Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2020 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1-113 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonėsGatvių apšvietimo modernizavimas“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                  d. Nr. 1-

Vilnius

 

1. P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-113 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“
:

1.1. Pakeičiu 2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.7. Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija);“.

1.2. Pakeičiu 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.8. Nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą, kuriam pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. gruodžio 30 d. protokoliniu sprendimu Nr. 52.“

1.3. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 27 699 690 eurų (dvidešimt septynių milijonų šešių šimtų devyniasdešimt devynių tūkstančių šešių šimtų devyniasdešimties eurų) Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytas sumas pakeisti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“

1.4. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą kvietimus teikti paraiškas numatoma paskelbti 2020 m. II ketvirtį ir 2021 m. I ketvirtį. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus/sudaryti projektų sąrašus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.“

1.5. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Paraiškos pagal Aprašą gali būti teikiamos iki kvietimuose teikti paraiškas skelbimuose nustatytų terminų paskutinės dienos, o išlaidos apmokamos ne vėliau nei Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytais terminais.“

1.6.    Pakeičiu 23.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1 būti parengęs projektu numatomos modernizuoti gatvių apšvietimo sistemos dalies modernizuojamo turto inventorizaciją, kurioje būtų duomenys apie šviestuvų skaičių ir šviestuvų technologiją bei esamų šviestuvų galią;“.

1.7. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Gatvių apšvietimo įranga ir (ar) įrenginiai, kurių modernizavimui skiriamas finansavimas, pareiškėjui turi priklausyti nuosavybės teise arba pareiškėjas juos turi valdyti kitais teisėtais pagrindais.“

1.8. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skiriamas finansavimas negali viršyti 50 proc. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginių, kurių generuojama elektros energija būtų naudojama projektu modernizuojamoje gatvių apšvietimo sistemoje, išlaidos turi sudaryti ne daugiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.“

1.9. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:  

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkamos finansuoti visos esamos gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo išlaidos, patirtos siekiant didinti gatvių apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumą (pavyzdžiui, šviestuvų keitimas, atramų atnaujinimas, rekonstravimas, perstatymas, panaikinimas ar naujų įrengimas pakeičiant esamas, intelektualiosios valdymo ir kontrolės sistemos atnaujinimas ir (arba) naujos diegimas, skirstymo bei maitinimo spintų atnaujinimas, rekonstravimas, perstatymas, panaikinimas ar naujų, pakeičiant esamas, įrengimas, atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginių, kurių generuojama elektros energija būtų naudojama projektu modernizuojamoje gatvių apšvietimo sistemoje, įdiegimas, gatvių apšvietimo elektros linijų (kabelių) įrengimas pakeičiant esamas linijas (kabelius), atstatomieji ir kiti rangos darbai, kurie yra būtini atlikti pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybas).

Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai turi atitikti techninius reikalavimus pagal CE ir ENEC sertifikatus.

Gatvių apšvietimo sistemos šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal EN 13201 standarto reikalavimus.

Šviestuvo galios koeficientas turi būti ne mažesnis nei 0,95.

Šviestuvo eksploatacijos laikas turi būti ne mažiau 100 000 val.

Šviestuvų apsauga nuo mechaninio poveikio turi būti garantuojama IK08 pagal EN 60598-1 arba pagal EN 60598-2-3 standartą.

Tinkamomis finansuoti laikomos projektavimo, statinio statybos techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, projekto ekspertizės paslaugos ir kitos inžinerinės paslaugos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti laikomos įrangos ar įrenginių, didinančių gatvių apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumą (pavyzdžiui, LED technologijų šviestuvai, intelektualiosios valdymo ir kontrolės sistemos, atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginiai, kurių generuojama elektros energija būtų naudojama projektu modernizuojamoje gatvių apšvietimo sistemoje), atramų, kabelių, skirstymo bei maitinimo spintų ir pan., bei medžiagų, susijusių su gatvių apšvietimo sistemos modernizavimu)  įsigijimo išlaidos, kai jos įsigyjamos atskirai, ne pagal rangos sutartį.

Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai turi atitikti techninius reikalavimus pagal CE ir ENEC sertifikatus.

Gatvių apšvietimo sistemos šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal EN 13201 standarto reikalavimus.

Šviestuvo galios koeficientas turi būti ne mažesnis nei 0,95.

Šviestuvo eksploatacijos laikas turi būti ne mažiau 100 000 val.

Šviestuvų apsauga nuo mechaninio poveikio turi būti garantuojama IK08 pagal EN 60598-1 arba pagal EN 60598-2-3 standartą.

5.

Projekto vykdymas

Netinkama finansuoti.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės kaip numatyta Projektų taisyklių 37 skirsnio 450.1 – 450.5 punktuose. Šios išlaidos gali būti priskirtos ir kitoms projekto biudžeto išlaidų kategorijoms, jei su privalomo informavimo apie projektą priemonėmis susiję darbai ar paslaugos perkamos kartu su kitais darbais ar paslaugomis (pavyzdžiui, jei perkant statybos darbus kartu perkamas informacinių stendų įrengimas).

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu.

Pastaba: Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.“

1.10.  Pripažįstu netekusiu galios 45 punktą:

1.11.  Pripažįstu netekusiu galios 50.2 papunktį.

1.12.  Pakeičiu 50.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

50.4. įsakymo (-ų), kuriuo (-iais) pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto įgyvendinimą, paskirti projekto vadovu ir projekto finansininku, kopiją (-as).“

1.13.  Pakeičiu 50.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

50.5. investicijų projektą su viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva ir sąnaudų ir naudos analizės skaičiuokle, parengtą pagal Investicijų projektų kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, kuri skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (skaičiuoklė būtų pateikta .xlsx formatu).“

1.14.  Pakeičiu 67.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

67.1.                      projekto vykdytojo, kai bus atrinktas privatus subjektas ir pasirašyta valdžios ir privataus subjektų partnerytės sutartis, atidaryta sąlyginio deponavimo sąskaita, į kurią bus pervedamos projektui skirtos finansavimo lėšos;“.

1.15.  Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:

68. Kai Projekto sutartis sudaroma dėl projekto, kurį projekto vykdytojas įgyvendins valdžios ir privataus sektorių partnerystės būdu, projekto vykdytojas įsipareigoja kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu, kuriuo bus deklaruojamos patirtos išlaidos, pateikti privataus subjekto atrankos dokumentus, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros vertinimą dėl pirkimo dokumentų atitikties metodiniams reikalavimams, galutinį privataus subjekto pasiūlymą, abiejų šalių pasirašytą įsigaliojusią valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartį ir savivaldybės tarybos pritarimą galutinėms sudarytos sutarties sąlygoms (kai taikoma) bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išvadą dėl valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutarties finansinių sąlygų vertinimo fiskalinės drausmės reikalavimų požiūriu. Pasirašytoje valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje turi būti žemiau išdėstytos nuostatos:“.

1.16.  Pakeičiu 1 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017)118, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Projektas turi prisidėti prie ES BJRS tikslo įgyvendinimo, kaip tai nustatyta šio Aprašo  15 punkte.“

 

 

 

1.17.  Pakeičiu 1 priedo 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos  ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų šio Aprašo  21 punkte.“

 

 

 

1.18.  Pakeičiu 1 priedo 5.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo  23 punkte.“

 

 

 

1.19.  Pakeičiu 1 priedo 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas įnašo finansavimas.

Pareiškėjas turi prisidėti prie  projekto įgyvendinimo šio Aprašo 33 punkte nurodyta lėšų dalimi.“

 

 

 

1.20.  Pakeičiu 1 priedo 7.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo terminas turi atitikti šio Aprašo 18 punkte nustatytus reikalavimus.“

 

 

 

1.21.  Pakeičiu 1 priedo 7.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikoma fiksuotoji norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 37 punkte.“

 

 

 

1.22.  Pakeičiu 1 priedo 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai (arba ES, kai vykdomos projektų veiklos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmosios pastraipos 1 punktą) ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos, informavimo, komunikacijos ir ES struktūrinių fondų matomumo didinimo veiklos;

8.1.2. iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

-     ES teritorijoje;

-     ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos.  

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 20 punkte nustatytus reikalavimus.“

 

 

 

2.   N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos kvietimams teikti paraiškas, paskelbtiems nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                          

 

 

 

 

 

SUDERINTA                          

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2020 m.                            d. raštu Nr.