Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

 

2023 m.                       d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 21 punktu, 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsniu, Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. gegužės 19 d. išvadą KV-5, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.       Pritarti, kad būtų imama ilgalaikė (5 metų) 1 916,2 tūkst. Eur paskola investicijų projektams finansuoti.

2.       Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių organizuoti ilgalaikės paskolos paslaugos pirkimą, taikant konkurencingą procedūrą, ir įgalioti pasirašyti paskolos sutartį su dalyviu, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu pagal pasiūlytą mažiausią nekintamą tiekėjo maržą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras