Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

 

2022 m.                    d. Nr.

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymą ir Šiaulių miesto savivaldybės mero teikimą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūrą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. T-513 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras