Projektas

                                                                                                                                                  

                                                                                    

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮGALIOJIMO PARENGTI TECHNINĘ DOKUMENTACIJĄ  MOTOKLUBUI „ŠAULIAI“ PRATĘSIMO

 

2022 m.                                  d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalies 8 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į motoklubo „Šauliai“ 2022-03-30 prašymą ir į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2022-04-11 protokolą Nr. VAK-246, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Įgalioti motoklubo „Šauliai“ vadovą Šiaulių miesto savivaldybės vardu iki 2023-05-06 savo lėšomis parengti techninę dokumentaciją, pasirašyti ir gauti visus reikiamus dokumentus, atlikti kadastrinius matavimus ir įteisinti motokroso trasą prie pastatų Pavasario g. 34, Šiauliuose, vykdant įsipareigojimus, nurodytus 2021-05-03 Savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties Nr. SŽ-522 5.2 papunktyje.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti papildomą susitarimą dėl 2021-05-03 Savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties Nr. SŽ-522 5.2 papunktyje nurodyto termino pakeitimo.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras