Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO

NR. I-1553 8, 18, 26 IR 40 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 91 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga, turėjusių sąlytį, ar sukėlėjų nešiotojų hospitalizavimas, izoliavimas, ištyrimas ir (ar) gydymas gali būti taikomi tik jų sutikimu, išskyrus atvejus, nurodytus šio Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje ir 91 straipsnyje. Jei šie asmenys yra nepilnamečiai iki 16 metų (toliau – nepilnametis), išskyrus atvejus, kai jie įstatymų nustatyta tvarka yra susituokę ar teismo pripažinti veiksniais (emancipuotais), arba neveiksnūs tam tikroje srityje, tokį sutikimą turi duoti vienas iš jų atstovų pagal įstatymą.

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 91 straipsniu

Papildyti Įstatymą 91 straipsniu:

91 straipsnis. Asmenų, įtariamų, kad serga, turėjusių sąlytį ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo ištyrimo ypatumai protrūkio metu

1. Asmenims, įtariamiems, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenims, turėjusiems sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojams taikomas būtinasis ištyrimas, jei nustatytas užkrečiamosios ligos protrūkis, kada reikalingas asmenų ištyrimas, ir jie atsisako arba vengia ištyrimo ir tuo sukelia pavojų aplinkinių sveikatai. Būtinąjį ištyrimą skiria protrūkį tiriantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro tarnautojas, o organizuoja savivaldybės administracijos direktorius.

2. Asmenų, įtariamų, kad serga, turėjusių sąlytį, ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo ištyrimo organizavimo tvarką protrūkio metu nustato sveikatos apsaugos ministras.

 

3 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, taip pat darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, papildomai pasitikrinusiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą, tikrinimosi tvarką nustato Vyriausybė.

2. Pakeisti 18 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Išlaidas už periodinius sveikatos patikrinimus ir vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už sveikatos patikrinimams sugaištą laiką apmoka darbdavys, o už sveikatos patikrinimą prieš pradedant dirbti – darbuotojas, jei kiti įstatymai nenumato kitaip. Darbuotojų papildomi sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, gali būti finansuojami valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka arba apmokami darbdavio.

 

4 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Papildyti 26 straipsnio 2 dalį 8 punktu:

8) organizuoja savivaldybės teritorijos gyventojų ištyrimą šio Įstatymo numatytais atvejais.“

 

5 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbtos dėl užkrečiamosios ligos, karantino ir (ar) riboto karantino, kurie nustatomi pagal šį Įstatymą ir kitus teisės aktus, priemonių taikymas žmonėms, jų sveikatos patikrinimai, mikrobiologiniai tyrimai, ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų imunoprofilaktika, izoliavimas;“.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas