Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO NR. I-621 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas.

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių) ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu, jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį), ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Ši išmoka mokama nuo vaiko gimimo dienos iki tuo metu studijuojamos profesinio mokymo ar studijų programos baigimo, jeigu baigimo metu vaikui yra ne mažiau kaip dveji metai. Jeigu mokslo ar studijų baigimo metu motina yra nėščia arba vaikui yra mažiau negu dveji metai, išmoka mokama iki vaikui sukaks dveji metai. Motinai esant nėščiai mokslo ar studijų baigimo metu, išmoka yra mokama nuo mokslo ar studijų baigimo dienos.“

 

2. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2018 m. birželio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Seimo nariai

 

 

Laurynas Kasčiūnas

 

 

Monika Navickienė