Projektas Nr. XIVP-1293(2)

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS ĮSTATYMO NR. VIII-375 2, 16, 17, 32 ir

33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2 straipsnį 8 dalimi:

8. Prievarta suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos policijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme.“

 

2 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. LŠS pagalba policijai užtikrinant viešąjį saugumą

1. LŠS gali padėti policijai užtikrinti viešąją tvarką, taip pat vykdyti atskiras policijos priemones. Pagalba policijai teikiama, gavus policijos generalinio komisaro ar jo įgalioto pareigūno prašymą. Pagalbos policijai teikimo tvarka nustatoma policijos generalinio komisaro ir LŠS vado sudarytoje bendradarbiavimo sutartyje. Šauliai siunčiami teikti pagalbą policijai LŠS vado ar jo įgalioto rinktinės vado sprendimu.

2. Pagal šio straipsnio 1 dalį policijai padedantiems LŠS padaliniams vadovauja bei teikiant pagalbą galimas turėti specialiąsias priemones ir (ar) ginklus nustato policijos įstaigos, atsakingos už viešąją tvarką atitinkamoje teritorijoje, vadovas ar jo įgaliotas policijos pareigūnas arba policijos priemonei vadovaujantis policijos pareigūnas.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nenustatytais atvejais šauliai gali padėti policijai įstatymų nustatyta tvarka tapę policijos rėmėjais.

4. Šauliai gali įspėti viešosios tvarkos pažeidėjus, taip pat privalo pranešti policijos pareigūnams apie vykdomą viešosios tvarkos pažeidimą.

5. LŠS teikiant pagalbą policijai, prievarta, specialiosios priemonės ir šaunamieji ginklai gali būti naudojami tik tiek, kiek tai būtina pagalbos tikslams pasiekti.“

 

3 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

17 straipsnis. LŠS pagalba Valstybės sienos apsaugos tarnybai

1. LŠS gali padėti Valstybės sienos apsaugos tarnybai prireikus vykdyti skubias operacijas, skirtas Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugai užtikrinti. Ši pagalba teikiama gavus Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado ar jo įgalioto pareigūno prašymą. Pagalbos Valstybės sienos apsaugos tarnybai teikimo tvarka nustatoma Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado ir LŠS vado sudarytoje bendradarbiavimo sutartyje. Šauliai siunčiami teikti pagalbą Valstybės sienos apsaugos tarnybai LŠS vado ar jo įgalioto rinktinės vado sprendimu.

2. Pagal šio straipsnio 1 dalį Valstybės sienos apsaugos tarnybai padedantiems LŠS padaliniams vadovauja bei teikiant pagalbą galimas turėti specialiąsias priemones ir (ar) ginklus nustato Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas ar jo įgaliotas pareigūnas.

3. LŠS teikiant pagalbą Valstybės sienos apsaugos tarnybai, prievarta, specialiosios priemonės ir šaunamieji ginklai gali būti naudojami tik tiek, kiek tai būtina pagalbos tikslams pasiekti.“

 

4 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

32 straipsnis. Šaulių teisė naudoti prievartą, šaunamuosius ginklus ir specialiąsias priemones

1. Šauliai, atlikdami šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 7 punkte ir 14 straipsnyje nustatytą šaulio tarnybą, turi teisę naudoti šaunamuosius ginklus ir specialiąsias priemones Karinės jėgos naudojimo statuto 8 straipsnyje nustatytais pagrindais.

2. Šauliai, atlikdami šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 16 straipsnyje nustatytą šaulio tarnybą, veikdami kartu su policijos pareigūnais, turi teisę naudoti prievartą, specialiąsias priemones ir šaunamuosius ginklus Policijos įstatymo 27 ir 28 straipsniuose nustatyta tvarka ir pagrindais.

3. Šauliai, atlikdami šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 17 straipsnyje nustatytą šaulio tarnybą, veikdami kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais, turi teisę naudoti prievartą, specialiąsias priemones ir šaunamuosius ginklus Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 28 ir 29 straipsniuose nustatyta tvarka ir pagrindais.

4. Teisę naudoti prievartą, šaunamuosius ginklus ir specialiąsias priemones, išskyrus savigynos atvejį, turi tik pilnamečiai šauliai, LŠS vado nustatyta tvarka, suderinta su policija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, išlaikę šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių naudojimo taisyklių egzaminus.

5. Už neteisėtą prievartos, šaunamojo ginklo ar specialiųjų priemonių panaudojimą šauliai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kartu su policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais panaudoti prievartą, specialiąsias priemones ir šaunamuosius ginklus;“.

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

2.    LŠS vadas iki 2022 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu

teikia komiteto pirmininkas                                                                                Laurynas Kasčiūnas