Projektas

 

lietuvos respublikos

PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMO NR. IX-1691 5 straipsniO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2024 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 5 straipsnio 1 dalį nauju 4 punktu:

4) gauti dalį ar visą sukauptą sumą, išmokamą nesukakus senatvės pensijos amžiaus asmens ar jo šeimos narių kritinių ligų, artimojo mirties, nustatyto neįgalumo ar netekto darbingumo, dantų protezavimo bei stichinių nelaimių ir kitais būsto, priklausančio nuosavybės teise, netekimo ar sugadinimo atvejais.“

2. Buvusius 5 straipsnio 1 dalies 4–7 punktus laikyti atitinkamai 5–8 punktais.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybe iki 2024 m. birželio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo narys                                                                                            Linas Jonauskas