvarkomi pagal Veiksmų plano 3 punkto nustatytus reikalavimus.

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau – Elektros energetikos įstatymas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose energetikos sektoriaus veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ LEISTINOSIOS NAUDOTI GALIOS DIDINIMO PROCEDŪROS

 

7. Kiekvienos savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų elektros energijos vartotojų elektros įrenginių leistinosios naudoti galios didinimui, kuris vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 7 dalimi, laikomas naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo paslauga atsižvelgiant į tai, kad šio projekto įgyvendinimui skiriamos biudžeto lėšos, netaikoma Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju:

7.1. pirmiausia skirstomųjų tinklų operatoriui daugiabučio namo savininkų ar valdytojų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius veikdamas jungtinės veiklos ar kitu Civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu pateikia Tvarkos aprašo 9 punkte numatytą sprendimą;

7.2. įvertinus daugiabučio namo vidaus tinklus (atskirai laiptinių bei atskirai butų vidaus tinklus) ir parengus (jei reikalinga) vidaus tinklo rekonstrukcijos ar pertvarkymo sąmatą, ir (ar) rangovo aktą (-us), jog daugiabučio namo vidaus tinklas yra tinkamas, skirstomųjų tinklų operatoriui daugiabučio namo savininkų ar valdytojų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius veikdamas jungtinės veiklos ar kitu Civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu pateikia vieną paraišką nuo vieno daugiabučio namo savininkų ar valdytojų;

7.3. skirstomųjų tinklų operatorius gavęs Tvarkos aprašo 7.2 papunktyje nurodytą paraišką įvertina būtinybę atlikti skirstomųjų tinklų pajėgumų didinimą, nustačius poreikį, organizuoja ir įgyvendina skirstomojo elektros tinklo iki nuosavybės ribos rangos darbus;

7.4. daugiabučio namo savininkų ar valdytojų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius veikdamas jungtinės veiklos ar kitu Civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu organizuoja ir įgyvendina namo vidaus elektros tinklo nuo nuosavybės ribos su skirstomųjų tinklų operatoriumi (įskaitant ir butų elektros instaliaciją (jei reikia) pertvarkymą ir elektrinės viryklės, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti, įsigijimą;

7.5. pertvarkant daugiabučio namo vidaus elektros tinklą (įskaitant ir butų elektros instaliaciją) privaloma vadovautis EĮĮBT;

7.6. užbaigus įrengti ar pertvarkyti daugiabučio namo vidaus elektros tinklą (įskaitant ir butų elektros instaliaciją), šiuo darbus atlikę rangovai skirstomųjų tinklų operatoriui pateikia rangos aktus (techninės būklės vidaus tinklo vertinimo pažymą (-as), kurioje būtų atskirai pateikta informacija apie laiptinių bei atskirai apie butų vidaus tinklus) ir dokumentus, patvirtinančius patirtas faktines išlaidas reikalingas finansavimui gauti;

7.7. skirstomųjų tinklų operatorius pateikia Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) užbaigtų įrengti ar pertvarkytų daugiabučių namų vidaus elektros tinklų (įskaitant ir butų elektros instaliaciją) įvykdytų per ketvirtį apibendrintus duomenis, nurodant daugiabučio namo adresą, butų numerius, kuriuose įrengta ar pakeista elektros instaliacija, bendrą butų skaičių, bei namo ir butų techninės būklės vidaus tinklų vertinimo pažymos numerį ir datą.

Skirstomųjų tinklų operatorius šiame papunktyje nurodytą informaciją elektroninėmis priemonėmis pateikia Tarybai kas ketvirtį, per 10 darbo dienų ketvirčiui pasibaigus.

 

III SKYRIUS

DAUGIABUČIŲ NAMŲ SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ SISTEMŲ PERTVARKYMO Į GAMTINES DUJŲ SISTEMAS PROCEDŪROS

 

8. Kiekvienos savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų suskystintų naftos dujų sistemų pertvarkymo į gamtines dujų sistemas atsižvelgiant į tai, kad šio projekto įgyvendinimui skiriamos biudžeto lėšos, netaikoma Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju:

8.1 pirmiausia skirstomųjų tinklų operatoriui daugiabučio namo savininkų ar valdytojų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius veikdamas jungtinės veiklos ar kitu Civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu pateikia Tvarkos aprašo 9 punkte numatytą sprendimą;

8.2. įvertinus daugiabučio namo vidaus dujų sistemos (atskirai laiptinių bei atskirai butų dujų sistemų) ir parengus (jei reikalinga) dujų sistemos rekonstrukcijos ar pertvarkymo sąmatą, ir (ar) rangovo aktą (-us), kad daugiabučio namo dujų sistema yra tinkama, gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriui daugiabučio namo savininkų ar valdytojų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius veikdamas jungtinės veiklos ar kitu Civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu pateikia vieną paraišką nuo vieno daugiabučio namo savininkų ar valdytojų;

8.3. gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius vadovaudamasis galiojančių teisės aktų nuostatomis, atlieka ir daugiabučio namo gamtinių dujų sistemos techninę priežiūrą;

8.4. daugiabučio namo savininkų ar valdytojų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius veikdamas jungtinės veiklos ar kitu Civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu organizuoja ir įgyvendina namo vidaus dujų sistemos nuo nuosavybės ribos (įskaitant ir butų dujų sistemą) pertvarkymą ir dujinės viryklės, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti, įsigijimą;

8.5. įrengiant ar pertvarkant daugiabučio namo vidaus dujų sistemą (įskaitant ir butų dujų sistemą) privaloma vadovautis DSPĮT;

8.6. užbaigus įrengti ar pertvarkyti daugiabučio namo vidaus dujų sistemą (įskaitant ir butų dujų sistemas), šiuo darbus atlikę rangovai skirstomųjų tinklų operatoriumi pateikia rangos aktus (techninės būklės vidaus dujų sistemos vertinimo pažymą (-as), kurioje būtų atskirai pateikta informacija apie laiptinių bei atskirai apie butų dujų sistemas) ir dokumentus, patvirtinančius patirtas faktines išlaidas reikalingas finansavimui gauti;

8.7. skirstomųjų tinklų operatorius pateikia Tarybai užbaigtų įrengti ar pertvarkytų daugiabučių namų vidaus dujų sistemų (įskaitant ir butų dujų sistemas) įvykdytų per ketvirtį apibendrintus duomenis, nurodant daugiabučio namo adresą, butų numerius, kuriuose įrengta ar pertvarkyta dujų sistema, bendrą butų skaičių, bei namo ir butų techninės būklės vidaus tinklų vertinimo pažymos numerį ir datą.

Skirstomųjų tinklų operatorius šiame papunktyje nurodytą informaciją elektroninėmis priemonėmis pateikia Tarybai kas ketvirtį, per 10 darbo dienų ketvirčiui pasibaigus.

 

IV SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ LEISTINOSIOS NAUDOTI GALIOS DIDINIMO IR SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ SISTEMŲ PERTVARKYMO Į GAMTINES DUJŲ SISTEMAS PAGRINDININIAI REIKALAVIMAI

 

9. Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. daugiabučių namų savininkų ar valdytojų įgaliotieji asmenys, bendrijos ar administratoriai, veikiantys jungtinės veiklos ar kitu Civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu organizuoja teisės aktų nustatyta tvarka namų gyventojų susirinkimus, siekiant priimti sprendimus dėl daugiabučio gyvenamojo namo aprūpinimo energija būdo (elektros energija ar gamtinės dujos) pasirinkimo, pasirenkant tik vieną iš energijos rūšių.

Gamtines dujas daugiabučių namų gyventojai gali pasirinkti tik tuo atveju, jeigu name jau yra įrengti gamtinių dujų įvadai ir nereikalingi papildomi gamtinių dujų skirstymo operatoriaus rangos darbai ar operatoriaus skirstymo tinklo rekonstrukcija.

10. Daugiabučių namų savininkai ar valdytojai priima sprendimus dėl konkretaus daugiabučio gyvenamojo namo aprūpinimo energija būdo (elektros energija ar gamtinės dujos), o priėmus sprendimus – įgaliotieji asmenys, bendrijos ar administratoriai teikia paraiškas skirstomųjų tinklų (elektros ar gamtinių dujų) operatoriui dėl Tvarkos aprašo 7.3 papunktyje išdėstytų įpareigojimų įgyvendinimo.

Sprendimai turi būti priimami ir pateikiami ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 1 d., o paraiškos gali būti pateikiamos nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2020 m. spalio 1 d.

11. Savivaldybių administracijos kontroliuoja, ar daugiabučio namo savininkai ar valdytojai savalaikiai (nustatytais terminais) priima sprendimus ir teikia paraiškas skirstomųjų tinklų (elektros ar gamtinių dujų) operatoriui.

12. Skirstomųjų tinklų operatoriai organizuoja ir įgyvendina skirstomojo elektros tinklo rangos darbus.

13. Taryba:

13.1. įvertina skirstomųjų tinklų (elektros ar gamtinių dujų) operatorių pateiktus apibendrintus, Tvarkos aprašo 7.7 ir 8.7 papunkčiuose nurodytus, duomenis ir jeigu Tarybai kyla pagrįstų įtarimų dėl gautos informacijos, operatorių turi teisę prašyti pateikti reikalingo rangos akto ir (ar) namo (įskaitant buto) techninės būklės vidaus tinklų vertinimo pažymos patvirtintą kopiją;

13.2. atsitiktine tvarka atlieka daugiabučių namų vidaus elektros arba dujų tinklų (taip pat ir butų vidaus tinklų) neplaninius patikrinimus arba įtraukia į Tarybos metinį patikrinimų planą. Patikrinimo metu taip pat vertinama, ar daugiabučių namų gyventojai konkrečiame bute realiai nebenaudoja dujų balionų.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Savivaldybių administracijos bendradarbiauja tiek su skirstymo sistemos operatoriumi, tiek su daugiabučio namo savininkų ar valdytojų įgaliotais asmenimis, bendrijomis ir (ar) administratoriais bei organizuoja Tvarkos aprašo 7.2 ir 8.2 papunkčiuose nurodytų paraiškų ar prašymų pateikimą skirstomųjų tinklų operatoriui dėl kiekvienos savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų elektros energijos vartotojų elektros įrenginių leistinosios naudoti galios padidinimo arba suskystintų naftos dujų sistemų pertvarkymo į gamtines dujų sistemas, ir (ar) kitos informacijos, reikalingos pertvarkyti skirstomuosius elektros ir (ar) dujų tinklus pateikimą operatoriui.

15. Valstybės, savivaldybių institucijos ir energetikos įmonės tarpusavyje bendradarbiauja bei koordinuoja tarpusavio veiksmus rengiant ir įgyvendinant praktines priemones dėl dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo kitais energijos ištekliais.

16. Skirstomųjų tinklų operatorius iki 2020 m. liepos 20 d. paruošia vieningą paraiškos formą, kuri būtų teikiama operatoriui, siekiant pašalinti daugiabučiuose namuose maistui ruošti naudojamus dujų balionus ir ją paskelbia savo interneto svetainėje;

17. Skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę iš anksto pasirengti elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) rekonstrukcijos projektus negavus Tvarkos apraše nurodytų paraiškų, tais atvejais, kai prie daugiabučių namų nėra įrengtų skirstomųjų dujų tinklų įvadų.

–––––––––––––––––