Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-976 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.            

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1.   Pripažinti netekusiu galios 8 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

2.   Buvusius 8 straipsnio 1 dalies 2–15 punktus laikyti atitinkamai 1–14 punktais.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 


Respublikos Prezidentas